<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Indywidualne konto emerytalne (IKE)
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Indywidualne konto emerytalne (IKE)

Forma dobrowolnego, indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego. IKE dostępne jest w ramach III filaru i pozwala zapewnić dodatkowe środki na czas emerytury, jak również wiąże się z atrakcyjnymi ulgami podatkowymi. Posiadacze kont mogą korzystać z rozmaitych sposobów oszczędzania, do których należą m.in.: lokaty bankowe, ubezpieczenia kapitałowe, fundusze inwestycyjne. IKE prowadzić mogą różne instytucje, fundusze inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską,  zakłady ubezpieczeń na życie, banki (w formie rachunku oszczędnościowego), jak również dobrowolne fundusze emerytalne. Prawo do dokonywania wpłat przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat, lecz środki na jednym koncie może gromadzić wyłącznie jeden oszczędzający. Ponadto, osoby małoletnie (w naszym przypadku chodzi o osoby w przedziale wiekowym 16–18 lat) mają ograniczone prawo do dokonywania wpłat na IKE. Mogą je robić tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z działalności wykonywanej na podstawie umowy o pracę, w wysokości nieprzekraczającej dochodów. Limit wpłat wynosi trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wypłata środków z IKE może nastąpić na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia, a także, w obu tych przypadkach, po spełnieniu dodatkowych warunków związanych z wpłatami. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE, po spełnieniu ustawowych warunków, są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych.

Limit wpłat na IKE w 2022 roku – 17 766 zł

Załóż IKE PLUS