<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany w statucie ING Konto Funduszowe SFIO z dnia 22 kwietnia 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zmiany w statucie ING Konto Funduszowe SFIO z dnia 22 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020

Zgodnie z art. 24 ust. 2b w zw.  z art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, z późn. zm.) poniższe zmiany statutu nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia:
 
1. W § 6 ust. 1 Rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1) i 1a) otrzymują następujące brzmienie:
„1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 3,00%,
1a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,00%,”