<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Forma dobrowolnego, indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego, dostępna w ramach III filaru. W IKZE ma zastosowanie ulga podatkowa polegająca na możliwości zmniejszenia swojego zobowiązania podatkowego poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym w ramach IKZE. IKZE, tak jak ma to miejsce w przypadku IKE, może być prowadzone poprzez zawarcie umowy z funduszem inwestycyjnym, podmiotem prowadzącym działalność maklerską, bankiem lub dobrowolnym funduszem emerytalnym. Prawo do wpłat przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, przy czym osoba małoletnia (czyli przed ukończeniem 18 lat) może dokonywać wpłaty wyłącznie raz w roku. Na IKZE oszczędności gromadzone mogą być tylko przez jedną osobę. Roczny limit wpłat nie może przekraczać 1,2 krotności średniego, prognozowanego wynagrodzenia na dany rok. Wypłata zgromadzonych na koncie środków następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego 65 lat oraz pod warunkiem dokonywana wpłat na konto, co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Limit wpłat na IKZE w 2022 roku 7 106,40

Załóż IKZE