<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Investment Partners TFI uzupełnia ofertę o fundusz obligacji korporacyjnych
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

NN Investment Partners TFI uzupełnia ofertę o fundusz obligacji korporacyjnych

NN Investment Partners TFI uzupełnia bogatą ofertę funduszy dłużnych o aktywnie zarządzany fundusz obligacji korporacyjnych. NN (L) Obligacji Korporacyjnych skupia się na instrumentach dłużnych zmiennokuponowych, emitowanych przez krajowe podmioty o solidnych fundamentach. Uzupełnieniem jego portfela będą papiery zagraniczne, a częściowo także obligacje skarbowe.

17 czerwca 2022 r. NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji zmienia nazwę na NN (L) Obligacji Korporacyjnych. Zmianie ulega również polityka inwestycyjna – nowy fundusz skupia się na lokowaniu swoich aktywów w skrupulatnie dobrane obligacje korporacyjne. Resztę jego portfela stanowić będą zagraniczne obligacje przedsiębiorstw (wysokodochodowe, jak i o ratingu inwestycyjnym), a także krajowe obligacje skarbowe.


Rentowność portfela polskich obligacji korporacyjnych oraz komunalnych wyraźnie wzrosła i stanowi obecnie swoisty bufor bezpieczeństwa przed trudnymi czasami w gospodarce i sektorze przedsiębiorstw. Uznaliśmy to za dobry moment na poszerzenie bogatej oferty o fundusz skupiający się na tych właśnie instrumentach. Choć w krótkim terminie obligacje korporacyjne nie gwarantują pokonania inflacji, to w nieco dłuższym horyzoncie będą mogły stworzyć szansę do generowania dodatnich realnych stóp zwrotu.

„NN (L) Obligacji Korporacyjnych wypełni pewną lukę w ofercie funduszy dłużnych NN Investment Partners TFI. To będzie pierwsza nasza strategia z tak dużym udziałem polskich obligacji korporacyjnych. Dotychczas były one raczej uzupełnieniem portfeli innych naszych lokalnie zarządzanych funduszy. Patrząc z kolei przez pryzmat potencjalnego zysku i ryzyka wpasuje się gdzieś pomiędzy NN Krótkoterminowych Obligacji, a NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego” – wskazuje Radosław Sosna, Dyrektor Sprzedaży, Marketingu i Produktów w NN Investment Partners TFI.


Zespół zarządzających tworzą Tomasz Rabęda, Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi (posiadający 24-letnie doświadczenie w branży), Krzysztof Prus (23 lata doświadczenia), Paweł Gołębiewski (14 lat doświadczenia) oraz Rafał Tofiło (9 lat doświadczenia). Wspierani są przez zespół trzech analityków.

„Po wprowadzeniu zmian w polityce inwestycyjnej subfunduszu, będziemy inwestować na polskim i globalnych rynkach obligacji korporacyjnych. To będzie strategia zarządzana aktywnie – zarówno w części polskiej, jak i zagranicznej. W części polskiej będziemy stawiać przede wszystkim na emitentów o mocnych fundamentach – z branży bankowej, finansowej oraz przemysłu. Uzupełnieniem portfela będą polskie obligacje skarbowe lub gwarantowane przez Skarb Państwa, np. BGK lub PFR” – komentuje Paweł Gołębiewski, Zarządzający Funduszami Dłużnymi w NN Investment Partners TFI.

Modelowo dominującą część portfela funduszu - ok. 60 proc. - stanowić będą krajowe obligacje przedsiębiorstw. Te w zdecydowanej większości oparte są na zmiennej stopie procentowej, co w środowisku wysokiej stawki WIBOR pozytywnie wpływa na rentowność portfela i jednocześnie zwiększa stabilność wyceny portfela w przypadku zmian stóp procentowych NBP.

Zależy nam na wysokiej płynności funduszu, dlatego dużą część jego lokat stanowić będzie dług zagraniczny. Ta część ekspozycji budowana będzie poprzez aktywne zarządzanie starannie wyselekcjonowanymi funduszami ETF. Ponadto, za wysoką płynność portfela funduszu odpowiadać będą także papiery skarbowe. Docelowo całość powinna przekładać się na wyższą rentowność niż w funduszach dłużnych krótkoterminowych.
SRRI, czyli syntetyczny wskaźnik opisujący profil zysku i ryzyka, nowego funduszu wyniesie 3 (na skali od 1 do 7). Oznacza to, że uplasuje się na podobnym poziomie co NN Obligacji, wyżej niż NN Konserwatywny czy NN Krótkoterminowych Obligacji (2 z 7) i niżej niż NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (4 z 7).

Nasi analitycy zwracają uwagę, że NN (L) Obligacji Korporacyjnych również będzie podlegał pod wewnętrznie wypracowany proces nadawania tzw. ratingów emitentom obligacji. Ocenie podlegają zarówno czynniki finansowe jak i niefinansowe (ESG). W portfelu funduszu nie znajdą się obligacje korporacyjne o niskim ratingu.

„Podobnie, jak w pozostałych naszych funduszach obligacji, również i w NN (L) Obligacji Korporacyjnych włączymy autorską metodologię analizy ESG do procesu inwestycyjnego, z której korzystamy od 2018 roku. Będziemy chcieli w pełni wykorzystać kompetencje zespołu analitycznego w ocenie ryzyka kredytowego spółek emitujących obligacje, również pod kątem czynników pozafinansowych” – dodaje Sosna.

Nota prawna:
Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.
Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.
Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.
Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).
Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych (L) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.
Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus, NN (L) Total Return oraz NN (L) Obligacji Korporacyjnych) lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI. NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Obligacji Korporacyjnych będące subfunduszami NN SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

Warto przeczytać

Wchodząc w III kw.

Sytuacja na rynkach akcji i obligacji, komentarz rynkowy

Thumbnail
Krzysztof KitaSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

Drożejące surowce to dobra wiadomość dla inwestorów i zła dla gospodarki

Wysokie ceny surowców i towarów nadal stwarzają ryzyko dla wzrostu gospodarczego i inflacji na całym...

Thumbnail
Maarten-Jan BakkumSenior Emerging Market Strategist

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.