<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO z dnia 10 października 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zmiany statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO z dnia 10 października 2019 r.

10 października 2019

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:
1. W § 20 statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Towarzystwo z tytułu zarządzania Funduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość podanego procenta Wartości Aktywów Netto Funduszu:
1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2%,
2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,60%
3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,60%,
4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,60%,
5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K – 2%,
6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T – 1,60%.
Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa tworzy się każdego dnia w danym roku obrotowym, w ciężar kosztów Funduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa.”
 
2. W §31 statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii. Cechy charakterystyczne różnicujące Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii zostały wskazane w treści § 31a oraz § 31b, poniżej. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, E, F, K i T.”
 
3. W §31a statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1a. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 są zbywane  bezpośrednio przez Fundusz, w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej. Po otwarciu Rejestru Inwestorzy i Uczestnicy mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A na zasadach określonych w Prospekcie.”
 
4. W § 31b statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1a. Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 wynosi 200 zł w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 oraz 50 zł w przypadku każdego następnego nabycia.”
 
Wyjaśnienie:
Zmiany, o których mowa w punkcie 1 zostały zaakceptowane decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 września 2019 r. (DFF.FIO.4022.1.182.2018.JG)