<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 września 2022

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie

NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia:

 

1.W postanowieniu § 17 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 9 dodaje się ustęp 10, który otrzymuje brzmienie:

„10.     Jednostki Uczestnictwa kategorii U są zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie, w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej. Po pierwszym nabyciu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa kategorii U, będące w posiadaniu takiego Uczestnika Jednostki Uczestnictwa innych kategorii mogą zostać na jego wniosek wymienione na Jednostki Uczestnictwa kategorii U. Po otwarciu Rejestru Inwestorzy i Uczestnicy mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii U na zasadach określonych w Prospekcie.”

2.         W postanowieniu § 18 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 9 dodaje się ustęp 10, który otrzymuje brzmienie:

„10.     Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii U wynosi 200 zł z zastrzeżeniem, że jednorazowa minimalna łączna wpłata tytułem pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii U do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo wynosi 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), przy czym warunek ten nie ma zastosowania do Uczestników posiadających w dniu pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii U Jednostki Uczestnictwa Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo innych kategorii o łącznej wartości co najmniej w kwocie 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych). Dla celu spełnienia warunków, o których mowa w poprzednim zdaniu Jednostki Uczestnictwa posiadane lub nabywane przez kilka funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych traktuje się jako Jednostki Uczestnictwa znajdujące się w posiadaniu jednego Uczestnika.”

3.         W postanowieniu § 1 Rozdziałów I-III, IX-XII, XIV, XIX-XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.       Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, E, F, I, K, P, S, T, W i U.”

4.         W postanowieniu § 1 Rozdziału XVIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.       Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, E, F, K, P, S, T, W i U.”

5.         W postanowieniu § 1 Rozdziału XXIV części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.       Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, P i U.”

6.         W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału I części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,20%.”

7.         W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału II części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,20%.”

8.         W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału III części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,20%.”

9.         W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału IX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,20%.”

10.       W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału X części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0,90%.”

11.       W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału XI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,20%.”

12.       W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału XII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,20%.”

13.       W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału XIV części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,00%.”

14.       W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału XVIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 9, który otrzymuje brzmienie:

„9)       dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0,90%.”

15.       W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału XIX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0,20%.”

16.       W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału XX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0,95%.”

17.       W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału XXI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0,52%.”

18.       W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 10, który otrzymuje brzmienie:

„10)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0,79%.”

19.       W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału XXIV części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4)       1,20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U.”

20.       Występującą w treści postanowienia § 10 ust. 6 Rozdziałów I-III, IX-XII, XIV części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „A, A1, I, K, P” zastępuje się frazą „A, A1, I, K, P, U”.

21.       Występującą w treści postanowienia § 10 ust. 6 Rozdziałów XVIII, XX-XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „A, A1, K, P” zastępuje się frazą „A, A1, K, P, U”.

22.       Występującą w treści postanowienia § 6 ust. 6 Rozdziału XIX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „A, A1, I, K, P” zastępuje się frazą „A, A1, I, K, P, U”.

23.       W postanowieniach § 10 ust. 6  Rozdziałów I-III, IX-XII, XIV części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2)       koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wskazanej poniżej wysokości Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii:

             a) 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, I, K i P, oraz

             b) 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U,”

24.       W postanowieniach § 10 ust. 6  Rozdziałów XVIII, XX-XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2)       koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wskazanej poniżej wysokości Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii:

             a) 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, K i P, oraz

             b) 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U,”

25.       W postanowieniu § 6 ust. 6 Rozdziału XIX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2)       koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wskazanej poniżej wysokości Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii:

             a) 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, I, K i P, oraz

             b) 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U,”

Zmiany wskazane w punktach 6 – 22 wprowadzane są na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lutego 2022 r. (DFF.4022.1.81.2021.KH)  zezwalającej na wprowadzenie tych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany wskazane w punktach 23 – 25 wprowadzane są na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 sierpnia 2022 r. (DFF.4022.1.56.2022.AS)  zezwalającej na wprowadzenie tych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.