<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Które fundusze NN zdaniem Analizy Online należą do najlepszych? | Finanse po Godzinach
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Czy wiesz, które fundusze NN zdaniem Analizy Online są jednymi z najlepszych?

21.08.2017

 

W sierpniu niezależny ośrodek analityczny Analizy Online porównał fundusze inwestycyjne, których okres działania pozwala na ocenę ich jakości w horyzoncie pięciu lat. W zestawieniu najlepszych funduszy o wysokim historycznym zysku i relatywnie niskim ryzyku znalazły się aż cztery fundusze NN.

 

Najlepsze fundusze akcyjne

Analizy Online w Rankingu funduszy przyznały najwyższą notę 5a trzem funduszom akcyjnym z oferty NN Investment Partners TFI. Są to subfundusze NN Średnich i Małych Spółek oraz NN Akcji i fundusz NN SFIO Akcji 2. Stopy zwrotu wypracowane przez te produkty w okresie pięcioletnim wynosiły odpowiednio: 99,2%, 56,9% i 62,7%.

 

 

„Stabilność i przewidywalność wyników funduszu NN Akcji w grupie porównawczej przez ostatnie lata nas cieszy. Na takie rezultaty ma wpływ przede wszystkim współpraca zespołu zarządzających z analitykami. Dodatkowo, nasz zespół jest jednym ze stabilniejszych na rynku, a wypracowany przez lata proces inwestycyjny pozwala mieć zaufanie do podejmowanych decyzji. W zarządzaniu celujemy przede wszystkim w osiąganie wyników lepszych od benchmarku, koncentrując się na doborze spółek przy odpowiedniej kontroli ryzyka inwestycyjnego. W funduszach akcyjnych nie gramy alokacją, tylko staramy się mieć zawsze jak największy udział akcji w portfelu.”

Marcin Szortyka

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

 

Najlepsze fundusze obligacyjne

W grupie funduszy dłużnych papierów skarbowych Analizy Online wyróżniły znajdujący się w ofercie NN Investment Partners TFI NN Obligacji. W horyzoncie pięcioletnim wypracował stopę zwrotu na poziomie 21,1%. Charakteryzuje się też relatywnie niskim ryzykiem. Właśnie dlatego znajduje się wśród 15% najlepszych funduszy w grupie. Tegoroczny wynik subfunduszu NN Obligacji wyniósł 3,68% (od 30 grudnia 2016 roku do 31 lipca 2017 roku). W tym samym okresie średnia dla grupy funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych według danych Analiz Online wyniosła 2,05%. 

 

"Około trzy czwarte tegorocznego wzrostu funduszu NN Obligacji wynika z zachowania polskich obligacji skarbowych. W tym roku sytuacja na polskim rynku obligacji jest zgoła odmienna niż w poprzednim, czyli pozytywna. Jednak nawet w takich warunkach szukamy okazji. Do wypracowanego zysku przyczyniły się także m.in. inwestycje w obligacje denominowane w walutach lokalnych rynków wschodzących oraz obligacje korporacyjne, które stanowią około 5-8% aktywów subfunduszu. Jest to pozycja relatywnie mała, w związku ze skarbową charakterystyką subfunduszu.”

Jarosław Karpiński

Starszy Zarządzający Funduszami

 

Metodologia Rankingów Analiz Online

Analizy Online regularnie przygotowują Ranking funduszy, czyli ocenę funduszy inwestycyjnych w poszczególnych grupach. Ocena opiera się na wskaźniku information ratio. Wskaźnik ten pozwala na przedstawienie relacji dodatkowej stopy zwrotu (ponad średnią w grupie) do ponoszonego ryzyka. Ranking w prosty sposób wskazuje inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej (np. fundusze z grupy akcji małych i średnich spółek lub stabilnego wzrostu). Ranking Analiz Online pomaga więc inwestorom w lepszym podejmowaniu decyzji przy wyborze funduszy.

Regularnie przygotowywane są ranking w ujęciu rocznym i trzyletnim. W swoim ostatnim zestawieniu skupiono się jednak na dłuższym okresie – pięcioletnim. Analizowano fundusze funkcjonujące w okresie od 31 lipca 2012 roku do 31 lipca 2017 roku. Zestawienie funduszy z wybranych grup obejmuje takie, które charakteryzują się najlepszym information ratio, a więc pozwalającym na przyznanie najwyższej noty 5a. Nota ta oznacza, że fundusz znajduje się w gronie 15% najlepszych w swojej grupie.

Subfundusze NN Średnich i Małych Spółek, NN Akcji oraz NN Obligacji dostępne są dla Klientów indywidualnych u większości dystrybutorów, których lista dostępna jest tutaj, a także bez opłat dystrybucyjnych poprzez platformę internetową nntfi24.pl. Pełne zestawienie Rankingu Analiz Online można zobaczyć tutaj.

 

Nota prawna
Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. W przypadku NN Akcji 2 SFIO fundusz nie wyodrębnia kategorii jednostek uczestnictwa. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl. Wartość aktywów netto NN Akcji 2 SFIO oraz NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek będących subfunduszami NN Parasol FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. NN Subfundusz Obligacji, będący subfunduszem NN Parasol FIO, może lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. 
Przemysław Rodek

Przemysław Rodek

Ekspert ds. Analiz Rynkowych

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.