NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN Parasol FIO z dnia 28 lutego 2019 r.

28 lutego 2019

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:
1. W postanowieniu § 2 ust. 4 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) „NN Subfundusz Konserwatywny”,”
 
2. W postanowieniu § 2 ust. 5 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) „NN Konserwatywny” lub „NN (PL) Konserwatywny”,”
 
3. W Rozdziale I części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tytuł „NN Subfundusz Oszczędnościowy” zastępuje się tytułem „NN Subfundusz Konserwatywny”.
 
4. W postanowieniu § 1 ust. 1 Rozdziału I części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfundusz Oszczędnościowy” zastępuje się nazwą „NN Subfundusz Konserwatywny”.