<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #100 | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #100

Posłuchaj odcinek


 

Inne platformy:

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • Czy faktycznie Europejski Bank Centralny będzie chciał podwyższyć stopy procentowe w tym roku

  • Jak wygląda sytuacja na szerokim rynku surowców. Analityk NN IP TFI opowie co dzieje się na rynku ropy, zbóż, metali przemysłowych, złota i srebra.

     

Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI, zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy

 

Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde ostrzegła przed za wczesnym podnoszeniem stóp procentowych. W wywiadzie dla Redaktionsnetzwerk Deutschland podkreśliła, że to mogłoby zaszkodzić odbiciu europejskiej gospodarki po pandemii. Jej zdaniem nie należy przekładać tego, co robi amerykański Fed (czyli szybciej podnosić stopy procentowe) na politykę monetarną EBC.

Gospodarka USA jest przegrzana, podczas gdy nasza gospodarka jest daleka od tego. Dlatego możemy i musimy postępować ostrożniej. Nie chcemy zdusić ożywienia – powiedziała w wywiadzie.

Te słowa prawdopodobnie miały na celu nieco ostudzić oczekiwania rynków, które zaskoczone jastrzębim komunikatem EBC z 3 lutego zaczęły wyceniać, że w tym roku w strefie euro dojdzie do pierwszych podwyżek stóp procentowych od prawie dekady. To nie jest dobra wiadomość dla mocno zadłużonych krajów takich jak Włochy czy Grecja. Od czasu posiedzenia EBC rentowności greckich obligacji wzrosły o 75 pkt. bazowych do ok. 2,50%. Im większa rentowność obligacji, tym coraz wyższe koszty obsługi długu. Znów więc rozgorzała dyskusja o tym, jak prowadzić wspólną politykę monetarną w strefie euro, mając pod jednym dachem tak różne z gospodarczego punktu widzenia kraje jak np. Niemcy i wspomniana Grecja.

 

Tymczasem w polskich mediach rozgorzała dyskusja na temat zamrożenia stawki WIBOR, co miałoby uchronić kredytobiorców przed wzrostem wysokości rat. Temat, choć bardzo kontrowersyjny, trafia na podatny grunt, bo Rada Polityki Pieniężnej znów podniosła stopy procentowe. Tym razem tą główną, referencyjną o 50 pkt. baz. do poziomu 2,75%.

 

W naszych podcastach często poruszamy temat surowców. Ale krótka forma nie pozwala na szeroki wgląd w ten przecież bardzo różnorodny rynek. Z pomocą spieszy Patryk Olszanowski, analityk inwestycyjny z NN Investment Partners TFI. W prawie 2-godzinnym webinarze organizowanym przez platformę KupFundusz.pl nie tylko przedstawił strategię NN (L) Indeks Surowców, ale tak naprawdę zabrał widzów w wycieczkę dookoła tego niezwykle ciekawego świata.

 

Zaczął od surowców energetycznych, które w funduszu mają największy, 30-proc. udział. Na rynku ropy naftowej cały czas od początku pandemii popyt przewyższa podaż ropy, co wpływa na wzrost notowań tego surowca. Czym to jest spowodowane? Po wybuchu pandemii i spadku cen ropy naftowej producenci ograniczyli wydatki kapitałowe, żeby uchronić się przed ryzykiem utraty płynności finansowej. Mniej badań i odwiertów, to po prostu mniejsze możliwości produkcyjne na rynku ropy.

Ale, jak zaznacza analityk, to nie tylko to.

Co pomaga ropie naftowej, co jest może nieintuicyjne, to fakt że przez ostatnie lata mieliśmy bardzo mocną kampanię ESG, która sprawiła, że inwestycji na rynku ropy było mniej. Banki przestały też finansować tego typu projekty. Jesteśmy na takim punkcie przegięcia, kiedy jeszcze te inwestycje ESG nam się rozpędzają. Będzie ich przybywało w kolejnych latach. A z drugiej strony mamy potrzeby rosnącej gospodarki, potrzebę jej odbudowy po pandemii, który spowodował bardzo duży wzrost popytu na ropę. Moim zdaniem, ta sytuacja utrzyma nam się aż do momentu, gdy inwestycje ESG nie urosną nam na taką dużą skalę, żeby były w stanie zaspokoić ten popyt. 

