NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Kalkulator ulgi podatkowej
z IKZE

Oblicz swoją roczną ulgę podatkową oraz przyszłą emeryturę z IKZE

Załóż IKZE

OBLICZ ULGĘ PODATKOWĄ

Ile wynosi Twój miesięczny dochód? ?

Ile chcesz wpłacać na IKZE? ?

Limit wpłat na IKZE w 2022 roku wynosi 7 106,40

Dzięki IKZE możesz zmniejszyć swój
podatek dochodowy z 2022 roku o:

123,34 zł ?

OBLICZ EMERYTURĘ Z IKZE

Ile masz lat?

W jakim wieku chcesz rozpocząć wypłacanie środków? ?

Wypłaty z IKZE bez utraty ulgi podatkowej możesz dokonać
po ukończeniu 65 lat i spełnieniu warunków ustawowych.

Oczekiwany roczny zysk: 4% ?

Twój kapitał z IKZE

1500 zł

Suma wpłat

100 zł

Przewidywany zysk

300 zł

Ile lat chcesz wypłacać emeryturę z IKZE?

Twoja miesięczna, dodatkowa
emerytura z IKZE: ?

187,30 zł
Proszę wprowadzić poprawne dane.
NN IP TFI S.A. i Fundusze Inwestycyjne NN nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestycje wiążą się z ryzykiem poniesienia straty.

Ważna informacja:

Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny, zatem prezentowane wyniki nie stanowią oferty doradztwa inwestycyjnego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Wyliczenie ulgi podatkowej opiera się na stawce podatku dochodowego właściwej dla kwoty rocznego dochodu określonego przez użytkownika bądź wybranej przez użytkownika formie rozliczenia dochodu i nie uwzględnia innych odliczeń, ulg i zwolnień podatkowych. Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania regularnej wpłaty składki w kwocie wskazanej przez użytkownika, miesięcznej kapitalizacji oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1205). Pozostałe parametry (oczekiwany roczny zysk, wysokość i częstotliwość wpłat, okres pozostały do emerytury) określane są przez użytkownika. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne NN nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne NN są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie nntfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych NN oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i na stronie nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., u Dystrybutorów i na stronie nntfi.pl