<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #128: Przemówienie prezesa rezerwy federalnej i przełożenie na rynkowy sentyment, kumulacja zagrożen dla rodzimej gospodarki i jak powinien zachować się uczestnnik rynku | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #128

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Dzień dobry,  Paweł Sadowski z NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flash Rynkowy.

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, jakie wnioski płyną z długo wyczekiwanego przemówienia prezesa Rezerwy Federalnej i jakie to ma przełożenie na rynkowy sentyment,
  • tym, że wzrostowe impulsy, które pchały wyceny udziałowych papierów wartościowych na północ (podczas wakacyjnych tygodni) zostały wyczerpane,
  • kumulacji zagrożeń dla rodzimej gospodarki,
  • tym, jak powinien zachować się uczestnik rynku (w tak mało sprzyjającym otoczeniu inwestycyjnym) i na które aktywa powinien zwrócić uwagę.

 

…Przywrócenie stabilności cen będzie prawdopodobnie wymagało utrzymania restrykcyjnego nastawienia polityki przez jakiś czas, historia zdecydowanie ostrzega przed przedwczesnym luzowaniem polityki.

…Im szybciej rozprawimy się z inflacją, tym niższe będą długoterminowe koszty tej walki, niż gdybyśmy pozwoli się inflacji zakotwiczyć w umysłach podmiotów gospodarczych, tak jak to miało miejsce w latach 70. XX wieku.

…Nasza odpowiedzialność do zapewnienia stabilności cen jest bezwarunkowa. …Stoi przed nami oczywiste zadanie utemperowania popytu, aby był bardziej zbieżny z podażą. Jesteśmy zobowiązani do wykonania tej pracy.

 

Te przytoczone przed chwilą przeze mnie zdania stanowią fragment długo wyczekiwanego przemówienia prezesa Rezerwy Federalnej. To zdecydowanie antyinflacyjne wystąpienie utwierdziło uczestników rynku w przekonaniu, że słusznie obawiają się tego, że instytucja odpowiedzialna za kształtowanie polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych będzie walczyła z inflacją nie oglądając się na kondycje amerykańskich indeksów akcji. Natomiast, jak pewnie nie trudno się domyślić, to materializacja rynkowego niepokoju została automatycznie odzwierciedlona w pokaźnych spadkach cen (nie tylko na amerykańskim), ale także na globalnych parkietach akcji. Doprowadziło to do znacznego pogorszenia i tak już nienajlepszego sentymentu na rynkach. W zeszłotygodniowym nagraniu wspominałem między innymi o tym, że wzrostowe impulsy, które pchały wyceny udziałowych papierów wartościowych na północ (podczas wakacyjnych tygodni) zostały wyczerpane. Dużo prościej natomiast (a do tego bez zbędnego wysiłku) można wymienić argumenty pogłębiające pesymistyczne spojrzenie inwestorów. Po pierwsze – potwierdzenie ostrzejszego kursu zacieśniania polityki monetarnej USA może doprowadzić do regresu tamtejszej gospodarki, a to z kolei wpłynie na pogorszenie kondycji konsumentów i zostanie uwidocznione w malejących zyskach korporacji. Zresztą takiego scenariusza nie ukrywa sam Powell, który powiedział, że:

Obniżenie inflacji zapewne będzie wymagało dłuższego okresu wzrostu poniżej potencjału. Co więcej, bardzo prawdopodobne będzie jakieś osłabienie kondycji rynku pracy. Podczas gdy wyższe stopy procentowe, wolniejszy wzrost oraz bardziej miękki rynek pracy sprowadzą inflację w dół, przyniesie to także trochę bólu gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom.

Po drugie, to trudno być także optymistą w odniesieniu do prognoz dotyczących kondycji gospodarczej Starego Kontynentu. Dla przykładu – wspominany już  wielokrotnie w naszych nagraniach deficyt surowców energetycznych doprowadził do monstrualnego wzrostu cen energii w Europie, które nieubłaganie spychają europejską gospodarkę w kierunku recesji. Przy tej okazji warto również wspomnieć o kumulacji zagrożeń dla rodzimej gospodarki. Znajduje to między innymi potwierdzenie w odczytach Wskaźnika niepewności, który publikowany jest co kwartał przez ekonomistów związanych z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Po silnym wzroście wspomnianego indeksu, który został wywołany przez wybuch wojny w Ukrainie, to nadal pozostaje on na poziomach najwyższych od lat 80-tych ubiegłego stulecia. W tamtym okresie, głównym problemem dla gospodarki był również gwałtowny wzrost cen (który utrzymywał się przez kolejną dekadę). Aktualnie, zaostrzenie polityki pieniężnej przez NBP (które ma na celu stłumienie inflacji), w połączeniu z niepewną sytuacją geopolityczną i gospodarczą przekłada się na spadek dostępności kredytów i wysokie koszty zadłużenia.

Do grupy pozostałych, głównych źródeł niepewności należy zaliczyć także:

  • rekordowe poziomy cen surowców energetycznych oraz ich pochodne w postaci cen energii elektrycznej i kosztów ogrzewania,
  • deprecjację oraz brak stabilności krajowej waluty,
  • nasilenie problemu zatorów płatniczych,
  • a także rosnący brak zaufania przedsiębiorców do rządu z powodu ciągle zmieniających się regulacji oraz obciążeń fiskalnych.

Na koniec, powracając do rynku akcji, warto byłoby zastanowić się nad tym, jak w tak mało sprzyjającym otoczeniu inwestycyjnym powinien zachować się uczestnik rynku. Niewykluczone, że najlepszym rozwiązaniem jest branie przykładu z profesjonalistów. Co mam na myśli? Z sierpniowego badania przeprowadzonego przez BofA wśród zarządzających aktywami wynika, że są Oni teraz przeważeni w gotówce i w spółkach defensywnych. Wysokie pozycje zajmują również obligacje oraz surowce. Natomiast w grze na krótko faworyzowane są akcje spółek cyklicznych. Dla przypomnienia, to spółki defensywne (w dużym uproszczeniu) opisuje się jako te, na których produkty oraz usługi popyt jest względnie stabilny i niezależny od tego, w jakim stanie znajduje się gospodarka. Do grona tych spółek można zaliczyć np. firmy z branży spożywczej, ochrony zdrowia, telekomunikacji, czy użyteczności publicznej. To co zazwyczaj charakteryzuje przedstawicieli tego sektora, to po pierwsze -  względnie stabilny wynik finansowy oraz większa skłonność do dzielenia się z akcjonariuszami zyskiem (w postaci dywidendy). Dla przypomnienia, to w naszej ofercie, produktem który inwestuje w akcje spółek działających w różnych krajach i sektorach, które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend jest między innymi fundusz NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (do portfela tego rozwiązania dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend). Po drugie - spółki defensywne (mają zazwyczaj) wskaźnik beta poniżej 1, co oznacza, że spisują się one lepiej od rynku, gdy trwa bessa. Ten wspomniany współczynnik jest miarą wrażliwości spółki na zachowanie szerokiego rynku. Im wyższą wartość przyjmuje wskaźnik beta, tym bardziej ryzykowna jest rozpatrywana inwestycja (dla przykładu – akcje spółek cyklicznych mają zazwyczaj ten parametr powyżej 1, co oznacza, że nie zachowują się dobrze na rynku niedźwiedzia).

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.

05.09.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.