<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 września 2022

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ogłasza zmiany w statucie

ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia:

1. W postanowieniu § 17 części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 4 dodaje się ustęp 5, który otrzymuje brzmienie:

„5. Jednostki Uczestnictwa kategorii U są zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie, w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej. Po pierwszym nabyciu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa kategorii U, będące w posiadaniu takiego Uczestnika Jednostki Uczestnictwa innych kategorii mogą zostać na jego wniosek wymienione na Jednostki Uczestnictwa kategorii U. Po otwarciu Rejestru Inwestorzy i Uczestnicy mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii U na zasadach określonych w Prospekcie.”            

2. W postanowieniu § 18 części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 4 dodaje się ustęp 5, który otrzymuje brzmienie:

„5.  Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii U wynosi 200 zł z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata tytułem pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii U do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo wynosi 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), przy czym warunek ten nie ma zastosowania do Uczestników posiadających w dniu pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii U Jednostki Uczestnictwa Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo innych kategorii o łącznej wartości co najmniej w kwocie 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych). Dla celu spełnienia warunków, o których mowa w poprzednim zdaniu Jednostki Uczestnictwa posiadane lub nabywane przez kilka funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych traktuje się jako Jednostki Uczestnictwa znajdujące się w posiadaniu jednego Uczestnika.”

3. W postanowieniu § 1 Rozdziałów I-III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, K, P, T i U.”

4. W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału I części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0,33%.”

W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału II części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„5)       dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0,75%.”

6. W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,05%.”

7. Występującą w treści postanowienia § 6 ust. 5 Rozdziałów I-III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „A, A1, K i P” zastępuje się frazą „A, A1, K, P i U”.

8. W postanowieniach § 6 ust. 5 Rozdziałów I-III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wskazanej poniżej wysokości Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii:

             a) 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, K i P, oraz

             b) 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U,”

Zmiany wskazane w punktach 4 – 7 wprowadzane są na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 marca 2022 r. (DFF.4022.1.83.2021.KH)  zezwalającej na wprowadzenie tych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany wskazane w punkcie 8 wprowadzane są na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 sierpnia 2022 r. (DFF.4022.1.57.2022.AS)  zezwalającej na wprowadzenie tych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.