<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany w statucie NN SFIO z dnia 22 kwietnia 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN SFIO z dnia 22 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:
 
1. W § 14 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Uczestnikami nie mogą być fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, jeżeli te fundusze lub instytucje są zarządzane przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, chyba, że Część II Statutu odnosząca się do danego Subfunduszu stanowi inaczej. Część II Statutu odnosząca się do danego Subfunduszu może określać inne podmioty, które nie mogą być Uczestnikami danego Subfunduszu.”
 
2. W § 1 Rozdziału XIX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Uczestnikami Subfunduszu mogą być osoby wskazane w § 14 Części I Statutu. Nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w § 14 ust. 2 Części I Statutu.”
 
3. W § 1 Rozdziału XXI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Uczestnikami Subfunduszu mogą być osoby wskazane w § 14 Części I Statutu. Nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w § 14 ust. 2 Części I Statutu.”
 
4. W postanowieniu § 7 ust. 1 Rozdziałów I – III, IX – XII, XIV, XVIII, XX, XXII oraz XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się punkt 5) przy czym pozostałe punkty wydzielone w ramach tego ustępu zachowują swoją dotychczasową numerację.
 
5. W postanowieniu § 8 ust. 15 Rozdziałów I – III, IX – XII, XIV, XVIII, XX, XXII oraz XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie „W przypadku, gdy portfel nie obejmuje żadnych pozycji instrumentów pochodnych, wartość bazowa dla dźwigni wynosi 1 (tj. 100%).” zastępuje się zdaniem „W przypadku, gdy portfel nie obejmuje żadnych pozycji instrumentów pochodnych, wartość bazowa dla dźwigni wynosi 0 (tj. 0%).”.
 
6. W § 8 Rozdziałów I – III, IX – XII, XIV, XVIII, XX, XXII oraz XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 16 otrzymuje następujące brzmienie:
„16. W celu generowania dodatkowego kapitału lub dochodu dla zmniejszenia jego kosztów lub ryzyka, Fundusz zagraniczny może, w odniesieniu do aktywów każdego subfunduszu, angażować się w transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych (SFT), pod warunkiem, że transakcje te są zgodne z obowiązującym prawem i przepisami, w tym okólnikiem CSSF 08/356 i okólnikiem CSSF 14/592, wraz ze zmianami lub uzupełnieniami.
W przypadku zawarcia przez subfundusz transakcji SFT, należy zapewnić, że w każdym czasie możliwe jest odzyskanie pełnej kwoty środków pieniężnych lub jakiegokolwiek papieru wartościowego będącego przedmiotem pożyczki lub sprzedaży, a wszelkie zawarte umowy pożyczki oraz/lub odkupu papierów wartościowych mogą być rozwiązane.  Należy również zapewnić, że kwota transakcji jest utrzymywana na takim poziomie, aby subfundusz był w stanie przez cały czas wypełniać swoje zobowiązania w zakresie wykupu wobec swoich uczestników. Ponadto, zawieranie transakcji SFT nie powinno powodować zmiany celu inwestycyjnego subfunduszu ani pociągać za sobą istotnych dodatkowych ryzyk w porównaniu z profilem ryzyka, jaki określono w dla danego subfunduszu.
Wszystkie przychody wynikające z transakcji SFT są zwracane do partycypującego subfunduszu. 
Spółka zarządzająca sprawuje nadzór nad programem pożyczek papierów wartościowych, a Goldman Sachs International Bank i Goldman Sachs Bank USA są wyznaczone jako agent ds. pożyczek papierów wartościowych. Goldman Sachs International Bank i Goldman Sachs Bank USA nie są powiązane ze Spółką zarządzającą ani związane z Depozytariuszem.
Każdy subfundusz może pożyczać/sprzedawać papiery wartościowe ze swojego portfela na rzecz pożyczkobiorcy/nabywcy („kontrahenta”) bezpośrednio lub za pośrednictwem znormalizowanego systemu pożyczek zorganizowanego przez uznaną instytucję rozliczeniową lub za pośrednictwem systemu pożyczek zorganizowanego przez instytucję finansową, z uwzględnieniem zasad nadzoru ostrożnościowego uznanych przez CSSF za równoważne z zasadami określonymi w prawie Wspólnoty Europejskiej, specjalizującą się w tego rodzaju transakcjach.  Kontrahent musi być uznany za podmiot wysokiej jakości i spełniać wymogi ustalone dla „kontrahenta finansowego” zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365 (tzn. kontrahent musi mieć co najmniej rating inwestycyjny wg. Fitch, Moody’s oraz/lub Standard & Poor’s, posiadać strukturę publicznej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i posiadać siedzibę spółki dominującej w krajach OECD) oraz podlegać zasadom nadzoru ostrożnościowego uznanym przez CSSF za równoważne z zasadami określonymi w prawie Wspólnoty Europejskiej.  W przypadku, gdy wyżej wymieniona instytucja finansowa działa na własny rachunek, należy ją uznać za kontrahenta w umowie pożyczki/odkupu papierów wartościowych.  Dalsze informacje na temat kontrahenta(ów) są udostępniane w Raporcie Rocznym, który można uzyskać bezpłatnie w siedzibie funduszu zagranicznego.”
 
