<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany w statucie NN Perspektywa - Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zmiany w statucie NN Perspektywa - Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

2 stycznia 2018

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

 

1.         W § 37 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„7.       Na zasadach określonych w umowie PPE lub umowie PPI lub regulaminie IKE lub regulaminie IKZE, dodatkowe uprawnienie Uczestnika w postaci premii inwestycyjnej może zostać przyznane przez Towarzystwo uczestnikom PPE, uczestnikom PPI, Oszczędzającym na IKE lub IKZE. W takim wypadku, dla celu spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, stosownie do postanowień danej umowy lub regulaminu, uwzględniana będzie łączna wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na rejestrach wszystkich uczestników danego PPE lub PPI lub IKE lub IKZE. Powyższe może być stosowane odpowiednio do uczestników kilku PPE lub PPI prowadzonych dla pracodawców pozostających w jednej grupie kapitałowej. W przypadku wskazanym w niniejszym ustępie premia inwestycyjna będzie mogła być wypłacana tylko i wyłącznie poprzez nabycie na rejestry Uczestników  prowadzone odpowiednio w ramach PPE, PPI, IKE lub IKZE dodatkowych Jednostek Uczestnictwa za kwotę należnej im premii inwestycyjnej, wyliczonej stosownie do postanowień umowy lub regulaminu, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych.”

2.         W § 6 rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:          

„1.       NN Parasol FIO może lokować aktywa NN Subfunduszu Obligacji w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 2, 3 i 10, 11, 14 i 15, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 niniejszego rozdziału.”           

3.         W § 8 ustęp 1 rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 3) – 5)  otrzymują następujące brzmienie:    

„3)       dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, w tym w szczególności papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, oraz depozyty – co najmniej 70% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji,              

4)         dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji,       

5)         Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4) niniejszego rozdziału – od 0% do 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji,”    

4.         W § 8 ustęp 1 rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:

„8)       zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego - od 0% do 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji,”    

5.         W § 8 ustęp 1 rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 10) otrzymuje następujące brzmienie:              

„10)    depozyty – od 0% do 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji,”            

6.         W § 8 rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:          

„2.       Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) NN Parasol FIO określa, że aktywa NN Subfunduszu Obligacji mogą być lokowane w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”).”             

7.         W § 8 rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 5 dodaje się ustęp 6, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.       Zgodnie z §9 ust. 10 NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10,12, 13, 18 i 19, w związku z działalnością NN Subfunduszu Obligacji może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki.”

8.         W § 9 ustęp 1 punkt 2) rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego podpunkt e) otrzymuje następujące brzmienie:        

„e)       poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat w zagraniczne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,”      

9.         W § 9 ustęp 10 punkt 2) rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po podpunkcie b) dodaje się podpunkt c), który otrzymuje następujące brzmienie:  

„c)       wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań NN Parasol FIO,”

10.       W § 9 ustęp 10 rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3)       bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), 2) i 4), stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz”   

11.       W § 9 rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustępy 12 i 13 otrzymują następujące brzmienie:             

„12.     Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawierane przez Fundusz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym NN Subfunduszu Obligacji, mogą być transakcjami terminowymi (futures lub forward) lub opcjami, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, które mogą być przedmiotem lokat NN Parasol FIO, lub kursy walut, lub umowami o przyszłe stopy procentowe, lub transakcjami wymiany stóp procentowych (swapami stóp procentowych), lub też swapami walutowymi. Zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne bez względu na ich cel może odbywać się wyłącznie pod warunkami i na zasadach określonych w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego subfunduszu.            

13.       Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2 - 9 powyżej, NN Parasol FIO jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. Regulacji tej nie stosuje się w przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią indeksy.”  

12.       W § 9 ustęp 19 rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się punkt 3), a punkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:              

„2)       w przypadku transakcji zawartych w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

a)        planowany koszt transakcyjny osiągnięcia ekspozycji, w danym okresie czasu, przy użyciu Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych jest niższy lub przynajmniej porównywalny z kosztami ekwiwalentnej transakcji na rynku papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego , będących instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych,       

b)        nabycie przez Subfundusz papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących instrument bazowy Instrumentu Pochodnego, w tym Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego, w krótkim czasie nie byłoby możliwe albo wiązałoby się z dodatkowym ryzykiem walutowym, ryzykiem rozliczenia, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności lub ryzykiem związanym z przechowaniem aktywów, lub też ze związanymi z nimi dodatkowymi kosztami lub obowiązkami podatkowymi,           

c)         transakcje na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych,  pozwalają na uzyskanie ekspozycji na stopę procentową, której uzyskanie poprzez transakcje zakupu bądź sprzedaży dłużnych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego byłoby mniej korzystne lub niemożliwe,              

d)        transakcja na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych, pozwala osiągnąć dodatkowy i obciążony niskim ryzykiem dochód wynikający z nieefektywności kwotowań na rynku Instrumentów Pochodnych lub pomiędzy kwotowaniami danego Instrumentu Pochodnego i kwotowaniami aktywów stanowiącymi jego instrument bazowy (transakcje arbitrażowe).”     

13.       W § 9 ustęp 25 rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„2)       za zagraniczne papiery dłużne uważa się dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą,”         

14.       W § 9 ustęp 25 rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 2) dodaje się punkt 2a), który otrzymuje następujące brzmienie:            

„2a)    za zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego uważa się Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą,”  

 

Wyjaśnienie:

Zmiany statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wymienione w punktach 2 -14 nie stanowią zmiany polityki inwestycyjnej wydzielonych w jego ramach subfunduszy i odnoszą się do polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Obligacji wydzielonego w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, którego jednostki uczestnictwa mogą stanowić przedmiot lokat subfunduszy wydzielonych w ramach NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego