<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Jednostka uczestnictwa | Słownik NN TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Jednostka uczestnictwa

Podstawowa jednostka określająca wartość udziału w aktywach netto funduszu inwestycyjnego. Na takie jednostki są zamieniane środki finansowe wpłacane przez inwestora do funduszu inwestycyjnego. Wartość inwestycji w fundusz jest wówczas obliczana jako iloczyn posiadanych jednostek uczestnictwa i aktualnej wartości tych jednostek (wycena jednostek jest dokonywana przez fundusz nie rzadziej niż raz na 7 dni). Informacje o wartościach jednostek uczestnictwa są publikowane w prasie lub na stronach internetowych funduszy.

Warto podkreślić, że jednostka uczestnictwa nie jest papierem wartościowym ani żadnym innym fizycznie istniejącym dokumentem. Jest natomiast tytułem prawnym pozwalającym inwestorowi na partycypację w zarówno w majątku funduszu, jak i w jego dochodach.

Zakup jednostek uczestnictwa wiąże się zwykle z poniesieniem określonych opłat manipulacyjnych. Jednostek uczestnictwa nie da się zbyć w drodze umów cywilnoprawnych (np. kupna-sprzedaży czy darowizny). Podlegają one natomiast dziedziczeniu. Można je ponadto umorzyć, tzn. wycofać środki finansowe zaangażowane w fundusz. Wszelkie prawa, ograniczenia, ryzyka i zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa są opisywane przez fundusz w prospekcie informacyjnym.