<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 września 2022

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie

NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia:

1. W postanowieniu § 17 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 9 dodaje się ustęp 10, który otrzymuje brzmienie:

„10. Jednostki Uczestnictwa kategorii U są zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie, w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej. Po pierwszym nabyciu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa kategorii U, będące w posiadaniu takiego Uczestnika Jednostki Uczestnictwa innych kategorii mogą zostać na jego wniosek wymienione na Jednostki Uczestnictwa kategorii U. Po otwarciu Rejestru Inwestorzy i Uczestnicy mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii U na zasadach określonych w Prospekcie.”       

2. W postanowieniu § 18 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 9 dodaje się ustęp 10, który otrzymuje brzmienie:

„10. Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii U wynosi 200 zł z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata tytułem pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii U do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo wynosi 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), przy czym warunek ten nie ma zastosowania do Uczestników posiadających w dniu pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii U Jednostki Uczestnictwa Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo innych kategorii o łącznej wartości co najmniej w kwocie 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych). Dla celu spełnienia warunków, o których mowa w poprzednim zdaniu Jednostki Uczestnictwa posiadane lub nabywane przez kilka funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych traktuje się jako Jednostki Uczestnictwa znajdujące się w posiadaniu jednego Uczestnika.”

3. W postanowieniu § 1 Rozdziałów IV i XI części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, A2, E, K,T i U.”

4. W postanowieniu § 1 Rozdziałów I, V, VI, VIII, X i XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, E, F, I, K, P, S, T, W i U.”

5. W postanowieniu § 1 Rozdziałów III, XV i XVI części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, A2, E, F, I, K, P, S, T, W i U.”

6.  W postanowieniu § 1 Rozdziału XII części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, I, K, P, S i U.”

7. W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału I części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10) 0,20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

8.  W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału III części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10)    0,68% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

9. W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału V części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10) 0,52% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

10. W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału VI części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10) 1,20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

11. W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału VIII części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10) 1,20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

12.  W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału X części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10) 1,20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

13. W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału XII części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 6, który otrzymuje brzmienie:

„6)  1,20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

14. W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10) 1,20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

15.  W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału XV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 12, który otrzymuje brzmienie:

„12)  1,20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

16.  W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału XVI części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 12, który otrzymuje brzmienie:

„12)  0,29% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

17.   W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału IV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 7, który otrzymuje brzmienie:

„7)  0,68% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

18.  W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału XI części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 7, który otrzymuje brzmienie:

„7)  1,14% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

19. Występującą w treści postanowienia § 6 ust. 6 Rozdziałów I, V, VI, VIII, X, XII i XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „A, A1, I, K, P” zastępuje się frazą „A, A1, I, K, P, U”.

20. Występującą w treści postanowienia § 6 ust. 6 Rozdziału III części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „A, A1, A2, I, K, P” zastępuje się frazą „A, A1, A2, I, K, P, U”.

21. Występującą w treści postanowienia § 6 ust. 6 Rozdziału IV i XI części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „A, A1, A2, K” zastępuje się frazą „A, A1, A2, K, U”.

22. W postanowieniach § 6 ust. 6 Rozdziałów I, V, VI, VIII, X, XII oraz XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wskazanej poniżej wysokości Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii:

             a) 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, I, K i P, oraz

             b) 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U,”

23. W postanowieniach § 6 ust. 6 Rozdziału III, § 6 ust. 8 Rozdziału XV oraz § 6 ust. 7 Rozdziału XVI części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:-----------------------

„2) koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wskazanej poniżej wysokości Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii:

             a) 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2, I, K i P, oraz

             b) 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U,”

24. W postanowieniach § 6 ust. 6 Rozdziałów IV oraz XI części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wskazanej poniżej wysokości Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii:

             a) 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2, i K, oraz

             b) 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U,”

Zmiany wskazane w punktach 7 – 21 wprowadzane są na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lutego 2022 r. (DFF.4022.1.84.2021.KH)  zezwalającej na wprowadzenie tych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany wskazane w punktach 22 – 24 wprowadzane są na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 sierpnia 2022 r. (DFF.4022.1.58.2022.AS)  zezwalającej na wprowadzenie tych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.