3 proste kroki do PPK w Twojej firmie

PPK z NN Investment Partners TFI to:

 • Materiały i narzędzia do obsługi PPK
 • 20 lat doświadczenia w zarządzaniu programami emerytalnymi
 • Ponad 1000 zadowolonych pracodawców

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

 • Program budowania
  oszczędności emerytalnych
 • Obowiązkowy dla pracodawców
 • Dobrowolny dla pracowników W każdej chwili można z niego zrezygnować

Jak dołączyć do PPK?

1 krok

Wybór odpowiedniej instytucji

Dlaczego warto wybrać NN Investment Partners TFI?

Zaufało nam już ponad 1000 pracodawców, w tym m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski, Grupa ING, Michelin, Cisco, Intel Technology, Coca Cola Poland Services, Nestle Polska, J.P. Morgan Poland Services, L'Oreal Polska, Johnson&Johnson, Siemens oraz 3M

 • Jesteśmy obecni w Polsce
  ćwierć wieku
 • Mamy 20 lat doświadczenia w zarządaniu programami emerytalnymi
 • Oferujemy narzędzia ułatwiające obsługę PPK (platforma i aplikacja mobilna)

2 krok

Zawarcie umowy

Umowę o zarządzanie PPK zawrzesz w formie elektronicznej. Zobacz, jakie to proste.

Jeśli rejestrujesz umowę w imieniu pracodawcy jako pełnomocnik, przygotuj wcześniej pełnomocnictwo.

3 krok

Zarządzanie PPK

Serwis pracodawcy PPK Online pomoże Ci w:
 • Rejestrowaniu nowych uczestników
 • Przekazywaniu plików z wpłatami
 • Generowaniu raportów
Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne materiały do wdrożenia PPK w Twojej firmie - skorzystaj z nich!

Masz pytanie? Znajdziemy na nie odpowiedź!

 • Operacyjne
  • W jaki sposób przekazywane są informacje związane z PPK od Pracodawcy do Instytucji finansowej?

   NN Investment Partners TFI przy obsłudze PPK posługuje się plikami .xml lub .csv o konstrukcji ustalonej przez grupę roboczą PPK. Opis zakresu i formatu plików opisany został w dokumencie dostępnym na stronie.

  • W jaki sposób następuje podpisanie umów o PPK?

   Osoby wskazane w procesie rejestracji jako osoby reprezentujące pracodawcę, otrzymują spersonalizowane linki umożliwiające zatwierdzenie umów. W procesie zatwierdzania umów PPK wymagane są hasła jednorazowe wysyłane na numery telefonów komórkowych reprezentantów.

  • Czy w procesie rejestracji umów PPK możliwe jest podanie zagranicznego numeru telefonu reprezentanta firma?

   System PPK ONLINE przygotowany przez NN Investment Partners TFI nie przewiduje możliwości wskazania zagranicznego numeru telefonu komórkowego.

  • Jakie dyspozycje można przyjąć w serwis PPK Online dedykowanym pracodawcom

   W serwisie PPK ONLINE pracodawca może przyjąć od pracownika dyspozycje, do których należą: Deklaracja wpłaty dodatkowej, Zmiana wysokości wpłaty dodatkowej, Wznowienie wpłat, Zmiana wysokości wpłaty podstawowej, Rezygnacja z wpłat, Zmiana danych osobowych. Dyspozycje te (za wyjątkiem dyspozycji Zmiany danych osobowych wymagają odpowiedniego odzwierciedlenia w systemie kadrowo-płacowym tak aby system pracodawcy w sposób prawidłowy i terminowy naliczał wpłaty do PPK.

  • W jaki sposób pracownicy otrzymają dostęp do serwisu transakcyjnego PPK?

   W zależności od danych przekazanych przez pracodawcę, login (Numer Uczestnika) zostanie wysłany na adres e-mail lub adres korespondencyjny, a PIN na numer telefonu komórkowego lub adres korespondencyjny w osobnej przesyłce.
  • Jaki jest sposób postępowania w przypadku złożenia przez pracownika deklaracji rezygnacji po potrąceniu wpłaty do PPK, a przed przekazaniem pliku z wpłatami?

