<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Europejskie akcje coraz bardziej atrakcyjne
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Europejskie akcje coraz bardziej atrakcyjne

W naszych funduszach wielu klas aktywów (multi-asset) takich, jak NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji jesteśmy pozytywnie nastawieni do akcji. Szczególnie na rynkach cyklicznych, zdecydowanie reagujących na poprawę w światowej gospodarce, np. Europy Zachodniej i Japonii.

Thumbnail
Marc FranklinHead of Flexible Multi Asset

Lektura na 4 minuty.

Tym, co obserwujemy już od paru miesięcy i prawdopodobnie nie zmieni się na początku 2020 r., to gotowość banków centralnych do pobudzania spowalniającej gospodarki. W 2019 r. Fed trzy razy obciął stopy procentowe, podczas gdy jeszcze rok wcześniej – trzy razy je podniósł. W polityce pieniężnej to jest zwrot o 180 stopni i wręcz radykalna zamiana w warunkach działania rynków finansowych. Co prawda Fed zapowiedział, że w najbliższym czasie nie będzie już zmieniał stóp procentowych, ale pamiętajmy, że polityka pieniężna to nie tylko stopy procentowe, ale również tzw. powiększanie sumy bilansowej banku centralnego, czyli – innymi słowy – skupowanie przez niego aktywów z rynku. Zakupy obligacji wznowił nie tylko Europejski Bank Centralny, ale również Fed, który kupuje tzw. T-Billsy czyli krótkoterminowe amerykańskie papiery dłużne. Bilanse tych instytucji będą w najbliższym czasie dalej rosnąć, co stwarza warunki sprzyjające inwestowaniu w aktywa finansowe, szczególnie te ryzykowne.

Do tego USA i Chiny zawarły częściowy rozejm handlowy. On nie jest jeszcze ostateczny i nie kończy „wojny”, ale i tak jest bardzo istotny dlatego, że wprowadzanie przez administrację Donalda Trumpa barier w światowym handlu odcisnęło piętno na nastrojach przedsiębiorców. Firmy obcięły wydatki inwestycyjne (CAPEX), ograniczyły swoje plany w tym zakresie, a nastroje menedżerów wyraźnie się pogorszyły. Umowa handlowa – choć nie ostateczna, co musimy bardzo wyraźnie podkreślić – niweluje przynajmniej część czynników ryzyka, które w 2018 r. i w części 2019 r. ciążyły rynkom akcji.

Dlatego w naszych funduszach wielu klas aktywów (multi-asset) takich, jak NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji jesteśmy coraz bardziej konstruktywnie nastawieni do ryzykownych klas aktywów, w tym akcji, ale również mniej bezpiecznych instrumentów dłużnych.

 

Z gospodarką nie jest tak źle, ale potrzebujemy dowodów

Do pełni szczęścia brakuje jeszcze potwierdzenia, że światowe spowolnienie znalazło dno. W ciągu najbliższych paru miesięcy dane gospodarcze powinny rzucić więcej światła na to zagadnienie. W III kwartale zaobserwowaliśmy wyraźny wzrost cen bezpiecznych obligacji skarbowych z tzw. rynków bazowych (USA, Niemcy). Wynikał on z obaw o to, że światowa gospodarka może mocniej wyhamować.

Jednak ostatnio dane gospodarcze ustabilizowały się, szczególnie w strefie euro. Nie są jeszcze dobre, ale przynajmniej przestały się pogarszać. Podobnie zresztą w USA, gdzie obawiano się niekorzystnych warunków na rynku pracy, który jest kluczowy z perspektywy amerykańskiej gospodarki, napędzanej wydatkami konsumenckimi. To pogorszenie okazuje się lżejsze niż oczekiwano, cały czas obserwujemy wzrost płac o ok. 3 proc. rocznie, a więc wyższy niż inflacja na poziomie 2,3-2,4 proc. To oznacza, że siła nabywcza Amerykanów rośnie.

