<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 września 2022

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie

NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia:

1.W postanowieniu § 17 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 7 dodaje się ustęp 8, który otrzymuje brzmienie:

„8. Jednostki Uczestnictwa kategorii U są zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie, w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej. Po pierwszym nabyciu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa kategorii U, będące w posiadaniu takiego Uczestnika Jednostki Uczestnictwa innych kategorii mogą zostać na jego wniosek wymienione na Jednostki Uczestnictwa kategorii U. Po otwarciu Rejestru Inwestorzy i Uczestnicy mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii U na zasadach określonych w Prospekcie.”

2. W postanowieniu § 18 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 7 dodaje się ustęp 8, który otrzymuje brzmienie:

„8. Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii U wynosi 200 zł z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata tytułem pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii U do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo wynosi 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), przy czym warunek ten nie ma zastosowania do Uczestników posiadających w dniu pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii U Jednostki Uczestnictwa Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo innych kategorii o łącznej wartości co najmniej w kwocie 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych). Dla celu spełnienia warunków, o których mowa w poprzednim zdaniu Jednostki Uczestnictwa posiadane lub nabywane przez kilka funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych traktuje się jako Jednostki Uczestnictwa znajdujące się w posiadaniu jednego Uczestnika.”

3. W postanowieniu § 1 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, E, F, K, S, T, W i U.”

4. W postanowieniu § 11 ust. 1 Rozdziału I części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 35) dodaje się punkty 36) – 41) w następującym brzmieniu:

„36) 1,11% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U do końca 2024 roku,

37)  0,99% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2025 roku do końca 2029 roku,

38)  0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2030 roku do końca 2034 roku,

39)  0,76% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

40)  0,64% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2040 roku do końca 2044 roku,

41)  0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2045 roku.”

5. W postanowieniu § 11 ust. 1 Rozdziału II części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 35) dodaje się punkty 36) – 40) w następującym brzmieniu:

„36) 0,99% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U do końca 2024 roku,

37)  0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2025 roku do końca 2029 roku,

38)  0,76% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2030 roku do końca 2034 roku,

39)  0,64% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

40)  0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2040 roku.”

6. W postanowieniu § 11 ust. 1 Rozdziału III części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 28) dodaje się punkty 29) – 32) w następującym brzmieniu:

„29) 0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U do końca 2024 roku,

30) 0,76% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2025 roku do końca 2029 roku,

31) 0,64% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2030 roku do końca 2034 roku,

32) 0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2035 roku.”

7. W postanowieniu § 11 ust. 1 Rozdziału IV części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 21) dodaje się punkty 22) – 24) w następującym brzmieniu:

„22) 0,76% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U do końca 2024 roku,

23) 0,64% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2025 roku do końca 2029 roku,

24) 0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2030 roku.”

8.  W postanowieniu § 11 ust. 1 Rozdziału V części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 14) dodaje się punkty 15) i 16) w następującym brzmieniu:

„15) 0,64% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U do końca 2024 roku,

16)  0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2025 roku.”

9. W postanowieniu § 11 ust. 1 Rozdziału VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 7) dodaje się punkt 8) w następującym brzmieniu:

„8)  0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

10. W postanowieniu § 11 ust. 1 Rozdziału VII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 40) dodaje się punkty 41) – 46) w następującym brzmieniu:

„41) 1,11% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U do
 do końca 2029 roku,

42)  0,99% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2030 roku do końca 2034 roku,

43)  0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

44)  0,76% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2040 roku do końca 2044 roku,

45)  0,64% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2045 roku do końca 2049 roku,

46)  0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2050 roku.”

11. W postanowieniu § 11 ust. 1 Rozdziału VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 40) dodaje się punkty 41) – 46) w następującym brzmieniu:

„41) 1,11% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U do do końca 2034 roku,

42) 0,99% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

43) 0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2040 roku do końca 2044 roku,

44) 0,76% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2045 roku do końca 2049 roku,

45) 0,64% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2050 roku do końca 2054 roku,

46) 0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U w okresie od początku 2055 roku.”

12. Występującą w treści postanowienia § 11 ust. 6 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „A, A1 i K” zastępuje się frazą „A, A1, K i U”.

13. W postanowieniach § 11 ust. 6 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wskazanej poniżej wysokości Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii:

             a) 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i K , oraz

             b) 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U,”

Zmiany wskazane w punktach 4 – 12 wprowadzane są na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 marca 2022 r. (DFF.4022.1.82.2021.KH)  zezwalającej na wprowadzenie tych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany wskazane w punkcie 13 wprowadzane są na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 sierpnia 2022 r. (DFF.4022.1.55.2022.AS)  zezwalającej na wprowadzenie tych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.