<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany w statucie FWP PKP SFIO z dnia 14 maja 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie FWP PKP SFIO z dnia 14 maja 2020 r.

14 maja 2020

1. W § 2 ust. 1 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego skreśla się wyrazy „Zgromadzenie Uczestników oraz”. 
2. W § 12 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego skreśla się pkt 11. 
3. W § 14 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego skreśla się ustęp 3.
4. Skreśla się § 16a statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
5. Po § 19 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu dodaje się § 19a w następującym brzmieniu: 
„Rada Inwestorów wyraża zgodę na:
1) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
2) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE, w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych.”.
 
Powyższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Za dzień ogłoszenia uznaje się dzień ogłoszenia zmian statutu w kolejowym wydawnictwie „Raport Kolejowy” lub dzień ogłoszenia zmian statutu na stronie internetowej www.nntfi.pl w zależności od tego, który nastąpi później.
Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), Fundusz obowiązany jest ogłaszać zmiany statutu na stronie internetowej www.nntfi.pl oraz w kolejowym wydawnictwie „Raport Kolejowy”