NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Kalkulator emerytury
z IKE Plus

Oblicz swoją przyszłą emeryturę z IKE. Wystarczy kilka chwil. To bardzo proste, nie zwlekaj!

Załóż IKE

Podaj swój wiek

Ile chcesz wpłacać na IKE??

Limit wpłat na IKE w 2022 roku wynosi 17 766 zł

W jakim wieku chcesz rozpocząć wypłacanie środków??

Wypłaty z IKE możesz dokonać po ukończeniu 60 lat lub ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych

Oczekiwany roczny zysk: 4% ?

Twoja emerytura z IKE

0 zł

Suma wpłat

0 zł

Przewidywany zysk

0 zł

Zaoszczędzony podatek
od zysków kapitałowych?

0 zł

Ile lat chcesz wypłacać emeryturę z IKE?

Twoja miesięczna, dodatkowa
emerytura z IKE: ?

187,30 zł
Proszę wprowadzić poprawne dane.
NN IP TFI S.A. i Fundusze Inwestycyjne NN nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestycje wiążą się z ryzykiem poniesienia straty.

Ważna informacja:

Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny, zatem prezentowane wyniki nie stanowią oferty doradztwa inwestycyjnego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania regularnej (rocznej lub miesięcznej w zależności od wybranej opcji) wpłaty składki w kwocie wskazanej przez użytkownika, regularnej kapitalizacji (rocznej lub miesięcznej w zależności od wybranej częstotliwości wpłat) oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1205). Pozostałe parametry (oczekiwany roczny zysk, wysokość i częstotliwość wpłat, okres dokonywania wpłat oraz okres wypłat) określane są przez użytkownika. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne NN nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne NN są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie nntfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych NN oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i na stronie nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., u Dystrybutorów i na stronie nntfi.pl