<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany w statucie NN Parasol FIO z dnia 16 lipca 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN Parasol FIO z dnia 16 lipca 2019 r.

16 lipca 2019

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia z dnia 12 czerwca 2019 r. (DFF-FIO.4022.1.23.2019.AM) zezwalającej na wprowadzenie poniższych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia, z dniem niniejszego ogłoszenia wchodzą w życie następujące zmiany statutu:
 
W § 5 rozdziałów VI, VIII, X, XII, XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) Części I Statutu Fundusz określa, że Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („Toronto Stock Exchange”, „TSX”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu („SIX Swiss Exchange”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo („Oslo Stock Exchange”, „Oslo Børs”).”