   Pracodawca koryguje listę płac, zwraca naliczoną składkę oraz nie uwzględnia pracownika w pliku z listą wpłat przekazywanym do NN IP TFI. Dodatkowo pracodawca powinien przesłać plik z informacją o rezygnacji lub złożyć deklarację bezpośrednio w portalu PPK Online po wyszukaniu pracownika.
  • Czym jest raport ID EPPK dostępny w portalu PPK Online?

   Raport ID EPPK zawiera informacje o nadanych numerach dla Uczestników PPK w Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Raport może zostać zaczytany do systemu kadrowo-płacowego i stanowić dodatkowy identyfikator pracownika.
  • Czy pracodawca może sprawdzić jakie pliki z wpłatami zostały przesłane do NN IP TFI?

   Tak, pliki z wpłatami widoczne są w Historii przesłanych plików, znajdującej się pod ekranem służącym do ich przesyłania.
  • Co pracownik powinien zrobić w przypadku gdy nie otrzymał listu powitalnego lub PIN-u do zalogowania?

   W tej sytuacji pracownik powinien zgłosić się na infolinię i zawnioskować o ponowną wysyłkę. List powitalny zostanie przesłany na jego adres korespondencyjny lub adres e-mail, a PIN na adres korespondencyjny lub numer telefonu zarejestrowany w systemie Agenta Transferowego.
  • Pracownik złożył deklarację rezygnacji przed pierwszym zapisem do PPK. Czy pracodawca przesyła tę informację do NN IP TFI?

   Pracodawca nie przesyła informacji o rezygnacji pracownika, gdy nie została zawarta umowa o prowadzenie w jego imieniu.
  • Pracownik złożył deklarację rezygnacji z PPK, a następnie zdecydował jednak się na przystąpienie. Jaki plik pracodawca powinien przesłać do NN IP TFI?

   • Jeśli rezygnacja została złożona po zawarciu umowy o prowadzenie w imieniu i na rzecz tego pracownika oraz informacja o rezygnacji została przekazana do NN IP TFI, pracodawca wysyła plik z deklaracją Wznowienie odprowadzania składek PPK.
   • Jeśli rezygnacja została złożona przed zawarciem umowy o prowadzenie w imieniu i na rzecz tego pracownika (NN IP TFI nie posiada danych pracownika) pracodawca wysyła plik Rejestracja uczestnika PPK.
  • Czy w sytuacji, gdy za dany miesiąc nie jest odprowadzana wpłata do PPK dla pracownika, pracodawca przesyła informację o zerowej składce w pliku z wpłatami?

   Pracodawca nie umieszcza w pliku pracownika, dla którego nie są odprowadzane wpłaty. Mimo tego, przesłanie informacji o zerowej składce nie spowoduje błędu – wpłata nie zostanie rozliczona.
  • W danych pracownika zgłoszonego do PPK pracodawca wykrył błąd. W jaki sposób można je zmienić?

   Dane pracownika można zmienić za pomocą przesłania pliku z dyspozycją Zmiany danych identyfikacyjnych uczestnika PPK w formacie .xml lub .csv lub bezpośrednio w platformie PPK Online po wyszukaniu pracownika, którego dane powinny być zmienione.

   Pracownik może również zmienić dane samodzielnie w serwisie transakcyjnym nntfi24.pl lub na formularzu papierowym, który wysyła na adres Agenta Transferowego.
  • W jaki sposób pracodawca zostanie poinformowany o rozliczeniu lub nierozliczeniu przekazanych wpłat do PPK?

   Agent Transferowy kontaktuje się z użytkownikami platformy PPK Online wskazanymi do obsługi serwisu za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku stwierdzenia niezgodności, np. braku otwartego rejestru dla pracownika lub różnic w danych identyfikacyjnych z danymi zapisanymi w systemie, dodatkowo na platformie zostanie umieszczony szczegółowy Raport Nierozliczonych Wpłat.
 • Ogólne
  • Co to są PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)?

   Współfinansowane przez Pracodawców, Pracowników oraz przez Państwo Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolnym systemem długoterminowego oszczędzania zaprojektowanym specjalnie dla Pracowników.

  • W jaki sposób działają PPK?

