<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #110 | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #110

Posłuchaj odcinek


 

Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, jaki wpływ na zachowanie wybranych instrumentów finansowych mają konsekwencje załamania dotychczasowego modelu funkcjonowania światowej gospodarki,

  • tym, jakie będą uboczne skutki procesu reindustrializacji światowej gospodarki,

  • tym, czy obecne poziomy wycen obligacji skarbowych są atrakcyjne i czy stanowią konkurencję dla ryków akcji,

  • tym, które aktywa są zazwyczaj beneficjentami wysokiej i rosnącej inflacji oraz będą potrzebne w procesie ewolucji dotychczasowego modelu funkcjonowania gospodarki,

  • tym, która kategoria funduszy inwestycyjnych cieszy się nieprzerwanie (od szesnastu miesięcy) sympatią Klientów,

  • tym, jak i dlaczego w przyszłości mogą zachowywać się wyceny surowców.

Transkrypcja:

Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flash rynkowy.

W zeszłotygodniowym nagraniu wspominałem między innymi o tym, że tak duże rynkowe wstrząsy, jak te które doświadczyły nas na przestrzeni dwóch ostatnich lat, bywają zazwyczaj generatorami zmian, które kończą gospodarczo-ekonomiczne epoki. Zwracałem również uwagę na konieczność dopasowania struktury portfela naszych inwestycji do długotrwałych i dominujących globalnych trendów. Jako przykład zachodzących zmian na rynku finansowym podawałem nieobserwowane w poprzednich latach (w takiej skali) negatywne zachowanie indeksu polskich obligacji skarbowych w konfrontacji z dwunastomiesięczną stopą zwrotu z indeksu WIG, który odzwierciedla zachowanie cen giełdowych spółek. Praprzyczyną złego zachowania, nie tylko polskich, ale również globalnych instrumentów dłużnych są konsekwencje załamania dotychczasowego modelu funkcjonowania światowej gospodarki. Jej naczelnym hasłem (przez ostatnie dziesięciolecia) była „dostawa na czas” i globalizacja oraz właściwie  nieograniczony dostęp do tanich (względem aktywów finansowych) surowców. Przestoje fabryk zlokalizowanych w różnych częściach świata, załamanie globalnego transportu, problemy z podażą surowców, poprzerywane łańcuchy dostaw doprowadziły (oprócz gwałtownego wzrostu cen produktów i usług) do konieczności modyfikacji istniejących procesów gospodarczych. Zamiast liczyć na to, że w przyszłości transport między dwoma dowolnymi miejscami na świecie będzie funkcjonował bez przeszkód (tak jak było to przed wybuchem pandemii i wojny), to trzeba po pierwsze:

  • zadbać o bezpieczeństwo ciągłości produkcji, czyli zwiększyć zapasy kluczowych komponentów (przełoży się to oczywiście na wzrost kosztów, ale wydaje się być to lepszym rozwiązaniem, niż negatywne efekty przerwania łańcuchów dostaw).

Po drugie:

  • ryzyko polegania na dostawach z drugiego końca świata jest zbyt duże, więc np. europejskie firmy muszą zintensyfikować współpracę z dostawcami ze swojego kontynentu. Żeby tak się jednak stało, to produkcja (przede wszystkim komponentów do dalszej produkcji) musi powrócić do Europy.

Ten proces reindustrializacji jest jednym z większych wyzwań, z którymi (w najbliższych latach) będzie mierzyła się światowa gospodarka (natomiast konsumenci będą musieli mierzyć się z jego ubocznymi skutkami w postaci wyższych cen). Dodatkowo, wybuch wojny sprawił, że ewolucja dotychczasowego modelu funkcjonowania gospodarki będzie przebiegała w mało sprzyjającym otoczeniu. Wzrost napięcia geopolitycznego przyczynił się do wzmocnienia szoków podażowych w segmencie surowców (zarówno energetycznych, metali przemysłowych oraz towarów rolnych – wspominaliśmy o tym wielokrotnie w poprzednich nagraniach). Ograniczenie dostępności tych istotnych zasobów naturalnych i czynników produkcji stanowi dodatkowe wzmocnienie efektu ubocznego procesu transformacji gospodarczej, jakim jest inflacja. Pojawienie się zjawiska powszechnego wzrostu cen (w takiej skali jak obecnie) nie tylko wpływa na spadek kondycji światowej gospodarki, ale ma także istotne przełożenie na wyceny globalnych instrumentów finansowych i materialnych. Dla przykładu – pocovidowa dynamika wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych kończy okres czterech dekad spadającej średnio inflacji, której towarzyszyła hossa na tamtejszym rynku długu.

W zeszłym tygodniu, spadek od szczytu notowań indeksu amerykańskich obligacji skarbowych wyniósł  prawie 12% (był to najgłębszy spadek od marca 1922 roku). Tak negatywne zachowanie tego wskaźnika jest pochodną rosnącej dynamiki inflacji oraz oczekiwań dotyczących zacieśniania polityki monetarnej przez bank centralny.

