NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN Parasol FIO z dnia 28 stycznia 2019 r.

28 stycznia 2019

I. Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem niniejszego ogłoszenia. 
 
1. W § 17 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dodaje się ustęp 9, który otrzymuje następujące brzmienie:
„9. Jednostki Uczestnictwa kategorii W są zbywane bezpośrednio przez Fundusz w ramach PPI lub PPE, pod warunkiem oferowania określonego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE oraz w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcia odpowiednio umowy IKE w wariancie czwartym lub umowy IKZE w wariancie drugim. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii W w ramach IKE lub IKZE może uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków określonych odpowiednio umową IKE lub umową IKZE. Warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii W w ramach PPI lub PPE określają odpowiednio umowa PPI lub PPE. Warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii W w ramach IKE i IKZE, w tym nazwy handlowe IKE i IKZE, w ramach których zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii W, określają odpowiednio Umowa IKE oraz Umowa IKZE.”
 
2. W § 18 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dodaje się ustęp 9, który otrzymuje następujące brzmienie:
„9. Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii W wynosi 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku oferowania Jednostek Uczestnictwa kategorii W w ramach IKE lub IKZE, Umowa IKE lub Umowa IKZE mogą przewidywać wyższą minimalną wysokość wpłat tytułem pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa, a w przypadku każdego następnego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii W jednorazowa minimalna łączna wpłata tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii W do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zł.”
 
3. W § 1 Rozdziału I, III, V, VI, VIII, X i XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, K, P, S, T i W.”
 
 
II. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia z dnia 22 stycznia 2019 r. (DFF-FIO.4022.1.206.2018.DO) zezwalającej na wprowadzenie poniższych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia, z dniem niniejszego ogłoszenia wchodzą w życie następujące zmiany statutu:
 
4. W § 6 ust. 1 Rozdziału I części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 8) dodaje się punkt 9), który otrzymuje następujące brzmienie:
„9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,50%.”
 
5. W § 6 ust. 1 Rozdziałów III, V i VI części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 8) dodaje się punkt 9), który otrzymuje następujące brzmienie:
„9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,52%.”
 
6. W § 6 ust. 1 Rozdziału VIII części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 8) dodaje się punkt 9), który otrzymuje następujące brzmienie:
„9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,58%.”
 
7. W § 6 ust. 1 Rozdziałów X i XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 8) dodaje się punkt 9), który otrzymuje następujące brzmienie:
„9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,60%.”
 
8. W § 6 Rozdziałów I, III, V, VI, VIII, X i XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, K, P, S, T obciążają następujące koszty: Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości określonej w ust. 1, koszty z tytułu usług maklerskich, opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, opłaty za rozliczenie transakcji oraz opłaty za transfer papierów wartościowych, koszty związane z zawieraniem umów pożyczek instrumentów finansowych, prowizje bankowe związane z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu.
 
9. W § 6 Rozdziałów I, III, V, VI, VIII, X i XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6 dodaje się ustępy 6a – 6d, które otrzymują następujące brzmienie:
6a. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii W obciążają następujące koszty:
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu;
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;
5) wynagrodzenie Depozytariusza;
6) związane z prowadzeniem subrejestru uczestników Subfunduszu;
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu lub przepisami prawa;
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie dotyczącym Subfunduszu;
10) likwidacji Subfunduszu;
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu.
6b. Koszty, o których mowa w ust. 6a pkt 5 i 6 mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości: 1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W w danym roku kalendarzowym – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,
2) sumy kwoty 50000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W jest wyższa niż 10 000 000 zł.
6c. Koszty, o których mowa w ust. 6a pkt 11 mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W, w skali roku.
6d. Koszty, o których mowa w ust. 6 i 6a, nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.”
 
10. W § 6 Rozdziałów I, III, V, VI, VIII, X i XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„8. Koszty wskazane w ust. 6 i 6a związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z Aktywów Subfunduszu. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 6 i 6a, obciąża Fundusz w całości partycypację danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.”