<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Kalkulator Regularnego Inwestowania
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Oblicz jaki wynik osiągnąłbyś regularnie inwestując w nasze fundusze

Sprawdź fundusze z naszej oferty

  • Sprawdź jaki byłby wynik Twojej inwestycji

  • Sprawdź potencjał regularnych wpłat

Sprawdź jaki byłby wynik Twojej inwestycji

Błędy walidacji formularza

Fundusz inwestycyjny
Wybierz fundusz
Wysokość pierwszej wpłaty (zł)
Wysokość regularnych wpłat (zł)
Okres inwestowania (w latach)Maksymalna liczba lat, które możesz wybrać zależy od okresu funkcjonowania funduszu
015
Oblicz

Wypełnij formularz, aby sprawdzić jaki byłby wynik Twojej potencjalnej inwestycji

WAŻNA INFORMACJA

Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny, zatem prezentowane wyniki nie stanowią prognozy przyszłych zysków z inwestycji. Wynik nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani należnych podatków.

Prezentowane wyniki kalkulatora oparte są na założeniu dokonywania w przeszłości wpłat w kwotach i okresach wskazanych przez użytkownika oraz o rzeczywiste wyniki funduszu lub subfunduszu zarządzanego przez NNIP TFI (dalej „Fundusze”) wybranego przez użytkownika osiągnięte w przeszłości w tych okresach.

Źródłem wyników uwzględnianych w kalkulatorze są dane NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „NNIP TFI”).

NNIP TFI i Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Tabele Opłat znajdują się na stronie nntfi.pl. Informacje o Funduszach oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NNIP TFI i na stronie nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie NNIP TFI, u Dystrybutorów i na stronie nntfi.pl.

Przed dokonaniem inwestycji zapoznaj się z Notą Prawną Funduszy na stronie nntfi.pl.

Sprawdź potencjał regularnych wpłat

Błędy walidacji formularza

Wysokość pierwszej wpłaty
Wysokość regularnych wpłat
Ile lat chcesz regularnie inwestować?
Jakiej stopy zwrotu oczekujesz?
Czy przewidujesz jednorazową dodatkową wpłatę w ciągu roku?
Oblicz

Wypełnij formularz, aby zobaczyć prognozę zysku z inwestycji

Nie zwlekaj, zainwestuj w swoją przyszłość

Zacznij inwestować

Szacunkowy wynik, jeśli będziesz oszczędzać dłużej

WAŻNA INFORMACJA

Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny, zatem prezentowane wyniki nie stanowią prognozy przyszłych zysków z inwestycji. Wynik nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani należnych podatków.

Prezentowane wyniki kalkulatora oparte są na założeniu dokonywania w przeszłości wpłat w kwotach i okresach wskazanych przez użytkownika oraz o rzeczywiste wyniki funduszu lub subfunduszu zarządzanego przez NNIP TFI (dalej „Fundusze”) wybranego przez użytkownika osiągnięte w przeszłości w tych okresach.

Źródłem wyników uwzględnianych w kalkulatorze są dane NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „NNIP TFI”).

NNIP TFI i Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Tabele Opłat znajdują się na stronie nntfi.pl. Informacje o Funduszach oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NNIP TFI i na stronie nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dostępnych w siedzibie NNIP TFI, u Dystrybutorów i na stronie nntfi.pl.

Przed dokonaniem inwestycji zapoznaj się z Notą Prawną Funduszy na stronie nntfi.pl.