Aktualności i Komunikaty

Ogłoszenie zmian statutu NN SFIO z dnia 3 kwietnia 2017 r.

3 kwietnia 2017

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1.            W § 6 ust. 1 rozdziałów I, III i XI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie „Subfundusz zagraniczny może inwestować do 25% swych aktywów netto w akcje i inne instrumenty udziałowe stanowiące przedmiot obrotu na rynkach rosyjskich – „Russian Trading System Stock Exchange” (RTS Stock Exchange) i „Moscow Interbank Currency Exchange” (MICEX).” zastępuje się zdaniem „Subfundusz zagraniczny może inwestować do 25% swych aktywów netto w akcje i inne instrumenty udziałowe stanowiące przedmiot obrotu na rynku rosyjskim – „Moscow Interbank Currency Exchange - Russian Trade System” (MICEX-RTS).”.

2.            W § 6 ust. 1 rozdziałów I, X, XI, XXII i XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu ostatnim dodaje się następujące zdania: „Subfundusz zagraniczny, za pośrednictwem Stock Connect (platforma wzajemnego dostępu do rynku, za pośrednictwem, której inwestorzy mogą zawierać transakcje na wybranych papierach wartościowych na kilku giełdach działających w Chińskiej Republice Ludowej), może inwestować do 20% wartości aktywów netto w chińskie akcje klasy - A (akcje wyemitowane przez spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w Chinach kontynentalnych) wyemitowane przez spółki zarejestrowane w Chińskiej Republice Ludowej („ChRL”). W związku z tym subfundusz zagraniczny może być narażony na ryzyka związane z inwestycjami w ChRL, w tym między innymi ryzyko geograficznej koncentracji, ryzyko zmian politycznych, społecznych oraz gospodarczych, ryzyko płynności i zmienności, ryzyko walutowe w odniesieniu do waluty chińskiej oraz ryzyka związane z chińskim systemem podatkowym. Subfundusz zagraniczny narażony jest również na określone ryzyka właściwe dla inwestowania za pośrednictwem Stock Connect, takie jak ograniczenia kwotowe, zawieszenie obrotu, wahania cen chińskich akcji klasy – A, w szczególności, gdy obrót na Stock Connect jest zamknięty a rynek ChRL jest otwarty, a także ryzyko operacyjne. Stock Connect jest względnie nową platformą, w związku z czym pewne regulacje nie zostały sprawdzone i podlegają zmianom, które mogą niekorzystnie wpłynąć na subfundusz zagraniczny. Ryzyka związane z inwestycjami w chińskie akcje klasy – A zostały szczegółowo opisane w rozdziale II „Ryzyka związane ze spektrum inwestycyjnym: szczegółowy opis” części III „Dodatkowe informacje” prospektu informacyjnego funduszu zagranicznego NN (L).”

3.            Występującą w treści § 6 ust. 1 rozdziału XIV części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę indeksu „Barclays Capital US High Yield” zastępuje się nazwą „Bloomberg Barclays US High Yield” a nazwę indeksu „Barclays Capital Pan European High Yield” zastępuje się nazwą „Bloomberg Barclays Pan European High Yield”.

4.            W § 6 rozdziału XVIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:           

„1.           Stosowana w ramach NN (L) First Class Multi Asset Premium (zwanego w dalszej części niniejszego paragrafu „subfunduszem zagranicznym”) strategia inwestycyjna oparta jest na elastycznym podejściu inwestycyjnym mającym na celu dostosowanie się do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku. Zarządzający osiągać będzie ekspozycję na tradycyjne klasy aktywów (takie jak na przykład akcje, obligacje oraz gotówkę) bezpośrednio lub za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych oraz ETF’ów, co skutkuje powstaniem zróżnicowanego portfela. Subfundusz zagraniczny ma na celu zapewnienie dodatniej stopy zwrotu z inwestycji, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w pełnym cyklu rynkowym w ramach uprzednio zdefiniowanego dopuszczalnego poziomu ryzyka.

                W celu osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego, subfundusz może zajmować długie i krótkie pozycje (krótkie pozycje zajmowane są wyłącznie za pośrednictwem instrumentów pochodnych). W celu osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego, subfundusz zagraniczny może inwestować swoje aktywa w szeroki zakres klas aktywów oraz instrumentów finansowych (włączając finansowe instrumenty pochodne), w tym między innymi w następujące:

                               - Inwestycje w zbywalne papiery wartościowe (w tym warranty na zbywalne papiery wartościowe maksymalnie do poziomu 10% aktywów netto subfunduszu zagranicznego), obligacje, akcje, instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe uregulowane w przepisie 144A, jednostki uczestnictwa UCITS i innych UCI oraz depozyty, zgodnie z postanowieniami rozdziału III „Ograniczenia inwestycyjne”, sekcja A) „Dozwolone inwestycje” części III „Dodatkowe informacje” prospektu informacyjnego NN (L);               

                               - Jeżeli subfundusz zagraniczny inwestuje w warranty na zbywalne papiery wartościowe, Wartość Aktywów Netto może wahać się w większym stopniu niż w przypadku, gdyby subfundusz zagraniczny inwestował w same aktywa bazowe, z uwagi na większą zmienność wartości warrantów;     

