<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #129: O globalnych aktywach zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych, trendach i aktualnych wynikach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #129

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

A w nim:

  • Sprawdzimy, jakie są globalne aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych, a także…
  • …jakie są główne trendy, które mogą zmienić tę branżę.
  • Poza tym, dlaczego ostatnia podwyżka stóp miała niewielki wpływ na wyniki funduszy?
     

Ile to jest 113 bilionów dolarów?

Gdyby położyć jednodolarową monetę jedną na drugiej, utworzyłyby wieżę o wysokości 226 milionów kilometrów – znacznie wyższą niż odległość Ziemi od Słońca (to ok. 150 mln kilometrów).

Dlaczego w ogóle przywołuje tak abstrakcyjny przykład? Bo właśnie takie były aktywa globalnej branży zarządzania aktywami, w tym funduszami inwestycyjnymi, na koniec ubiegłego roku. Tak wynika z raportu BCG szeroko opisującego obecny stan i trendy globalnej branży zarządzania aktywami.
 

Dlaczego aktywa funduszy rosły w ostatniej dekadzie?

Przeróżni klienci – duże firmy i instytucje, ubezpieczyciele, przyszli emeryci, obecni milionerzy, ale i drobni inwestorzy indywidualni przez Stany Zjednoczone, Europę aż po Azję mają zgromadzone coraz więcej środków w różnej formie funduszy inwestycyjnych. W ostatnich 10 latach (licząc od 2012 roku) mówimy o ponad dwukrotnym wzroście aktywów pod zarządzaniem. Tak szybki wzrost to w dużej mierze zasługa tego, co działo się w gospodarce i na giełdach. Ostatnia dekada upłynęła pod znakiem dobrobytu gospodarczego i spadających, bardzo niskich stóp procentowych, które korzystnie wpływały na notowania akcji i obligacji. Szczególnie inwestujący w globalne akcje mają powody do zadowolenia. Amerykański indeks 500 największych spółek wzrósł w latach 2012-2021 o 280%, dając średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 14%. Tak dobre wyniki na największym rynku akcji na świecie wpływały na wzrost aktywów bezpośrednio i pośrednio, zachęcając inwestorów do lokowania swoich pieniędzy w różnego rodzaju funduszach.
 

Trendy w branży zarządzania aktywami

Kluczowym pytaniem jest co dalej. Od wielu tygodni, a nawet miesięcy, mówimy o wysokiej inflacji, rosnących stopach procentowych i możliwej recesji za rogiem. Nie brakuje opinii, że po względnie spokojnych 10 latach, nowa dekada może być znacznie bardziej wymagająca dla gospodarek i inwestorów. W tym nowym, trudnym otoczeniu, branża zarządzania aktywami będzie musiała się zmienić, żeby klienci dalej uważali fundusze za atrakcyjny sposób na pomnażanie swoich pieniędzy. Autorzy raportu BCG wskazują na trzy ważne trendy, które powinna wziąć pod uwagę każda firma działająca w tej branży.
 

Klienci indywidualni

Po pierwsze, rosnąca rzesza inwestorów indywidualnych, o mniej zasobnym portfelu niż duzi inwestorzy instytucjonalni. Rozwój inwestycyjnych platform internetowych oraz takich rozwiązań jak robo doradztwo czy jeszcze mało znany w Polsce direct indexing przyczynia się do tego, że drobni inwestorzy mają dostęp do coraz większej palety rozwiązań inwestycyjnych, w których ktoś za nich zajmuje się wyborem odpowiednich inwestycji a potem zarządzaniem i kontrolą ryzyka.

Fundusze alternatywne

Po drugie, rosnące zainteresowanie funduszami o alternatywnych strategiach. Gdy na tradycyjnych rynkach akcji i obligacji utrzymuje się wysoka zmienność, globalni inwestorzy coraz bardziej zaczynają interesować się dywersyfikacją portfeli np. o private equity czy nieruchomości. Na razie to temat zdominowany przez dużych inwestorów z zasobnym portfelem, ale wraz z rozwojem technologii i odpowiednich regulacji w tym zakresie należy spodziewać się, że strategie alternatywne będą szerzej dostępne również dla inwestorów indywidualnych.

Fundusze inwestujące odpowiedzialnie

Po trzecie wreszcie, rosnący popyt na fundusze inwestujące odpowiedzialnie. Należy spodziewać się rozwoju oferty funduszy, w których analiza ESG, czyli czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, ma kluczowe znaczenie w wyborze instrumentów do portfela. Odpowiedzialne inwestowanie leży u podstaw filozofii inwestycyjnej NN Investment Partners TFI. Jesteśmy przekonani, że takie podejście w długim terminie sprzyja osiąganiu atrakcyjnych stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko, bo firmy stosujące zrównoważone praktyki biznesowe i wysokie standardy związane z zarządzaniem odniosą sukces. Stąd od 2018 roku, w naszej ofercie pojawiły się NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania i NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania.
 

Stopy procentowe znów w górę. Jaki to ma wpływ na wyniki funduszy?

Zmieniamy temat. 7 września Rada Polityki Pieniężnej po raz 11. z rzędu podniosła stopy procentowe. Tym razem skala podwyżki była zgodna z wcześniejszymi sugestiami członków Rady oraz zbieżna z oczekiwaniami ekonomistów i wyniosła 25 pkt. baz. Główna stopa referencyjna podskoczyła zatem do 6,75 proc. Ta podwyżka nie miała istotnego wpływu na notowania funduszy dłużnych. Znacznie większe znaczenie będzie miała długość trwającego już od niemal roku cyklu podwyżek oraz to jak będzie kształtowała się inflacja w Polsce i popyt globalny na świecie. Prezes NBP Adam Glapiński spodziewa się, że po wysokich wakacyjnych odczytach inflacja zacznie stopniowo maleć. To uwiarygodniłoby działania RPP i spodziewaną przerwę w podwyżkach. Wytrwanie RPP w swoim postanowieniu mogłoby zbudować grunt do przepływu kapitału z funduszy skupionych na krótkoterminowych papierach dłużnych, do długoterminowych, czyli takich o wyższym parametrze duration.

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.

19.09.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.