<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Kiedy przyjdzie czas na inwestycję w obligacje?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Kiedy przyjdzie czas na inwestycję w obligacje?

6. października Rada Polityki Pieniężnej podniosła referencyjną stopę procentową o 40 punktów bazowych, do 0,5 proc. Z perspektywy funduszy obligacji zarządzanych przez NN Investment Partners TFI ten ruch niewiele zmienia. Przynajmniej na razie.

Thumbnail
Tomasz RabędaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Rentowność obligacji o stałym oprocentowaniu rosła już bowiem przed podwyżką stóp w Polsce i niewykluczone, że będzie dalej rosnąć (ceny spadać).

Okres wzrostu rynkowych stóp procentowych jest bardzo wymagający dla funduszy o długim duration, wrażliwych na wahania rentowności papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu. Wzrost stóp procentowych oznacza spadek cen tego typu obligacji.

W takich okolicznościach rozsądnym wydaje się, aby w obrębie funduszy dłużnych wybierać te o niewielkiej wrażliwości na wahania stóp procentowych, czyli o krótkim duration. Są one w większym stopniu oparte na obligacjach o zmiennym oprocentowaniu.

Nie dotyczy to jednak funduszy o najkrótszym duration. Podwyżki stóp procentowych oddziałują najmocniej na krótkoterminowe stopy procentowe – rosną one bardziej niż te długoterminowe. Dzieje się tak dlatego, że krótkoterminowe stopy procentowe bezpośrednio zależą od polityki banku centralnego. W przypadku długoterminowych, duży wpływ na ich poziom mają również oczekiwania odnośnie do rozwoju sytuacji gospodarczej w przyszłości.

Można się zastanawiać, czy – skoro rentowność obligacji skarbowych mocno wzrosła (ceny spadły) – warto już teraz zainwestować w fundusze o dłuższym duration. Naszym zdaniem ten moment rzeczywiście się zbliża, ale jeszcze nie nadszedł. Nie można wykluczyć, że październikowa podwyżka stóp procentowych była pierwszą w pewnym cyklu. Gdyby miało się okazać, że będą kolejne, rentowność obligacji o stałym oprocentowaniu zapewne rosłaby dalej, a ceny spadały.

Kiedy zatem przyjdzie moment na przetasowania w portfelu dłużnym?

Prawdopodobnie stanie się to, gdy inflacja osiągnie szczyt, być może w okolicach 6-7 proc. rok do roku. Jest to poziom, który może wywołać spowolnienie gospodarcze, któremu dodatkowo, ze względu na efekt bazy, będzie towarzyszyć już mniej dynamiczny wzrost inflacji, a może nawet jej spadek (w 2022 r. inflacja w ujęciu „rok do roku” będzie porównywana z wyższym poziomem, niż w 2021 r.). W takich warunkach dalsze podnoszenie stóp procentowych okaże się nieuzasadnione, będzie więc można pomyśleć o powrocie do funduszy o większej wrażliwości na wahania stóp procentowych.

Jeżeli zaś chodzi o samą decyzję RPP, to była ona dużym zaskoczeniem i stała w kontrze do wcześniejszych, oficjalnych wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Niestety sposób komunikacji RPP z rynkiem pozostaje sporym wyzwaniem dla inwestorów. O tym jak dużym, najlepiej świadczy fakt, że po październikowej podwyżce ekonomiści nie wiedzą, czy była ona pierwszą w cyklu, czy być może jedyną.

W NN Investment Partners TFI skłaniamy się ku poglądowi, że należy spodziewać się kolejnych podwyżek. RPP prawdopodobnie nie będzie się spieszyć, ale z wypowiedzi prezesa Glapińskiego podczas konferencji prasowej można było wywnioskować, że RPP nie zamyka sobie drogi do dalszej „normalizacji”. Mamy bowiem do czynienia z przywracaniem normalnych stóp procentowych w Polsce, a nie z zacieśnianiem monetarnym.

Przez ostatnie miesiące RPP podkreślała, że inflacja jest wywołana czynnikami podażowymi i zewnętrznymi, czyli takimi, na które polska polityka pieniężna nie ma wpływu. I to się nie zmienia. Mimo podwyżki stóp procentowych, trzeba się liczyć z tym, że inflacja pozostanie wysoka. Bank centralny zdecydował się jednak zareagować, żeby przeciwdziałać tzw. „efektom drugiej rundy”, czyli lokalnemu, popytowemu podbijaniu inflacji wywołanemu przez rosnącą presję płacową.

 


Nota prawna

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.
NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.
Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).
Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe (poza ING Pakiet Ostrożny) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.
Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywnego Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.
Subfundusze ING Konto Funduszowe mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.
NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO oraz NN (L) Konserwatywny Plus i NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe oraz NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
NN (L) Total Return będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Warto przeczytać

Pomyśl dwa razy, nim tanio sprzedasz fundusz

Chcesz wyjść z funduszu obligacji? Zastanów się dwa razy zanim to zrobisz. Zobacz nasze 3 scenariusz...

Thumbnail
Krzysztof KitaSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

Co dalej z cenami surowców?

Surowce mają za sobą świetne półrocze i słaby trzeci kwartał. Co lub kto za tym stoi i czego można s...

Thumbnail
Wojciech KiermaczSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.