   Pracownicze Plany Kapitałowe pozwolą na zgromadzenie przez Pracowników dodatkowego kapitału na emeryturę. PPK będą finansowane przez Pracodawców, Pracowników i częściowo przez Państwo. Pracodawcy oraz Pracownicy będą wpłacać kwoty naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Natomiast Państwo wpłaca kwoty, które nie są zależne od wysokości dochodów osoby zatrudnionej.

   Wybrana przez Pracodawcę oraz Pracowników instytucja zarządzająca PPK ma za zadanie inwestować zgromadzone środki zgodnie ze strategią zdefiniowanej daty, która ogranicza poziom ryzyka wraz z upływem wieku uczestnika programu.

  • PPK dla wszystkich bez wyjątku? Czy możliwa jest rezygnacja?

   Nie ma możliwości rezygnacji przez Pracodawcę ze stosowania ustawy o PPK. Obowiązkiem wynikającym z ustawy jest utworzenie oraz prowadzenie PPK, a także odprowadzanie wpłat podstawowych.

   Wyjątek stanowią:

   • Pracodawcy – jeśli w dniu wejścia w życie przepisów o PPK przedsiębiorstwo prowadzi PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) i odprowadza składki podstawowe wynoszące minimum 3,5% i jeżeli uczestniczy w programie co najmniej 25% zatrudnionych.
   • Mikroprzedsiębiorcy – w sytuacji, kiedy Pracownicy zadeklarują, że nie chcą dokonywać wpłat do PPK,
   • Osoby fizyczne – jeśli zatrudniają osoby fizyczne do wykonania prac niezwiązanych z ich działalnością oraz z działalnością zatrudniającego.
  • Jaki wybór ma Pracodawca, jeśli chodzi o instytucje finansowe oferujące utworzenie PPK?

   Utworzenie PPK oferują następujące instytucje finansowe:

   • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
   • Powszechne Towarzystwa Emerytalne,
   • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne,
   • Zakłady Ubezpieczeń.
  • Z jakich źródeł będą wpływały środki do PPK?

   Wyodrębniono trzy źródła, które będą finansować rachunki PPK:

   • Pracodawcy
   • Pracownicy
   • Państwo

   Nie ma możliwości przetransferowania środków do PPK z produktów III-filarowych prowadzonych dla Pracownika. Dotyczy to PPE, IKE czy IKZE.

Umowa o zarządzanie
Umowa o zarządzanie dotyczy wyboru instytucji, która będzie zarządzała PPK w Twojej firmie. Z tą samą instytucją podpiszesz później umowę o prowadzenie PPK.
Umowa o prowadzenie
Umowę o prowadzenie zawierasz z instytucją finansową w imieniu Twoich pracowników. Listę pracowników biorących udział w PPK należy dołączyć w załączniku do tej umowy. Umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć najwcześniej 10 dni po podpisaniu umowy o zarządzanie, a najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia powstania obowiązku tworzenia PPK.
Plan wdrożenia PPK po podpisaniu umowy
 1. Sprawdź czy Twój system kadrowo-płacowy jest przygotowany do obsługi PPK zgodnie ze standardem grupy roboczej PPK.
 2. Wykorzystaj nasze materiały, aby poinformować Twoich pracowników o wdrożeniu PPK.
 3. Zapoznaj się z procedurą administracyjną. Pomoże Ci ona zrozumieć proces obsługi PPK przez NN Investment Partners TFI.
 4. Ustal zasady obiegu dokumentów związanych z PPK, zasady ich archiwizacji oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu w Twojej firmie.
 5. Przygotuj testowe pliki i sprawdź ich poprawność używając naszego narzędzia.
 6. Przygotuj plik rejestracyjny z uczestnikami i prześlij go w odpowiednim terminie.

NN Investment Partners TFI S.A. jest częścią Grupy NN. NN Group N.V. jest spółką, której akcje znajdują się w obrocie publicznym i zarówno NN Group N.V. jak i jej spółki zależne używają znaku towarowego "NN" i powiązanych znaków towarowych Grupy NN w ramach licencji.


NN Investment Partners TFI S.A. ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, biuro@nntfi.pl