<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) | Słownik NN TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Instytucja zajmująca się obsługą rolników, odpowiedzialna za ich ubezpieczenie społeczne. Do najważniejszych zadań KRUS należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń (emerytalno-rentowego, wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego); wypłacanie krajowych rent strukturalnych, zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń kombatanckich dla inwalidów wojennych oraz obsługa ubezpieczenia zdrowotnego rolników. Ponadto KRUS prowadzi działalność prewencyjną na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy. KRUS-em kieruje prezes, jako centralny organ administracji publicznej, podległy ministrowi do spraw rolnictwa.

Obecnie na odrębnych zasadach finansowych funkcjonują dwa rodzaje ubezpieczeń społecznych dla rolników: ubezpieczenia emerytalno-rentowe (finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej, uzupełnione dochodami ze składek ubezpieczonych rolników), ubezpieczenia macierzyńskie, chorobowe i wypadkowe (realizowane za pomocą składek rolników gromadzonych w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników).