<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

14 października 2022

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia:

1. W § 38 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7.  O zamiarze połączenia Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym albo zamiarze połączenia Subfunduszy Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej www.nntfi.pl.”

2. W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału III części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego 

„1b) 0,68% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2,”

3. W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału IV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1) 1,13% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

 2) 0,88% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,”

4. W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału IV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:

„4) 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

 5) 0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,”

5. W § 6 Rozdziału IV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa, wskazanego w ust. 1 pkt 1 i 5, w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A i K, Towarzystwo uprawnione jest do pobierania Wynagrodzenia za osiągnięty  wynik, którego wysokość uzależniona jest od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego, naliczonego i wypłacanego zgodnie z zasadami określonymi  poniżej:

„a) W każdym Dniu Wyceny liczona jest różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa a stopą zwrotu z wskaźnika referencyjnego Subfunduszu („benchmark”). Jeśli różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa a stopą zwrotu z benchmarku jest dodatnia, następuje weryfikacja czy została pokryta ewentualna ujemna różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa a stopą zwrotu z benchmarku z lat poprzednich w okresie odniesienia. Jeśli warunek, o którym mowa w poprzednim zdaniu jest spełniony, tworzona jest rezerwa na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Jeśli warunek nie jest spełniony lub w przypadku gdy różnica w danym dniu pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa a stopą zwrotu z benchmarku jest ujemna to rezerwa nie jest zawiązywana lub jest rozwiązywana do wysokości która wynika z kalkulacji.
BMKn =  G0PLn/G0PLn-1

gdzie:

SR – suma rezerw dziennych na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik naliczonych od Jednostek Uczestnictwa danej kategorii pomniejszona o sumę rezerw dziennych przypadających na umorzone Jednostki Uczestnictwa danej kategorii,

n – kolejny Dzień Wyceny, przy czym n=0 oznacza ostatni Dzień Wyceny przypadający 5 lat przed Dniem Wyceny n, w przypadku gdy nie jest to Dzień Wyceny odnosimy się do ostatniego Dnia Wyceny przed tą datą. Natomiast do końca pierwszego pełnego okresu odniesienia, n=0 oznacza ostatni Dzień Wyceny przypadający przed dniem wejścia w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających możliwość pobierania w ramach Subfunduszu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik,

k – liczba dni wyceny w których naliczane i pobierane jest Wynagrodzenie za osiągnięty wynik do n-tego Dnia Wyceny, jest to liczba dni od wejścia w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających niniejszy model naliczania i pobierania Wynagrodzenie za osiągnięty wynik,

LOJn - liczba odkupionych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii uwzględniona w wycenie na n-ty Dzień Wyceny,

 LJn – liczba wszystkich jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii uwzględniona w wycenie na n-ty Dzień Wyceny,

 – różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik w okresie odniesienia oraz stopą zwrotu z benchmarku w okresie odniesienia ustalana na n-ty Dzień Wyceny wyliczona zgodnie z powyższym wzorem,

 – różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu  dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik w okresie odniesienia oraz stopą zwrotu z benchmarku w okresie odniesienia ustalana w Dniu Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny,
 – największa wartość różnic między stopami zwrotu z Subfunduszu  dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik, a stopami zwrotu z benchmarku na przestrzeni 5 (pięciu) ostatnich lat kalendarzowych, co oznacza, że są to różnice za okresy rozpoczynające się 5 lat przed Dniem Wyceny (w przypadku gdy nie jest to Dzień Wyceny odnosimy się do ostatniego Dnia Wyceny przed tą datą), a kończące się na ostatni Dzień Wyceny każdego roku kalendarzowego od 5 lat wstecz do jednego roku wstecz. W przypadku gdy okres odniesienia jest krótszy niż 5 lat jest to największa wartość różnic między stopami zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik a stopami zwrotu z benchmarku na ostatni Dzień Wyceny każdego roku kalendarzowego w tym okresie. W przypadku gdy wejście w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających możliwość pobierania w ramach Subfunduszu Wynagrodzenia za osiągnięty  wynik następuje w trakcie roku kalendarzowego, w pierwszym okresie rozliczeniowym uwzględnia się różnicę między stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik a stopą zwrotu z benchmarku na ostatni Dzień Wyceny roku kalendarzowego liczoną w pierwszym okresie rozliczeniowym. W pierwszym okresie rozliczeniowym tj. od dnia wejście w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających możliwość pobierania w ramach Subfunduszu Wynagrodzenia za osiągnięty  wynik do końca tego okresu    =0,

WANn – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik przypadająca na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w n-tym Dniu Wyceny,

WAN_JUn – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w n-tym Dniu Wyceny,

WANP_JUn-1 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu po naliczeniu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny (wartość wyceny Jednostki Uczestnictwa danej kategorii),

ST – maksymalna stawka Wynagrodzenia za osiągnięty wynik równa 20%,

SRYn-1 – rezerwa na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik w Dniu Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny w bieżącym okresie rozliczeniowym naliczona w odniesieniu do aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa  gdzie SRY0=0,

x – liczba Dni Wyceny w okresie odniesienia,

BMKn – zmiana wartości benchmarku w n-tym Dniu Wyceny, wyliczony zgodnie z powyższym wzorem,

G0PLn – rozumie się przez to ICE BofAML Poland Government Index, który jest indeksem opisującym rynek polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu i czasie do wykupu powyżej 1 roku,   w n-tym Dniu Wyceny,

G0PLn-1 – rozumie się przez to ICE BofAML Poland Government Index, który jest indeksem opisującym rynek polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu i czasie do wykupu powyżej 1 roku, w Dniu Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny.

