<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #101 | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #101

Posłuchaj odcinek


 

Inne platformy:

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • Czy faktycznie Europejski Bank Centralny będzie chciał podwyższyć stopy procentowe w tym roku

  • Jak wygląda sytuacja na szerokim rynku surowców. Analityk NN IP TFI opowie co dzieje się na rynku ropy, zbóż, metali przemysłowych, złota i srebra.

     

Transkrypcja:

Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flesz rynkowy.

Anna Freud (córka Zygmunta) mawiała, że życie przypomina partie szachów - otwarcie jest bardzo ważne, ale nie decyduje o przebiegu całej partii. Dlaczego o tym wspominam? Gdyż odzwierciedlenia tej sentencji doświadczamy również inwestując na rynkach finansowych. Np. dobre, czy złe zachowanie danej klasy aktywów na początku roku nie musi determinować kierunku podążania jej wycen w kolejnych miesiącach, czy kwartałach. Zmienność instrumentów finansowych oraz powody takiego zachowania powinny być śledzone przez inwestorów, zwłaszcza teraz. W świecie, w którym inflacja coraz zachłanniej zjada nasze nadwyżki finansowe, to potrzeba poszukiwania okazji inwestycyjnych staje się nie tylko potrzebna, a wręcz wskazana. No chyba że ktoś bez walki godzi się na utratę siły nabywczej swoich oszczędności.

W takim razie od czego należałoby zacząć poszukiwania pomyślnych okoliczności, które wydadzą się nam odpowiednie do zajęcia pozycji na danym produkcie, czy aktywie?

Po pierwsze

Musimy mieć świadomość tego, że inwestycja oznacza konieczność wyrzeczenia się bieżącej konsumpcji zgromadzonego kapitału na poczet przyszłych, możliwych do wygenerowania zysków, które z nawiązką zrekompensują nam czas potrzebny na realizację takiego scenariusza.

Po drugie

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie podjęte decyzje muszą okazać się tzw. strzałem w dziesiątkę. Jeżeli chcemy zmniejszyć ewentualne możliwe konsekwencje błędu, to przez inwestycje powinniśmy rozumieć portfel, który będzie składał się z różnych klas aktywów. Wtedy, krótkotrwałe wahania cen poszczególnych jego składników nie będą już tak istotne. Będzie liczyła się przede wszystkim stopa zwrotu osiągnięta na portfelu.

Dopiero mając świadomość horyzontu inwestycyjnego oraz potrzebę dywersyfikacji możemy ruszać na poszukiwanie okazji rynkowych. Oczywiście ta eksploracja rynków finansowych będzie skazana na porażkę jeżeli nie będziemy uzbrojeni w podstawowe informacje oraz wiedzę. Trudno natomiast wyobrazić sobie lepszy motywator do ich zdobycia, jak obecne środowisko ujemnych realnych stóp procentowych. Przechodząc teraz do samych okazji rynkowych, to fundamentem do ich powstawania jest (pewnie) nieskończona liczba zdarzeń, które mają jednak wspólną cechę. Niskie prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

 

Jedynie ryzyko, czy materializacja takich okoliczności sprawia, że rynek finansowy musi uwzględnić ten fakt w cenach aktywów.

W ostatnim czasie takich zjawisk mieliśmy aż nadto. Wywoływały one gwałtowne przeceny lub wzrosty wybranych segmentów rynku, które później okazywały się dobrym momentem do ich zakupu, czy sprzedaży. To co aktualnie rozpala wyobraźnie uczestników rynku, to możliwa inwazja Rosji na Ukrainę. Ponieważ dalszy rozwój wydarzeń jest trudny do przewidzenia i wydaje się być w dużym stopniu uzależniony od zakulisowych, zakrojonych na szeroką skalę działań dyplomatycznych, to taki scenariusz jest mało komfortowy dla uczestników rynku.