Przy tej okazji można się zastanowić, czy obecne poziomy wycen tamtejszych instrumentów skarbowych są atrakcyjne. 19-go kwietnia rentowność dziesięcioletnich papierów dłużnych znalazła się na poziomie 2,9% (dla przypomnienia, to jeszcze w połowie 2020 roku ich dochodowość znajdowała się poniżej poziomu 0,6%). W konfrontacji z inflacją CPI, która w USA w marcu wyniosła 8,5% (był to najwyższy odczyt od 1982 roku), to rentowność obligacji wygląda mało zachęcająco. Natomiast ten sam szczebel dochodowości wygląda już zdecydowanie bardziej atrakcyjnie na tle poziomu dywidendy z indeksu S&P (obecnie wynosi około 1,4%). Jeżeli chodzi o nasze lokalne podwórko, to ta proporcja wygląda jeszcze lepiej. Stopa dywidendy dla indeksu WIG przekracza nieznacznie 2%, a dochodowość dziesięcioletnich obligacji jest powyżej pułapu 6%. Warto również wspomnieć o tym, że rentowność polskich skarbówek wygląda interesująco w porównaniu do premii za ryzyko inwestycji w akcje. Jest to różnica między stopą zwrotu z portfela rynkowego (w praktyce przyjmuje się, że jest to odwrócony wskaźnik cena/zysk) a stopą zwrotu wolną od ryzyka (za którą uznaje się rentowność 10-letnich obligacji skarbowych). Aktualnie premia za ryzyko dla indeksu WIG wynosi około 4,1%. Oczywiście każdy inwestor musi sam odpowiedzieć na pytanie, czy rentowności, jakie oferują obecnie obligacje, czy portfele produktów inwestujących w dług skarbowy są dla niego wystarczająco atrakcyjne, aby podjąć decyzje o ich zakupie. Patrząc jednak na wykres przygotowany przez Goldman Sachs, który przedstawia wskaźniki apetytu na ryzyko dla różnych klas aktywów, to uwagę zwraca wzrost zainteresowania w odniesieniu do obligacji. Może to sugerować, że dynamiczny wzrost dochodowości tych instrumentów (obserwowany na przestrzeni ostatnich miesięcy) jest odbierany przez część inwestorów, jako okazja do zajęcia pozycji na rynku długu. Z drugiej jednak strony, na pewno dla części uczestników rynku, poziom  dochodowości obligacji skarbowych, który znajduje się znacznie poniżej odczytów inflacji jest nie do zaakceptowania. Zainteresowanie tej grupy inwestorów skieruje się zapewne w stronę między innymi tych aktywów, które są zazwyczaj beneficjentami wysokiej i rosnącej inflacji oraz będą potrzebne w procesie ewolucji dotychczasowego modelu funkcjonowania gospodarki. Mam na myśli surowce. Wzrost inwestorskiej sympatii do tej kategorii aktywów zauważalny jest również z perspektywy rodzimego rynku produktów inwestycyjnych. O ile tegoroczny marzec był szóstym z kolei miesiącem odpływu kapitału z funduszy inwestycyjnych ogółem (zdecydowanie najwięcej aktywów Klienci wypłacili z rozwiązań dłużnych), to dla stosunkowo niewielkiej grupy funduszy surowcowych był to kolejny, bardzo udany miesiąc. Był to szesnasty miesiąc z rzędu dodatniego bilansu sprzedaży (ponownie liderem został NN (L) Indeks Surowców). Aktywa funduszy surowcowych urosły do prawie 5,2 mld złotych (co nie zmienia faktu, że ich udział w rynku produktów inwestycyjnych  jest ciągle niewielki i wynosi jedynie 1,8%).

Na koniec chciałbym wspomnieć o tym, co na temat zachowania wycen surowców w przyszłości sądzi główny analityk surowcowy firmy Goldman Sachs - Jeff Currie. Twierdzi On między innymi, że:

„Dynamika wzrostów wskazuje, że jesteśmy dopiero na drugim odcinku wieloetapowej hossy. Zdaje się, że historia lubi się powtarzać i obecnie wszystko wygląda bardzo podobnie, jak w początkach poprzednich wielkich rynków byka na surowcach. Spodziewam się dalszych wzrostów cen surowców ze wszystkich kategorii: rolne, przemysł, metale”.

„W ostatnich kilkunastu latach nieco zaniedbano inwestycje w branży surowcowej, z różnych powodów. To się teraz przekłada na trudności w zaspokajaniu popytu, co było wydatnie widać w trakcie pandemicznego odbicia”.

Dodatkowo podkreśla On, że hossa na surowcach (oprócz powodów fundamentalnych, np. zwiększonego zapotrzebowania na metale przemysłowe) będzie kontynuowana z uwagi na fakt, że aktualnie większość kapitału inwestycyjnego stoi z boku i analizuje.

„Na razie na surowcach szaleją sobie spekulanci. Poważny, spokojny, długoterminowy kapitał jeszcze stoi z boku, nieco onieśmielony dużą zmiennością cen, ale czeka na dogodny moment na wejście. Gdy ono nastąpi, to będzie to powolne, stopniowe zajmowanie pozycji, więc ceny będą pompowane przez długi czas”.

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia. 

25.04.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.