<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Co się stało z wynikami funduszy obligacji?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Co się stało z wynikami funduszy obligacji?

Notowania polskich obligacji skarbowych spadły. Przyczyniły się do tego decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która już dwukrotnie – w październiku i listopadzie – podniosła referencyjną stopę procentową. Kiedy stopy procentowe rosną, wartość obligacji o stałym oprocentowaniu maleje. To dlatego w ostatnich tygodniach większość funduszy obligacji, choć nie wszystkie, odnotowała straty.

Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Czy fundusze obligacji będą dalej tracić?

Notowania jednostek uczestnictwa funduszy obligacji w najbliższym czasie mogą się w dalszym ciągu mocno wahać. Z jednej strony ceny obligacji już bardzo spadły i to wbrew pozorom nie jest zła wiadomość, bo oznacza, że rentowność obligacji wzrosła – skoro stopy procentowe rosną, to inwestorzy domagają się od emitentów obligacji wyższego oprocentowania. Na początku roku rentowność 10-letnich obligacji wynosiła niewiele ponad 1 proc., dziś sięga 3 proc. Z tego punktu widzenia obligacje są dziś bardziej atrakcyjną inwestycją, niż jeszcze kilka miesięcy temu. Jednak z drugiej strony nie można wykluczyć, że RPP będzie dalej podnosić stopy procentowe. Bank centralny próbuje w ten sposób przeciwdziałać niekontrolowanemu wzrostowi inflacji. Dopóki inflacja będzie wysoka, dopóty notowania obligacji mogą pozostawać pod presją.

 

Co robić z pieniędzmi, które chcę ulokować w mało ryzykowny sposób?

W ofercie NN Investment Partners TFI można znaleźć fundusze obligacji, których portfele są stosunkowo mało wrażliwe na wzrost stóp procentowych. Inwestują one m.in. w obligacje krótkoterminowe, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, obligacje korporacyjne, instrumenty pochodne pozwalające zarabiać na wzroście stóp procentowych. Połączenie wysokiej inflacji z podwyżkami stóp procentowych stwarza bardzo trudne warunki do zarabiania wszystkim funduszom obligacji, jednak pamiętajmy, że na wyniki funduszy obligacji należy patrzeć w perspektywie roku - dwóch, a wszelkie decyzje inwestycyjne warto podejmować w sposób przemyślany, nie zaś pod wpływem emocji.

 

Nota prawna:
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata będącego podmiotem profesjonalnym pośredniczącym w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI), którzy mają odpowiednią wiedzę do dokonania własnej oceny informacji przedstawionych w tym materiale i nie może być on przekazywany w jakiejkolwiek formie do podmiotów trzecich. Nie stanowi on oferty, propozycji nabycia, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.
NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).
Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe (poza ING Pakiet Ostrożny) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywnego Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI. Subfundusze ING Konto Funduszowe mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI. NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO oraz NN (L) Konserwatywny Plus i NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe oraz NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. NN (L) Total Return będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Komentarz rynkowy na dzień 9.11.2021 r.

Warto przeczytać

Wyceny obligacji stają się coraz bardziej atrakcyjne

Z perspektywy banków centralnych pandemia nie jest już najważniejszym czynnikiem, który kształtuje p...

Thumbnail
Tomasz RabędaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Czas funduszy mieszanych

Fundusze akcji to zdecydowanie najpopularniejsza grupa funduszy w tym roku w Europie pod względem sp...

Thumbnail
Wojciech KiermaczSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.