7. W § 8 Rozdziałów I – III, IX – XII, XIV, XVIII, XX, XXII oraz XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się ustęp 17 przy czym pozostałe ustępy wydzielone w ramach tego paragrafu zachowują swoją dotychczasową numerację.
 
8. W § 8 Rozdziałów I – III, IX – XII, XIV, XVIII, XX, XXII oraz XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 18 otrzymuje następujące brzmienie:
„18. W celu ograniczenia ryzyka kontrahenta ponoszonego przez subfundusze Funduszu zagranicznego w wyniku transakcji pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi oraz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych („SFT”) w stosunkach z kontrahentem może zostać wprowadzony system gwarancji („zabezpieczeń”). Taki proces zabezpieczenia będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w szczególności Okólnikiem CSSF 08/356 oraz Okólnikiem CSSF 13/592, oraz ich zmianami i uzupełnieniami.
Fundusz zagraniczny zobowiązany jest każdego dnia kontynuować wycenę otrzymanego zabezpieczenia. Należy zwrócić uwagę, że między zaistnieniem ekspozycji wynikającej z instrumentu pochodnego a kwotą zabezpieczenia otrzymanego lub ustanowionego występują przynajmniej dwa dni robocze operacyjnego opóźnienia.
Zabezpieczenie powinno zazwyczaj zostać udzielone w formie:
1) płynnych aktywów obejmujących nie tylko środki pieniężne i krótkoterminowe certyfikaty bankowe, ale także instrumenty rynku pieniężnego;
2) obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez  uznane  państwo;
3) obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez renomowanych emitentów zapewniających adekwatny poziom płynności, lub
4)akcji dopuszczonych do obrotu lub stanowiących przedmiot obrotu na rynku regulowanym w uznanym państwie, pod warunkiem, że wchodzą one w skład głównego indeksu. 
Każdy subfundusz zobowiązany jest do zapewnienia, aby był w stanie wyegzekwować przysługujące mu prawa z tytułu zabezpieczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego podjęcia takich działań. A zatem, zabezpieczenie musi być dostępne w każdym czasie, zarówno bezpośrednio lub poprzez pośrednika będącego renomowaną instytucją finansową lub podmiotem zależnym, którego jedynym właścicielem jest taka instytucja, w sposób umożliwiający danemu subfunduszowi przeniesienie lub realizację aktywów przekazanych w formie gwarancji, niezwłocznie w przypadku, gdy druga strona umowy nie wywiąże się ze zobowiązania do zwrotu papierów wartościowych.
Fundusz zagraniczny zapewni, że zabezpieczenie otrzymane na podstawie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC) oraz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFT) będą spełniać poniższe warunki:
1) aktywa przekazywane w charakterze zabezpieczenia będą wycenione po cenie rynkowej. Celem zminimalizowania ryzyka, że wartość posiadanego przez subfundusz zabezpieczenia nie przekroczy kwoty ekspozycji w stosunku do danego kontrahenta, stosowana będzie ostrożnościowa polityka wartości zagrożonej, zarówno do zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC), oraz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFT);
Wartość zagrożona oznacza dyskonto zastosowane w stosunku  do wartości zabezpieczenia aktywów i  ma na celu pokrycie zmienności wartości zabezpieczenia pomiędzy dwoma wezwaniami do uzupełnienia zabezpieczenia lub w trakcie okresu wymaganego do realizacji przedmiotu zabezpieczenia. Posiada wbudowany element płynnościowy  w odniesieniu do czasu pozostałego do terminu zapadalności oraz element jakości kredytowej  w odniesieniu do ratingu danego papieru wartościowego. Polityka wartości zagrożonej uwzględnia charakterystykę poszczególnych klas aktywów, w szczególności sytuacje kredytową emitenta zabezpieczenia, zmienność cen zabezpieczenia oraz potencjalne niedopasowanie walutowe. Wartość zagrożona stosowana do środków pieniężnych, renomowanych  obligacji rządowych oraz obligacji korporacyjnych  waha się od 0 do 15%, a wartość zagrożona zastosowana do akcji od 10 do 20%. W nadzwyczajnych warunkach rynkowych stosowany może być inny poziom wartości zagrożonej. Z zastrzeżeniem podstaw umownych posiadanych z danym kontrahentem, który może, ale nie musi, uwzględniać minimalną kwotę transferu, oczekuje się, że w miarę potrzeby, dostosowana zgodnie z polityką wartości zagrożonej wartość otrzymanego zabezpieczenia będzie równą bądź wyższa niż ekspozycji w stosunku do danego kontrahenta;
2) aktywa przekazywane w charakterze zabezpieczenia musi być dostatecznie płynne (np. renomowane obligacje rządowe lub gotówka) tak, aby mogły zostać niezwłocznie zbyte po cenie zbliżonej do wyceny poprzedzającej zbycie;
3) aktywa przekazywane w charakterze zabezpieczenia przechowuje depozytariusz lub sub-depozytariusz Funduszu zagranicznego, z zastrzeżeniem, że depozytariusz Funduszu zagranicznego powierzył temu sub-depozytariuszowi przechowywanie aktywów przekazanych w charakterze zabezpieczenia, a depozytariusz ponosić będzie  odpowiedzialność za  utratę tego zabezpieczenia przez sub-depozytariusza;
4) aktywa przekazywane w charakterze zabezpieczenia będą zgodne z wymogami dywersyfikacji i korelacji określonymi w Okólniku 14/592. W trakcie trwania umowy, zabezpieczenie w innej formie niż środki pieniężne nie może być nie może stanowić przedmiotu sprzedaży, ponownej inwestycji ani zastawu. Zabezpieczenie udzielone w formie środków pieniężnych może być ponownie zainwestowane zgodnie z zasadami dywersyfikacji uregulowanymi w Art. 43 (e) wspomnianego wyżej Okólnika 14/592 wyłącznie w dozwolone aktywa nie niosące ze sobą ryzyka inwestycyjnego, głównie krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego (zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w sprawie wspólnej definicji funduszy europejskiego rynku pieniężnego) oraz na lokatach overnight w podmiotach wymienionych w artykule 50 (f) Dyrektywy UCITS; oraz uzupełniająco, w obligacje rządowe wysokiej jakości.”
 
9. Występującą w treści § 9 Rozdziałów I – III, IX – XII, XIV, XVIII, XX, XXII oraz XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „Zgodnie z warunkami powołania i realizacji obowiązków przez NN Investment Partners Luxembourg S.A. na rzecz NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wypłaca NN Investment Partners Luxembourg S.A” zastępuje się frazą „Zgodnie z warunkami powołania, NN Investment Partners B.V. przez NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wypłaca NN Investment Partners B.V.”.
 
10. Występującą w treści § 9 Rozdziałów I – III, IX – XII, XIV, XVIII, XX, XXII oraz XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „w jej miejsce NN Investment Partners Luxembourg S.A. nakłada” zastępuje się frazą „w jej miejsce NN Investment Partners B.V. nakłada”.