 

Dopiero przyszłość pokaże, czy rynkowa nerwowość była uzasadniona, czy może była to dobra okazja do zakupów (gdyby doszło do trwałej deeskalacji napięcia). Od piątku 11-go lutego (kiedy to w godzinach popołudniowych napłynęły doniesienia, które istotnie podbiły ryzyko militarnego konfliktu) kapitał zaczął preferować dolara amerykańskiego i inne waluty uważane za bezpieczne oraz złoto. Inwestorzy zaczęli także pozbywać się akcji, a do łask wróciły wyprzedawane w ostatnich tygodniach obligacje skarbowe z rynków bazowych. Natomiast zaostrzenie ryzyka geopolitycznego nie wpłynęło na zmianę, a wręcz potwierdziło kierunek, w którym podąża (mniej więcej od połowy 2020 roku) rynek towarów. Nasz fundusz NN (L) Indeks Surowców, który zapewnia efektywną ekspozycję na zdywersyfikowany portfel towarów urósł od początku bieżącego roku do wspomnianego piątku o ponad 9,5%. Pomogły w tym między innymi zwyżki cen ropy, które znalazły się najwyżej od 2014 roku. Tylko w styczniu 2022 roku kurs odmiany brent wzrósł o prawie 15%, a w zeszłym tygodniu za baryłkę tego surowca płaciło się o ponad 60% więcej niż rok temu. Oczywiście na zachowanie cen ropy w ostatnich tygodniach miała wpływ eskalacja napięć za naszą wschodnią granicą. Nie należy jednak zapominać o tym, że generalnie na rynku towarów mamy do czynienia z sytuacją nie obserwowaną w XXI wieku. Inwestorzy nie obawiali się tak bardzo niedoborów surowców, jak obecnie.

Świadczy o tym w szczególności struktura terminowa kontraktów – w większości przypadków traderzy płacą wysokie premie za jak najszybszą dostawę surowców. Prognozowane ograniczenia podaży wspierają ceny właściwie we wszystkich sektorach, począwszy od paliw, przez aluminium i miedź, skończywszy na wiodących zbożach, czy kawie. Podtrzymywanie napięcia w odniesieniu do ewentualnego konfliktu na Ukrainie może jeszcze nasilić obawy o podaż surowców wydobywanych przez Rosję, która ma znaczny udział w globalnym wydobyciu części towarów. Nie trudno sobie wyobrazić, że gdyby doszło do inwazji, to np. dostawy gazu z Rosji do Unii Europejskiej zostałyby w dużym stopniu ograniczone lub wstrzymane w perspektywie najbliższych miesięcy - a to znalazłoby odzwierciedlenie we wzroście cen tego surowca. Przejście do kolejnej fazy rosyjskiej agresji miałoby także dalsze, negatywne konsekwencje dla naszego, rodzimego rynku finansowego. Jest niemal pewne, że przełożyłoby się to na słabość krajowej waluty oraz spadki indeksów giełdowych.

Oczywiście nie ma pewności, że do takiego konfliktu dojdzie, ale geopolityka jest w centrum uwagi inwestorów. We wtorek 15-go lutego  rzecznik ministerstwa obrony Rosji poinformował, że wojska rosyjskie rozpoczęły załadunek i będą wracać do garnizonów (ma chodzić między innymi o wojska stacjonujące przy granicy z Ukrainą). Ta informacja doprowadziła do zwrotu nastrojów inwestorów o 180 stopni (trudno w tej chwili oszacować, jak długo ten optymizm będzie się utrzymywał na rynkach i czy zostanie potwierdzony kolejnymi działaniami Rosji oddalającymi prawdopodobieństwo konfliktu).

Podsumowując obecne środowisko inwestycyjne, to można by pokusić się o następujące stwierdzenie – że niestabilność stała się nową rynkową normalnością, która może generować okazje inwestycje. Gdy będziemy chcieli z nich skorzystać, to warto zawsze pamiętać o horyzoncie inwestycyjnym i dywersyfikacji portfela. Natomiast surowce są w ostatnim czasie aktywem, które jest odwrotnie skorelowane zarówno z obligacjami, jak i akcjami (zwłaszcza sektora technologicznego). O towarach nie należy również zapominać dlatego, że są one istotnym składnikiem – bezpośrednim i pośrednim inflacji. Innymi słowy, to wzrostowi inflacji towarzyszy wzrost cen surowców. Dla przypomnienia, to styczniowa inflacja konsumencka w USA wyniosła 7,5% (jest to najwyższy odczyt od 40 lat). W Polsce ten sam wskaźnik cen wyniósł 9,2% (jest to najwyższy roczny skok o listopada 2000 roku). 

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.

21.02.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.