<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cztery gwiazdki dla NN Średnich i Małych Spółek
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cztery gwiazdki dla
NN Średnich i Małych Spółek

28.09.2017

 

NN Średnich i Małych Spółek to już kolejny subfundusz z oferty NN Investment Partners TFI, którego rating Analiz Online został w ostatnim czasie podwyższony. Analizy Online, czyli niezależny ośrodek analityczny przyznał subfunduszowi aż cztery gwiazdki.

 

Znakomite wyniki

Na tle grupy porównawczej Analiz Online, a więc funduszy akcji polskich małych i średnich spółek, NN Średnich i Małych Spółek jest bezkonkurencyjny. Porównując wyniki za ostatnie pięć lat, czyli od 19.09.2012 roku do 20.09.2017, subfundusz osiągnął wynik 93%, podczas gdy średnia dla grupy wyniosła jedynie 74%.

 

 

Warto zaznaczyć, że niezależnie od wybranego okresu, czy jest to jeden, dwa, trzy lub pięć lat, wyniki subfunduszu należą do jednych z najlepszych w grupie. Ponadto NN Średnich i Małych Spółek od początku bieżącego roku zarobił aż 11,7%.

 

 „Od początku roku konsekwentnie unikamy spółek relatywnie drogich, które w minionych latach poprawiały swoje wyniki i znacząco zwiększyły marże operacyjne do ponadprzeciętnych. Taka sytuacja była podyktowana w głównej mierze silnym popytem, niskimi cenami surowców oraz relatywnie słabą złotówką. Trafnie przewidzieliśmy zmianę tego „supercyklu”, przemodelowując portfel w kierunku spółek, które w bieżącym otoczeniu makroekonomicznym są relatywnie odporne na pojawiającą się presję na marże (rosnące surowce, wyższe koszty pracy).”

 Michał Witkowski
Zarządzający Funduszami

 

Przemyślany proces inwestycyjny

Analizy Online podwyższenie oceny uzasadniają również usystematyzowanym procesem inwestycyjnym. To właśnie wyróżnia NN Investment Partners TFI na tle rynku.  Siłą zespołu jest jego doświadczenie, różnorodność, zgranie oraz jasny podział ról. Jest to jeden z większych zespołów inwestycyjnych w Polsce. Uporządkowany proces nastawiony jest, w szczególności, na osiąganie solidnych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.

 

Prognozy rynkowe

 „Naszym zdaniem, część spółek z segmentu małych i średnich jest nadal mocno przewartościowana. Dodatkowo, pojawia się presja na wyniki spółek i w skali całego 2017 roku sektor może nie zanotować wzrostu zysków. Niemniej jednak, w dalszym ciągu dostrzegamy ciekawe podmioty, które powinny dobrze radzić sobie w dynamicznym otoczeniu rynkowym.” – podkreśla Witkowski. Warto zaznaczyć, że ze względu na stosunkowo wysokie ryzyko, jakim charakteryzuje się subfundusz rekomendowanym okresem inwestycyjnym jest pięć lat. 

 

Nota prawna
Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl. Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek będącego subfunduszem NN Parasol FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tego subfunduszu w akcje. 
Przemysław Rodek

Przemysław Rodek

Ekspert ds. Analiz Rynkowych

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.