<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiana waluty NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiana waluty NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR

20 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się niewielkim zainteresowaniem subfunduszem NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR („subfundusz”), podjęliśmy decyzję o zmianie waluty wykorzystywanej do prowadzenia Ksiąg Rachunkowych, wyceny aktywów oraz ustalania zobowiązań tego subfunduszu na walutę polską („przewalutowanie”).

Ostatnim dniem wyceny jednostek uczestnictwa subfunduszu w EUR będzie 30 grudnia 2021 r., zaś pierwszym dniem wyceny w PLN 3 stycznia 2022 r. Przerwa między tymi dwiema datami wynika z faktu, że 31 grudnia, 1 stycznia i 2 stycznia będą dniami bez sesji giełdowej i w konsekwencji nie są dniami wyceny subfunduszu.

Przewalutowanie nastąpi po średnim kursie NBP z dnia 31 grudnia 2021 r. Mimo, że 31 grudnia 2021 r. subfundusz nie opublikuje wyceny, na potrzeby przewalutowania zostanie użyta techniczna wycena aktywów z tego dnia, w praktyce nieznacznie różniąca się od wyceny z 30 grudnia 2021 r.

Zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2022 r. jednostki uczestnictwa subfunduszu będą zbywane i umarzane wyłącznie w PLN niezależnie od waluty, w której nastąpiła wpłata na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu. W związku z tym, w przypadku złożenia zlecenia umorzenia, prosimy o sprawdzenie waluty, w której prowadzony jest Państwa rachunek bankowy, na który zostaną przesłane środki pochodzące z umorzenia jednostek realizowanego po 1 stycznia 2022 r. Zwracamy uwagę, że w przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w Państwa Rejestrze, bądź w złożonym zleceniu umorzenia jest prowadzony w walucie innej niż PLN, bank może dokonać przeliczenia tych środków na walutę rachunku bankowego po kursie kupna/sprzedaży obowiązującym w tym banku. To z kolei może wpłynąć na wartość otrzymanych przez Państwa środków z tytułu umorzenia jednostek.

Przewalutowanie funduszu to skomplikowana operacja. W celu jej płynnego przeprowadzenia musimy wydłużyć realizację zleceń z wyceną z 30 grudnia 2021 r. To oznacza, że aby mieć pewność wypłacenia pieniędzy z subfunduszu jeszcze w EUR, dyspozycję umorzenia jednostek uczestnictwa powinni Państwo złożyć najpóźniej 27 grudnia 2021 r. Dzięki temu zostanie ona zrealizowana po wycenie z 28 grudnia lub 29 grudnia (w zależności od tego w jaki sposób i o jakiej porze złożą państwo dyspozycję umorzenia jednostek). Dyspozycje złożone po 27 grudnia 2021 r. zostaną zrealizowane w PLN.

Od 1 stycznia 2022 r. zmieni się rachunek bankowy subfunduszu, na który Uczestnicy przelewają środki w celu nabycia jednostek. Nowy rachunek bankowy to 74 1050 0086 1000 0090 8137 7880.

W rezultacie zmiany waluty subfunduszu, z jego nazwy zniknie wyraz „EUR” i od 1 stycznia 2022 r. będzie się on nazywał NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji, a rzeczywiście pobierana opłata za zarządzanie zostanie obniżona z obecnych 1,25 proc. do 0,62 proc.

Inwestycja w NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji, inaczej niż inwestycja w NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR, będzie się wiązała z ryzykiem walutowym. Walutą funduszu źródłowego NN (L) First Class Multi Asset pozostanie euro, zaś walutą polskiego funduszu NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji będzie złoty. Ryzyko kursowe PLN do EUR będzie zabezpieczone, natomiast hedging walutowy nie eliminuje tego ryzyka całkowicie.

Zespół NN Investment Partners TFI S.A.