<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa SFIO z dnia 30 maja 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa SFIO z dnia 30 maja 2019 r.

30 maja 2019

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia z dnia 22 maja 2019 r. (DFF-FIO.4022.1.24.2019.AM) zezwalającej na wprowadzenie poniższych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia, z dniem niniejszego ogłoszenia wchodzą w życie następujące zmiany statutu:
 
W § 5 rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie  7 dodaje się ustęp 8 w następującym brzmieniu:
„8. Zgodnie z § 9 ust. 12 Części I Statutu Fundusz określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 12, 14, 15, 17 i 18 Części I Statutu, w związku z działalnością Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”), Chicago Mercantile Exchange („CME”), New York Stock Exchange („NYSE”) oraz  National Association of Securities Dealers Automated Quotations („NASDAQ”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Osaka Exchange, Inc. („OSE”) oraz Tokyo Stock Exchange („TSE”) w Japonii .”