Ciekawy jest również wątek cen zbóż. W NN (L) Indeks Surowców mają istotny, ponad 20-proc. udział. Patryk zwrócił uwagę  w jaki sposób łączą się ceny zbóż z cenami surowców energetycznych, w szczególności gazu ziemnego.

Widzimy relatywnie bardzo wysokie ceny nawozów do pszenicy i kukurydzy. Jest to niebezpieczne, ponieważ to powoduje, że dla rolników produkcja jest coraz mniej opłacalna. Muszą przecież aplikować nawozy, że produkować zboża. Cena nawozów jest skorelowana z cenami gazu. Tak naprawdę 40-50% kosztów nawozów to jest gaz. Z kolei cena gazu skorelowana jest również z cenami ropy naftowej, bo te obydwa surowce mogą być dla siebie substytutem.

Wysokie ceny energii sprawiają również, że bardziej kosztowna staje się produkcja innych surowców, w tym metali przemysłowych. Nasz analityk zwrócił uwagę na aluminium, który jest jednym z najbardziej energochłonnych metali i odbudowanie produkcji może nie być takie proste. A świat potrzebuje tego surowca do zielonej transformacji.

 

Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia w przypadku metali szlachetnych – złota i srebra. Te w funduszu NN (L) Indeks Surowców mają również ok. 20 proc. udział. Jeśli chodzi o złoto, sytuacja jest skomplikowana. Historycznie patrząc nie radziło sobie dobrze, gdy rynek oczekiwał szybkich podwyżek stóp procentowych, tak jak ma to miejsce teraz. Przypomnijmy, że po ostatnim odczycie inflacji i mocnych danych z rynku pracy inwestorzy spekulują, że Fed może podnieść stopy 5 razy w tym roku (Goldman Sachs mówi nawet o 7 podwyżkach). Ale to może się zmienić.

Kiedy Fed stwierdziłby na kolejnym posiedzeniu w marcu, że jednak ta inflacja może nie być taka duża, to znaczy wprowadził bardziej „gołębią” retorykę i te podwyżki stóp procentowych nie byłyby takie gwałtowne, to mogłoby wesprzeć ceny złota.

Z kolei srebro, choć zaliczane do grupy metali szlachetnych, tak naprawdę spełnia coraz ważniejszą rolę w przemyśle i dekarbonizacji gospodarki.

Srebro używamy chociażby do paneli fotowoltaicznych. Srebro jest istotnym elementem przy ich produkcji. Dodatkowo srebro jest bardzo istotne w różnych innych gałęziach przemysłu. Dlatego ono jest dużo bardziej skorelowane z tym co się dzieje w gospodarce, jakie mamy PKB, niż z polityką monetarną. Dlatego uważam, że to metal bliższy nawet bardziej miedzi niż złotu.

Mniejszą rolę w funduszu pełnią tzw. surowce miękkie – cukier i kawa. W obydwu przypadkach jednym z największych producentów jest Brazylia. Warunki do „produkcji” tych surowców są dobre, gdy mamy stabilne i umiarkowanie wysokie temperatury i opady. W 2021 roku nie było ani jednego ani drugiego. To spowodowało wzrost cen i wsparło notowania funduszu. Odpowiedź na pytanie co dalej jest o tyle trudna, że to właśnie pogoda gra szczególnie ważną rolę. A jak wiadomo im bardziej wydłużamy prognozy pogody, tym mniejsza szansa, że się sprawdzą.

 

Rynek surowców jest równie różnorodny co zmienny. To oznacza, że inwestorzy myślący o dywersyfikacji portfela o tę klasę aktywów muszą liczyć się z przejściowymi korektami. Czynnikiem ryzyka są na przykład Chiny. Jeśli na problemy Evergrande, tamtejszego giganta z branży nieruchomości, rozlałyby się na cały sektor, wówczas na pewno niekorzystnie wpłynęłoby to na popyt, a więc i ceny metali przemysłowych. Niekorzystnie na surowce mogłyby wpłynąć również problemy na rynku pracy, czy też ogólny spadek popytu na świecie, spowodowany na przykład powrotem do lockdownów. Takiego scenariusza nie można wykluczać, ale tak długo jak inflacja i oczekiwania wobec podwyżek stóp procentowych będą wysokie, tak środowisko dla wzrostu cen większości surowców powinno być dobre.

To wszystko w dzisiejszym fleszu rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.

14.02.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.