<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Kalkulator Regularnego Inwestowania
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Oblicz ile możesz zyskać inwestując

Użyj kalkulatora i sprawdź potencjalny zysk z naszych inwestycji

Błędy walidacji formularza

Wysokość pierwszej wpłaty
Wysokość regularnych wpłat
Ile lat chcesz regularnie inwestować?
Jakiej stopy zwrotu oczekujesz?
Czy przewidujesz jednorazową dodatkową wpłatę w ciągu roku?
Oblicz

Wypełnij formularz, aby zobaczyć prognozę zysku z inwestycji

Nie zwlekaj, zainwestuj w swoją przyszłość

Zacznij inwestować

Szacunkowy wynik, jeśli będziesz oszczędzać dłużej

WAŻNA INFORMACJA

Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny, zatem prezentowane wyniki nie stanowią prognozy przyszłych zysków z inwestycji. Wynik nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani należnych podatków.

Prezentowane wyniki kalkulatora oparte są na założeniu dokonywania wpłat w kwotach i okresach wskazanych przez użytkownika oraz hipotetycznej rocznej stopy zwrotu z inwestycji zdefiniowanej przez użytkownika w okresie regularnego inwestowania przez niego wskazanym. Opodatkowanie zysków z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości.

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „NNIP TFI”) i fundusze inwestycyjne zarządzane przez NNIP TFI (dalej „Fundusze”) nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Tabele Opłat znajdują się na stronie nntfi.pl. Informacje o Funduszach oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NNIP TFI i na stronie nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie NNIP TFI, u Dystrybutorów i na stronie nntfi.pl.
Przed dokonaniem inwestycji zapoznaj się z Notą Prawną Funduszy na stronie nntfi.pl.