NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Niepewność nie jest niczym niezwykłym

22 września 2017

  Valentijn van Nieuwenhuijzen

    Dyrektor Inwestycyjny, NN Investment Partners

 

 

 

Rynki zachowują się w sposób, który może niektórych niepokoić. Dla większości jednak ich zachowanie powinno wyglądać znajomo. Świat jest pełen niepewności, a my kochamy omawiać siły, które nim kierują. Nigdy nie należy jednak zapominać o tym, że niepewność nie jest niczym niezwykłym. Powinniśmy uświadomić sobie, że znalezienie argumentów na to, że poziom zmienności jest na wysokim poziomie jest trudniejsze niż się wydaje. Huragany, konflikty geopolityczne, nieprzejrzyste prognozy polityczne i potencjalne zmiany ekonomiczne były obecne niemal w każdej dekadzie począwszy od II Wojny Światowej. Ponadto w pierwszej połowie XX wieku z pewnością świat charakteryzował się większą niepewnością niż w późniejszych okresach.

Doświadczony obserwator z pewnością zauważył, że rynki nie wykazały w ostatnim czasie większych zmian, ani nie wysyłały sygnałów przyszłego wzrostu niepewności. Fakt ten nie dowodzi jednak tego, że niepewność nie występuje, czego nie powinniśmy ignorować. Historia pokazuje, że chociaż rynki czasami nie przewidują dobrze szoków czy kryzysów, to znacznie częściej mamy do czynienia z tym, że analitycy płaczą nad kryzysem, który nigdy się nie wydarzy.

Warto zauważyć, że dotychczasowe zachowanie rynków finansowych w tym roku nie jest dramatyczne. Mamy do czynienia z niewielkimi zyskami dla większości klas aktywów i dalszym spadkiem zmienności. W takim otoczeniu rynkowym, wysokie wyceny widoczne są w wielu miejscach, a relatywna premia za ryzyko jest na poziomie długoterminowej średniej lub nawet poniżej tego poziomu. Wyjątkiem są spready kredytowe (ponad obligacje skarbowe), które zacieśniają się w stosunku do historycznych wartości.

Zagłębiając się w czynniki napędzające rynki, w zrozumieniu aktualnej sytuacji ekonomicznej pomagają: fundamenty makroekonomiczne, perspektywy polityczne i czynniki behawioralne. Zaczynając od końca, warto zaznaczyć, że połączenie popularności strategii pasywnych i tradingu algorytmicznego z silnym luzowaniem ilościowym i napływami kapitałowymi na rynek obligacji spowodowanymi regulacjami może tworzyć zachowania inwestorów zmniejszające trendy związane z rynkową zmiennością. W perspektywie krótkoterminowej, ostrożne nastroje inwestorów i ciągle wysokie rezerwy gotówki aktywnych inwestorów prawdopodobnie osłabiają potencjalne turbulencje na rynkach.

Z punktu widzenia fundamentów makroekonomicznych, pomimo tego, że światowa gospodarka jest w najlepszym stanie od dekady, a zyski spółek poprawiają się w najsilniejszym tempie od 2009 r., należy jeszcze uwzględnić temat reflacji. To właśnie nadzieja na wystąpienie reflacji w skali globalnej napędzała rynki w drugiej połowie ubiegłego roku. Podczas 2017 roku stopniowo stawało się jasne, że filary wspierające ten temat (produktywność i inflacja) zaczynają słabnąć. Bez tych elementów nominalny wzrost światowej gospodarki nie ma szansy przebić górnej granicy pasma, w którym znajdował się w ostatnich trzech latach. Aktywa nakierowane na realny wzrost gospodarczy potrzebują tego przełamania, aby obniżyć premię za ryzyko. Innymi słowy, aby przez kolejny rok do 3 lat trend dalej wzrastał. W międzyczasie wielu inwestorów za bezpieczniejszy wybór uważa aktywa wypłacające dywidendy lub odsetki, w szczególności, że silna gospodarka utrzymuje wskaźnik upadłości i potencjalne cięcia dywidend na niskich poziomach. Ponadto, aby osiągnąć swoje cele finansowe spółki nie potrzebują wielkiego wzrostu.

Niepewność co do prognoz inflacyjnych, dla których większość tradycyjnych modeli analitycznych wydaje się nie działać, nakłada kolejny limit na niższe premie za ryzyko na rynkach akcyjnych i obligacyjnych. W szczególności dlatego, że budzi niepewność co do zachowania banków centralnych. Oprócz tego wszystkie zagrożenia (geo)polityczne nie są całkowicie ignorowane przez rynki, a połączenie tych niepewności w znacznym stopniu wyjaśnia, dlaczego premia za ryzyko zarówno na rynku obligacji skarbowych (w porównaniu do gotówki czy bonów skarbowych), jak i akcji (w porównaniu z obligacjami) w ujęciu historycznym nie jest niska.

W pewnym stopniu opisuje to sytuację z jaką mamy do czynienia od roku lub nawet dłużej. Nadal ważne jest jednak to, żeby dobrze wiedzieć czym są te czynniki, aby lepiej zrozumieć, dlaczego tak działają i co może spowodować ich zmianę w przyszłości. W obecnej sytuacji nadal trzymamy się naszego podejścia w alokacji aktywów, ponieważ tworzy to lepsze perspektywy dla dłużnych produktów spreadowych, nieruchomości i surowców w porównaniu do instrumentów dłużnych o niższym dochodzie. Nadal nie tracimy też nadziei na reflację. Aby zniwelować ryzyko polityczne potrzebujemy jednak więcej dowodów na powrót inflacji i wzmocnienia trendu wzrostu produktywności. Miejmy nadzieję, że rynki podążą właśnie w tym kierunku.

 

Ważne informacje

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. NNIP TFI posiada uprawnienie do udostępniania niniejszego materiału od podmiotu mającego prawa autorskie do niego. Kopiowanie i udostępnianie niniejszego materiału osobom trzecim jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością prawną. Takie nieuprawnione udostępnianie lub upublicznianie może stanowić naruszenie Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Materiał został przygotowany przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą wiedzą oraz przekonaniami jego twórców. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł uznanych przez NNIP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NNIP TFI ani żaden z podmiotów NN Group nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami jego twórców, NNIP TFI lub ich doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jego sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy materiał nie stanowi oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, ani propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych lub jakiegokolwiek udziału w strategii, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.