                               - Inwestycje w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami będą ograniczone do 20%, natomiast inwestycje w UCITS i UCI nie mogą przekroczyć łącznie 10% aktywów netto;            

                               - Inwestycje w nieruchomości za pośrednictwem akcji oraz/lub innych zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki prowadzące działalność w sektorze nieruchomości, jak również za pośrednictwem jednostek uczestnictwa UCITS i innych UCI, lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych;

                               - Ekspozycję na towary poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych na indeksy towarowe zgodne z wymaganiami określonymi w wytycznych ESMA 2014/937, lub zastosowanie instrumentów ETC (Exchange Traded Commodities) zgodnych z Art. 41 (1) (a) Ustawy z 2010 r. oraz/lub jednostek uczestnictwa UCITS i innych UCI. Subfundusz zagraniczny nie będzie dokonywał bezpośrednio fizycznych zakupów towarów;         

                               - Finansowe instrumenty pochodne, w tym między innymi następujące:             

                               – opcje i kontrakty terminowe futures na zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,         

                               – kontrakty terminowe futures i opcje na indeksy giełdowe,  

                               – swapy, kontrakty terminowe futures i opcje na stopy procentowe,   

                               – swapy na stopę zwrotu, 

                               – swapy ryzyka kredytowego,         

                               – walutowe kontrakty terminowe forward oraz opcje walutowe.           

                Subfundusz zagraniczny może inwestować w zbywalne papiery wartościowe oraz/lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane bądź gwarantowane przez Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo lub Niemcy, stanowiące osobno więcej niż 35% Wartości Aktywów Netto, z zastrzeżeniem, że taka ekspozycja jego zgodna z zasadą dywersyfikacji ryzyka określoną w Art. 45 (1) Ustawy z 2010 r. Subfundusz zagraniczny, za pośrednictwem Stock Connect (platforma wzajemnego dostępu do rynku, za pośrednictwem, której inwestorzy mogą zawierać transakcje na wybranych papierach wartościowych na kilku giełdach działających w Chińskiej Republice Ludowej), może inwestować do 20% wartości aktywów netto w chińskie akcje klasy - A (akcje wyemitowane przez spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w Chinach kontynentalnych) wyemitowane przez spółki zarejestrowane w Chińskiej Republice Ludowej („ChRL”). W związku z tym subfundusz zagraniczny może być narażony na ryzyka związane z inwestycjami w ChRL, w tym między innymi ryzyko geograficznej koncentracji, ryzyko zmian politycznych, społecznych oraz gospodarczych, ryzyko płynności i zmienności, ryzyko walutowe w odniesieniu do waluty chińskiej oraz ryzyka związane z chińskim systemem podatkowym. Subfundusz zagraniczny narażony jest również na określone ryzyka właściwe dla inwestowania za pośrednictwem Stock Connect, takie jak ograniczenia kwotowe, zawieszenie obrotu, wahania cen chińskich akcji klasy – A, w szczególności, gdy obrót na Stock Connect jest zamknięty a rynek ChRL jest otwarty, a także ryzyko operacyjne. Stock Connect jest względnie nową platformą, w związku z czym pewne regulacje nie zostały sprawdzone i podlegają zmianom, które mogą niekorzystnie wpłynąć na subfundusz zagraniczny. Ryzyka związane z inwestycjami w chińskie akcje klasy – A zostały szczegółowo opisane w rozdziale II „Ryzyka związane ze spektrum inwestycyjnym: szczegółowy opis” części III „Dodatkowe informacje” prospektu informacyjnego funduszu zagranicznego NN (L).”   

5.            W § 6 rozdziału XVIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się treść ustępu 2           

6.            W § 6 ust. 1 rozdziału XX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanieSubfundusz zagraniczny może inwestować bezpośrednio do 25% swych aktywów netto w papiery wartościowe stanowiące przedmiot obrotu na rynkach rosyjskich – „Russian Trading System Stock Exchange” (RTS Stock Exchange) i „Moscow Interbank Currency Exchange” (MICEX), jak i pośrednio w rosyjskie papiery wartościowe i euroobligacje stanowiące przedmiot obrotu na rynkach regulowanych w rozumieniu definicji zawartej w części III, rozdział III prospektu informacyjnego.” zastępuje się zdaniem „Subfundusz zagraniczny może inwestować bezpośrednio do 25% swych aktywów netto w papiery wartościowe stanowiące przedmiot obrotu na rynku rosyjskim – „Moscow Interbank Currency Exchange - Russian Trade System” (MICEX - RTS), jak i pośrednio w rosyjskie papiery wartościowe i euroobligacje stanowiące przedmiot obrotu na rynkach regulowanych w rozumieniu definicji zawartej w części III, rozdział III prospektu informacyjnego.”. 

7.            Występującą w treści § 6 ust. 1 rozdziału XXI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę indeksu „Barclays Global Aggregate” zastępuje się nazwą „Bloomberg Barclays Global Aggregate”.