Wielkim nieobecnym tej układanki pozostaje polityka fiskalna. Gdyby rządy zdecydowały się dołączyć do banków centralnych w działaniach stymulacyjnych dostalibyśmy naprawdę wybuchowy koktajl - prowzrostowy nie tylko dla gospodarki, ale również dla giełd. Koszty obsługi długu są bardzo niskie. Rentowność obligacji niemieckich, na poziomie minus 0,35 proc., oznacza, że rząd w Berlinie nie miałby najmniejszych problemów z pożyczeniem pieniędzy na sfinansowanie ekspansywnej polityki fiskalnej. Na razie jednak Niemcy się do tego nie kwapią, podobnie inne kraje, z wyjątkiem USA, gdzie Donald Trump wykorzystał politykę fiskalną do pobudzenia aktywności gospodarczej.

To dość istotne z punktu widzenia rynku obligacji, bowiem ekspansywna polityka fiskalna wywindowałaby oczekiwania inflacyjne, a tym samym zaszkodziła cenom papierów dłużnych. Podobnie poprawa w gospodarce, nawet bez fiskalnego wspomagacza, nie byłaby dobrą wiadomością dla obligacji. Z kolei pogłębienie spowolnienia gospodarczego mogłoby doprowadzić do dalszego wzrostu cen skarbówek. W najbliższym czasie w cenach obligacji możemy więc zobaczyć wyraźny ruch zarówno w górę, jak i w dół.

 

Przygotowani na każdy scenariusz

Strategia inwestycyjna NN (L) Stabilnego Globalnej Alokacji jest na tyle elastyczna, że może się szybko dostosowywać do zmiennych warunków. Wybór aktywów odbywa się zarówno na poziomie strategicznym (średnioterminowym), jak i taktycznym (krótkoterminowym). Strategiczna ekspozycja obejmuje takie instrumenty, jak: akcje z rynków rozwiniętych i wschodzących, nieruchomości, obligacje korporacyjne z ratingiem inwestycyjnym i bez niego (high yield), obligacje skarbowe zarówno z rynków rozwijających się, jak i tych dojrzałych, obligacje indeksowane inflacją oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dzięki tak szerokiemu spektrum inwestycyjnemu możemy odpowiednio dostosowywać portfel do fazy cyklu koniunkturalnego. Na poziomie taktycznym podejmujemy decyzje o przeważaniu lub niedoważaniu wybranych klas aktywów. Do tego dochodzą instrumenty finansowane wykorzystywane wyłącznie taktycznie, dające ekspozycje na wybrane surowce, np. metale szlachetne – złoto i srebro, które bardzo dobrze zapracowały w lipcu i sierpniu 2019 r.

Podsumowując: pozytywnie postrzegamy akcie, szczególnie rynki cykliczne, zdecydowanie reagujące na poprawę w światowej gospodarce takie, jak Europa Zachodnia i Japonia. Nie jesteśmy negatywnie nastawieni do USA, po prostu stawiamy na regiony, które w ostatnim czasie zachowywały się relatywnie słabiej.

Obligacje korporacyjne, szczególnie te o ratingu inwestycyjnym, naszym zdaniem są również warte uwagi. Ostrożnie za to podchodzimy do europejskiego długu rządowego – wierzymy, że z gospodarką Starego Kontynentu nie jest tak źle jak mogłoby się wydawać.

 

Disclaimer:
Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.
NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.
Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl.
Wartość aktywów netto subfunduszu NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.
Subfundusz NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji lokuje wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Warto przeczytać

Nie ustajemy w poszukiwaniach zysków z obligacji

Stopy zwrotu funduszy inwestujących w polskie obligacje skarbowe od początku roku wyglądają bardzo p...

Thumbnail
Tomasz RabędaStarszy zarządzający ds. instrumentów dłużnych

Okazje inwestycyjne - coraz trudniej je znaleźć, ale są

Wygląda na to, że za sprawą banków centralnych rynki finansowe coraz bardziej odrywają się od realne...

Thumbnail
Renat NadyukovStarszy Zarządzający Portfelami, NN Investment Partners

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.