<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

16 sierpnia 2021

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 16 listopada 2021 r.:

1.         W postanowieniu § 2 Rozdziału X części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3.       Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w akcje spełniające główne kryteria doboru lokat wskazane w § 4 niniejszego rozdziału. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, całkowita ekspozycję netto Subfunduszu na akcje może osiągnąć poziom 120% wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe określone w § 5 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu przewidzianych limitów.”

2.         W postanowieniu § 2 Rozdziału XII części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3.       Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w akcje spełniające główne kryteria doboru lokat wskazane w § 4 niniejszego rozdziału. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, całkowita ekspozycję netto Subfunduszu na akcje może osiągnąć poziom 120% wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe określone w § 5 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu przewidzianych limitów.”

3.         W postanowieniu § 2 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3.       Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie co najmniej 50% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek notowanych na GPW. Pozostała część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, wskazanych w § 5. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, całkowita ekspozycję netto Subfunduszu na akcje może osiągnąć poziom 120% wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe określone w § 5 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu przewidzianych limitów.”