<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany w statucie NN Parasol FIO z dnia 20 kwietnia 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN Parasol FIO z dnia 20 kwietnia 2020 r.

20 kwietnia 2020

Poniższe zmiany statutu dotyczą polityki inwestycyjnej i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia:
 
1. W § 9 ust. 23 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 3), 4) i 5) otrzymują następujące brzmienie:
„3) za krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (instrumenty dłużne) uważa się papiery wartościowe (instrumenty dłużne) za średnim ważonym terminem do wykupu (duration) nie dłuższym niż 1 rok,
4) za średnioterminowe dłużne papiery wartościowe (instrumenty dłużne) uważa się papiery wartościowe (instrumenty dłużne) za średnim ważonym terminem do wykupu (duration) dłuższym niż 1 rok, ale nie dłuższym niż 3 lata,
5) za długoterminowe dłużne papiery wartościowe (instrumenty dłużne) uważa się papiery wartościowe (instrumenty dłużne) za średnim ważonym terminem do wykupu (duration) dłuższym niż 3 lata,”