LDn – liczba dni kalendarzowych pomiędzy n-tym Dniem Wyceny a Dniem Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny.

b) Model naliczania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik wyznaczony jest w oparciu o benchmark, który stanowi  ICE BofAML Poland Government Index (G0PL Index).

c) Krystalizacja tj. przeksięgowanie rezerwy na zobowiązania Subfunduszu wobec Towarzystwa z tytułu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik następuje w ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego o ile utworzona została rezerwa na Wynagrodzenie za  osiągnięty wynik.

d) Okres odniesienia wynosi 5 lat krocząco tj. 5 lat wstecz od ostatniego Dnia Wyceny, a w przypadku gdy nie jest to Dzień Wyceny odnosimy się do ostatniego Dnia Wyceny przed tą datą. Natomiast w przypadku wejścia w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających możliwość pobierania w ramach Subfunduszu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik w trakcie roku kalendarzowego, do końca pierwszego pełnego okresu odniesienia odnosimy się do  ostatniego Dnia Wyceny przypadającego przed dniem wejścia w życie tych zmian statutu Funduszu.

e) Możliwe jest pobranie Wynagrodzenia za osiągnięty wynik w przypadku nominalnej straty Subfunduszu zarówno w okresie odniesienia, jak i w danym roku kalendarzowym.

f) W każdym Dniu Wyceny, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, wypłacie do Towarzystwa podlega część rezerwy na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik obliczona w wysokości proporcjonalnej do udziału Jednostek Uczestnictwa danej kategorii będących przedmiotem odkupienia w łącznej liczbie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii Subfunduszu w Dniu Wyceny. Wypłata do Towarzystwa środków, o których mowa w poprzednim zdaniu, następuje do zakończenia kolejnego miesiąca, po miesiącu w którym nastąpiło odkupienie jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii.

g) Okres rozliczeniowy dla celu wyliczania i pobierania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik, będzie to okres od ostatniego Dnia Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym do ostatniego Dnia Wyceny w bieżącym roku kalendarzowym, przy czym w przypadku rozpoczęcia zbywania przez Subfundusz nowej kategorii Jednostek Uczestnictwa, w odniesieniu do której Towarzystwo uprawnione będzie do pobierania Wynagrodzenia za osiągnięty  wynik,  okres rozliczeniowy liczony jest od pierwszego Dnia Wyceny tej kategorii Jednostek Uczestnictwa, a w przypadku, gdy wejście w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających możliwość pobierania w ramach Subfunduszu Wynagrodzenia za osiągnięty  wynik następuje w trakcie roku kalendarzowego, pierwszy okres rozliczeniowy liczony jest od Dnia wyceny przypadającego przed dniem wejścia w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających możliwość pobierania w ramach Subfunduszu Wynagrodzenia za osiągnięty  wynik.

h) W przypadku likwidacji/łączenia Subfunduszu, gdzie Subfundusz będzie subfunduszem przejmowanym ewentualne Wynagrodzenie za osiągnięty wynik będzie krystalizowane w Dniu Wyceny przypadającym na dzień likwidacji/połączenia Subfunduszu.

6. W postanowieniu § 6 Rozdziału IV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Opłata Dystrybucyjna w wysokości nie wyższej niż:

1) 1% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

2) 5% wpłaty dokonanej przez nabywcę  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K.

Z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, A2, E, T i U Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana.”

7.  W postanowieniu § 6 Rozdziału IV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, oprócz Opłaty Dystrybucyjnej może być pobierana Opłata za Konwersję albo Opłata za Zamianę w wysokości nie wyższej niż:

1) 1% kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A w funduszu docelowym albo Subfunduszu docelowym,

2) 3% kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii K w funduszu docelowym albo Subfunduszu docelowym

Z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, A2, E, T i U w ramach konwersji albo zamiany, Opłata za Konwersję oraz Opłata za Zamianę nie są  pobierane.

8.  W postanowieniu § 6 Rozdziału IV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Niezależnie od Wynagrodzenia Towarzystwa w wysokości określonej w ust. 1 oraz Wynagrodzenia za osiągnięty wynik w wysokości określonej w ust. 1a, aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii obciążają następujące koszty: koszty z tytułu usług maklerskich, opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, opłaty za rozliczenie transakcji oraz opłaty za transfer papierów wartościowych, koszty związane z zawieraniem umów pożyczek instrumentów finansowych, prowizje bankowe związane z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty związane z finansowaniem Subfunduszu kapitałem obcym, w tym w szczególności obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.”

9. W postanowieniu § 6 Rozdziału IV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 5 lub 6 obciążających Subfundusz z własnych środków, jak również o pobieraniu Wynagrodzenia Towarzystwa lub Wynagrodzenia za osiągnięty wynik według stawek niższych niż wskazane w ust. 1 i 1a  oraz o zmniejszeniu maksymalnej wysokości kosztów obciążających Subfundusz poniżej stawki określonej w ust. 6.”

Zmiany wskazane w punktach 2 – 5, 8 i 9 wprowadzane są na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 września 2022 r. (DFF.4022.1.52.2022.KS)  zezwalającej na wprowadzenie tych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

  1. Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 14 stycznia 2023 r.:

1. W postanowieniu § 6 Rozdziału IV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2a. Z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być pobiera na Opłata Umorzeniowa w wysokości nie wyższej niż 10% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii K przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niż 100 zł; w przypadku gdy kwota z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa będzie niższa niż 100 zł, kwota ta w całości jest przeznaczona na Opłatę Umorzeniową; Opłata Umorzeniowa może być pobierana jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE lub umowy IKZE z danym Oszczędzającym i nie może być pobierana z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji lub zamiany; Towarzystwo z tytułu realizacji Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu nie pobiera opłat innych niż Opłata Umorzeniowa.”