<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #139: Mundial, system emerytalny oraz chciwość inwestorów | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #139

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy. 

A o czym dziś?

  • Dlaczego mundial w Katarze to nie tylko wydarzenie sportowe?
  • Jak wypada nasz system emerytalny na tle Meksyku, Arabii Saudyjskiej i Argentyny?
  • Dlaczego inwestorzy przeszli z ekstremalnego strachu do chciwości?
  • Dlaczego popularna strategia inwestycyjna może wrócić do łask?

Zaczynamy!
 

Gdy słuchacie tych słów Polska jest już po meczu z Arabią Saudyjską na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Katarze. I już wiemy w jakich nastrojach wyjdziemy na ostatni grupowy mecz z Argentyną. Ok, wiem, że nie wszyscy interesują się piłką nożną, ale mundial to nie tylko wydarzenie sportowe. To również, a może przede wszystkim, wydarzenie społeczne. Do jednego miejsca przyjeżdżają kibice z ponad 30 krajów. To okazja, żeby zobaczyć jak bardzo radośni są Afrykanie i Latynosi, jak dumni są mieszkańcy krajów arabskich i jaki porządek pozostawiają po sobie Japończycy.
 

Mundial to polityka

- jak dotąd rozgrywki w Katarze wzbudzają znacznie więcej kontrowersji nie z powodu wykorzystania sztucznej inteligencji do sygnalizowania spalonych, a z powodu warunków pracy robotników, ograniczonych praw kobiet czy niezałożenia tęczowej opaski przez kapitanów Anglii i Niemiec, czego wyraźnie nie życzyła sobie FIFA z Katarem. Meczem z wyjątkowo politycznym podtekstem będzie z kolei starcie USA z Iranem. Dość powiedzieć, że obydwa kraje nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od 1980 roku.

 

Wreszcie mundial to pieniądze.

Katar, kraj mniejszy od Województwa Śląskiego, według medialnych doniesień  wydał na mistrzostwa ponad 200 mld dolarów, wielokrotnie więcej niż którykolwiek poprzedni gospodarz. To nie tylko koszt samych 8 stadionów (z czego 7 zbudowanych od zera), ale również budowa całej infrastruktury w Dausze, w tym sieci metra, którym można dostać się na niemal każdy z obiektów.

Na gospodarczą naturę mundialu można popatrzeć z perspektywy wszystkich drużyn, które biorą w nim udział. Jak myślicie, który kraj na mundialu ma największy PKB per capita? Szwajcarzy. Kto ma aktualnie najwyższą inflację w swoim kraju? Argentyna – w październiku roczne tempo wzrostu cen wyniosło aż 88%. Kto ma największy rynek akcji na świecie? Amerykanie.
 

Ciekawostką jest, że Polska i jej grupowi rywale, ale więc Meksyk i Arabia Saudyjska mają bardzo podobnie ocenione systemy emerytalne w corocznym zestawieniu Mercer Global Pension Index. Na 100 możliwych do uzyskania punktów te trzy kraje otrzymały między 55 a 60, wpadając do koszyka krajów z bardzo przeciętnym systemem z wieloma mankamentami. Wśród wielu rzeczy do poprawy Meksykanie powinni popracować nad włączeniem do systemu osób pracujących na czarno poprzez zmniejszanie szarej strefy. Saudyjczycy powinni pomyśleć nad podniesieniem najniższej emerytury.

A Polacy, cóż, nad dalszym włączaniem osób do prywatnych programów pracowniczych takich jak PPE czy PPK oraz nad zwiększeniem ogólnej puli oszczędności gospodarstw domowych, których wartość na osobę jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej.

Zupełnie osobnym wątkiem jest Argentyna, z którą gramy w środę. Oprócz hiperinflacji, ma również jeden z najgorzej ocenionych systemów emerytalnych. Dla pogrążonych w kryzysie gospodarczym Argentyńczyków mundial to odskocznia i chwilowa ucieczka od codziennych problemów.
 

Zostawmy piłkę nożną z boku i spójrzmy na to co dzieje się na rynkach.

Mamy chwilę oddechu. Dolar od października już się nie umacnia, a wręcz osłabia, co sprzyja aktywom wielu rynków wschodzących. Sytuacja energetyczna w Europie wydaje się nie aż tak dramatyczna jak zakładano jeszcze w lecie. Wreszcie Chiny zdejmują obostrzenia covidowe, dając oddech swojej gospodarce. To wszystko sprawia, że nastroje na rynkach akcji ostatnio wyraźnie się poprawiły. Dość powiedzieć, że popularny indeks rynkowych emocji publikowany przez CNN jeszcze na początku października wskazywał na „ekstremalny strach” inwestorów w Stanach Zjednoczonych, a już w listopadzie wskazuje na „chciwość”.

Rynki akcji aktualnie rosną, a rentowności obligacji skarbowych spadają, a więc ich ceny również rosną. Po wielu miesiącach podwyżek stóp procentowych przez największe banki centralne na świecie, ich poziom jest już znacznie wyższy, a na horyzoncie, przynajmniej dziś, widać już rychły koniec cyklu podwyżek w przyszłym roku.

Jednak rynkowe „strachy” jeszcze całkiem nie zniknęły – opowiadał o tym tydzień temu Paweł Sadowski – recesja na świecie (rozumiana jako dwa kwartały ujemnej dynamiki PKB jeden po drugim) wciąż jest podstawowym scenariuszem wielu ekonomistów. Chiny mogą znów zamknąć gospodarkę, gdy pojawią się nowe przypadki Covid, nic nie zapowiada rychłego końca wojny w Ukrainie. Z kolei inflacja na świecie może być bardziej uporczywa niż zakładają banki centralne.
 

Wszystko to nie powinno jednak zniechęcać do systematycznego inwestowania

Wyceny rynków akcji w Polsce i na świecie są znacznie bardziej atrakcyjne niż w ubiegłym roku i to bez znacznego uszczerbku na kondycji finansowej większości przedsiębiorstw. Cykl podwyżek stóp procentowych jest bardzo zawansowany, co jest ogólnie rzecz biorąc dobrym prognostykiem na przyszłość dla rynków obligacji. Są więc mocne argumenty za tym, że jeszcze niedawno krytykowana strategia 60/40 (60% portfela w akcjach lub funduszach akcji i 40% w obligacjach lub funduszach obligacji) może wrócić do łask.

 

To tyle na dziś, do usłyszenia za tydzień.

28.11.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.