<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #132: Jak inwestować w (tak mało przyjaznym) środowisku oraz apel do banków centralnych | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #132

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, jaki wydźwięk mają informacje płynące z finansowo-gospodarczego, krajowego podwórka,
  • tym, jak inwestować w (tak mało przyjaznym) środowisku oraz jaką wagę powinny stanowić surowce w zdywersyfikowanym portfelu inwestycji,
  • tym, z jakim apelem (skierowanym do banków centralnych) wystąpiła Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flash rynkowy.

 

W ostatnim nagraniu wspominałem między innymi o tym: co miało wpływ na dynamikę aprecjacji dolara amerykańskiego oraz czy obecny poziom jego indeksu i wykupienie tej waluty mogą dawać nadzieję na to, że znajduje się ona blisko swojej maksymalnej siły względem innych walut. To o tyle istotne, gdyż jej osiągniecie wyznaczy najprawdopodobniej dołek wycen ryzykownych aktywów. Oczywiście, to nie jest tak, że umacniający się dolar jest problemem tylko dla posiadaczy akcji, czy surowców. Ma to także przełożenie na naszą codzienną egzystencję. Jeżeli waluta danego kraju jest słaba względem dolara, to zachodzi wtedy zjawisko importowania inflacji.

Dla przykładu – rekordowo wysoki kurs tej głównej waluty rezerwowej świata przekłada się na rosnące ceny importowanych surowców. Dodatkowo, tak jak ma to obecnie miejsce w polskiej gospodarce, jeżeli dołożymy do tego brak symptomów istotnego spowolnienia popytu, to możemy doświadczyć szaleńczego wręcz wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Według tzw. szybkiego szacunku, to wrześniowa inflacja (w ujęciu rok do roku) wyniosła w Polsce 17,2%. Oznacza to, że wzrost cen jest nie tylko wyższy niż przed miesiącem, ale w ogóle najwyższy od marca 1997r. Natomiast jeżeli chodzi kondycję polskiej złotówki, to w zeszłym miesiącu (po raz pierwszy w historii) kurs dolara przekroczył magiczną granicę 5 złotych. Do zbioru tych mało pozytywnych informacji płynących z krajowego podwórka, można by również dołożyć tę, dotyczącą lokalnego parkietu akcji. 

Agencja Bloomberg kolejny raz określiła indeks WIG20 najgorszym indeksem na świecie. We wrześniu, wspomniany wskaźnik zniżkował o prawie 10%, a od początku roku jest niżej aż o 39%. Jako główne przyczyny tak negatywnego zachowania cen krajowych akcji wskazano: po pierwsze - bezpośrednie sąsiedztwo wojny w Ukrainie, po drugie - kryzys energetyczny i gospodarczy związany z dynamicznie rosnącą inflacją, co przekłada się na nienajlepsze perspektywy wzrostu, po trzecie – wakacje kredytowe oraz plany wprowadzenia przez polski rząd podatku od zysków nadzwyczajnych.

Po przedstawieniu tak mało przyjaznych statystyk, aż ciśnie się na usta pytanie,

Jak inwestować w takim środowisku?

Niewykluczone, że odpowiedź znajduje się we wnioskach płynących z XXVIII debaty PAP Biznes „Strategie rynkowe TFI", w której udział brała również nasza firma. Uczestnicy tego panelu stwierdzili między innymi, że dla inwestorów, którym zależy na bezpieczeństwie, to fundusze obligacji krótkoterminowych wydają się być najbardziej adekwatną klasą aktywów dla inwestycji w krótkim okresie. Również Bartłomiej Chyłek, dyrektor zespołu analiz NN Investment Partners TFI, wskazywał, że w krótkim terminie zaleca defensywny portfel. Powiedział, że:

"W ostatnich rekomendacjach zmniejszyliśmy ekspozycję na rynek surowcowy do alokacji 10 proc. portfela. W dalszej części mamy komponent obligacji krótkoterminowych z dużą ekspozycją na zmienny, rosnący WIBOR, rzędu 20-30 proc. Reszta portfela w fundusz stabilnego wzrostu (…) W dłuższym horyzoncie komponent surowcowy zwiększylibyśmy do 20-25 proc., komponent funduszu stabilnego wzrostu zamienilibyśmy na fundusz zrównoważony, a obligacje krótkoterminowe na długoterminowe".

Dodał również, że:

"Na koniec sierpnia nastąpiło ochłodzenie na rynku po wystąpieniu prezesa FEDu Jerome’a Powella w Jackson Hole. Ostatnie wystąpienie po posiedzeniu FEDu też było bardziej jastrzębie, niż rynki akcji i długu, się spodziewały. Widzieliśmy gigantyczne ruchy na 10-letnich obligacjach USA. W ostatnich kilkunastu latach FED obserwował reakcję rynkową, więc teraz jest pytanie, czy bankierzy nie uznają, że trochę przesadzili z agresywną komunikacją. Dopóki takie komentarze  nie pojawią się na rynku, to jest ryzyko, że dolar będzie się umacniał do innych walut. Ten (obecny) ruch jest na tyle mocny i dynamiczny, że być może jednak taka interwencja słowna będzie wcześniej niż później".

W tym kontekście, warto wspomnieć o tym, że w poniedziałek w zeszłym tygodniu Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała FED i inne banki centralne do wstrzymania podwyżek stóp procentowych. Agencja ostrzegła, że dalsze zaostrzenie polityki grozi globalnym pogorszeniem koniunktury gospodarczej. W swoim rocznym raporcie na temat globalnych perspektyw gospodarczych Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju stwierdziła, że FED może wyrządzić znaczną szkodę krajom rozwijającym się, jeśli utrzyma się przy szybkich podwyżkach stóp. Agencja oszacowała, że wzrost podstawowej stopy procentowej FED o 1 punkt procentowy obniża wzrost gospodarczy w innych bogatych krajach o 0,5%, a w krajach biednych o 0,8% w ciągu kolejnych trzech lat.

Jak pewnie nietrudno się domyślić, to apel ONZ wygenerował wśród inwestorów oczekiwania jakiejś formy poluzowania jastrzębiego przekazu FED, a to z kolei  pobudziło apetyt na ryzykowne aktywa.

Na koniec, powracając do konkluzji płynących ze wspomnianej debaty, to jeżeli chodzi o inwestycje w dłuższym okresie, to jej uczestnicy stwierdzili, że:

Wyceny na GPW są niskie, ale jest jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, że bessa na rynkach akcji zmierza ku końcowi (…) Ich zdaniem, warto inwestować długoterminowo w akcje, ale kluczowa jest dywersyfikacja i ekspozycja zarówno na rynek polski i zagraniczny, jak i na różne segmenty.”

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.

10.10.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.