NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN Parasol FIO z dnia 8 stycznia 2019 r.

8 stycznia 2019

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 8 kwietnia 2019 r.: 

1.    W § 2 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.     Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek notowanych na GPW. Pozostała część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, wskazanych w § 5. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe określone w § 5 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu przewidzianych limitów.”

2.    W § 2 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się ustęp 4.

3.    W § 4 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1.   Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz, jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Istotnym elementem doboru lokat Subfunduszu jest analiza emitentów instrumentów finansowych pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, analiza czynników niefinansowych tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego  (ang. environmental social governance – ESG), w szczególności Fundusz nie będzie inwestował Aktywów Subfunduszu w akcje spółek, których głównym źródłem dochodu jest produkcja papierosów, alkoholu oraz wydobycie i przetwarzanie węgla brunatnego lub kamiennego.”

4.    W § 4 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się ustęp 3.

5.    W § 5 ust. 1 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:
„2)   zagraniczne akcje – od 0% do 34% wartości Aktywów Subfunduszu,”