<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> PPK czy PPE - co jest lepszym wyborem? | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

PPK czy PPE - co jest lepszym wyborem?

09.01.2020

Pracownicze Programy Emerytalne jak i Pracownicze Plany Kapitałowe, które są udoskonaloną formą PPE, to rozwiązania emerytalne umożliwiające oszczędzanie środków. Ich celem jest długoterminowe i systematyczne oszczędzanie, a zebrane środki będzie można wykorzystać po osiągnięciu określonego wieku. Oba programy działają na podobnych zasadach i w oparciu o zbliżone mechanizmy. W związku z tym część przedsiębiorstw, u których funkcjonują już PPE zostanie zwolnionych z obowiązku prowadzenia PPK. Co jest lepszym wyborem – PPK czy PPE?

 

Założenia ogólne Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy program oszczędnościowy, który reguluje ustawa z 4 października 2018 roku. Jest to obowiązkowy system, który określone firmy muszą wprowadzić w życie już w bieżącym roku:

 • od 1 lipca 2019 r. – podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.);
 • od 1 stycznia 2020 r. – podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.);
 • od 1 lipca 2020 r. – podmioty, które zatrudniają co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.);
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

Z obowiązku korzystania z PPK zwolnione są tylko te przedsiębiorstwa, w których funkcjonuje już Pracowniczy Program Emerytalny. Warunkiem jednak jest to, aby do PPE przystąpiło ponad 25 % zatrudnionych, a składka podstawowa finansowana przez pracodawcę nie może być niższa niż 3,5 %.

Do programu mogą dołączyć:

 • pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, umowę agencyjną lub umowę zlecenia;
 • osoby, które wykonują pracę nakładczą;
 • członkowie rad nadzorczych;
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych.

Zapis do programu jest automatyczny dla każdego pracownika pomiędzy 18. a 55. rokiem życia. Ci, którzy ukończyli 55. rok życia mogą przystąpić do programu po uprzednim złożeniu wniosku. Z uczestnictwa w programie można zrezygnować.

Obowiązkowa składka podstawowa wpłacana przez pracodawcę wynosi 1,5 % wynagrodzenia danego pracownika (istnieje możliwość wpłaty składki dodatkowej w wysokości maksymalnie 2,5 % wynagrodzenia), a przez pracownika – 2 % jego wynagrodzenia (istnieje możliwość wpłaty składki dodatkowej w wysokości maksymalnie 2 % wynagrodzenia). Program nie zakłada limitu kwotowego dla wpłat dodatkowych. Warto również wiedzieć, że wysokość wpłat dodatkowych może być uzależniona od stażu pracy, może wynikać ze zbiorowego układu pracy lub regulaminów dotyczących wynagradzania pracowników. Każdy uczestnik programu otrzymuje również tzw. składkę powitalną z budżetu państwa w wysokości 250 zł oraz roczną składkę w wysokości 240 zł.

Każdy uczestnik programu po ukończeniu 60. roku życia ma możliwość wypłaty zebranych środków zgodnie z poniższymi założeniami:

 • jednorazowo lub w ratach 25 % zebranych środków;
 • 75 % zebranych środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach, czyli przez okres 10 lat;
 • całość zebranych środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Istnieje również możliwość wypłaty środków przed ukończeniem 60. roku życia zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • 25 % zebranych środków w przypadku poważnej choroby uczestnika programu lub jego najbliższej rodziny (współmałżonka, dziecka);
 • do 100 % zebranych środków na zakup nieruchomości mieszkaniowej (na pokrycie wkładu własnego), z zaznaczeniem, że konieczny będzie zwrot całej kwoty na indywidualne konto uczestnika programu.

Środki zgromadzone na indywidualnych rachunku uczestnika programu można transferować na konto PPK, na IKE osoby uprawnionej (lub byłego małżonka), do PPE osoby uprawnionej, do zakładu ubezpieczeniowego lub też na rachunek lokaty oszczędnościowej.

Oszczędności zgromadzone na rachunku PPK podlegają zasadom dziedziczenia. Po śmierci uczestnika programu połowa oszczędności przypada żyjącemu małżonkowi (jeżeli uczestnik programu pozostawał w związku małżeńskim), pozostała część zostanie przekazana osobie lub osobom uprawnionym przez uczestnika programu. Oszczędności można wypłacić w gotówce lub przekazać w formie wypłaty transferowe na rejestr PPK, IKE lub PPE.

Warto również wiedzieć, że składki finansowane przez pracodawcę nie wliczają się do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Założenia ogólne Pracowniczych Programów Emerytalnych

Pracownicze Programy Emerytalne to program oszczędnościowy, który reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, a mogą do niego przystąpić osoby:

 • zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy);
 • zatrudnione na postawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną;
 • będące członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • wykonujące pracę nakładczą, zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, członkowie rad nadzorczych – jeżeli umowa zakładowa tak stanowi.

Składka podstawowa wpłacana przez pracodawcę może wynieść maksymalnie 7 % wynagrodzenia pracownika, a jej wysokość ustalona jest w umowie zakładowej. Pracownik jedynie ma możliwość wpłaty składki dodatkowej, której wysokość w roku 2019 może wynosić maksymalnie 21,442.50 zł. Istnieje również limit roczny wpłaty składki dodatkowej (uregulowany obwieszczeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Program nie zakłada również wpłat z budżetu państwa.

Zgromadzone środki może wypłacić każdy uczestnik programu, który ukończył 60. Lub 55. rok życia i uzyskał uprawnienia emerytalne. Jest możliwa wypłata 100 % zgromadzonych środków lub też rozłożenie wypłaty na raty. Przed ukończeniem określonego wieku możliwy jest jedynie zwrot środków, jeżeli PPE zostanie zlikwidowany. Wiąże się to jednak z koniecznością uiszczenia podatku od dochodów kapitałowych oraz kwoty wynoszącej 30 % sumy składek podstawowych na wskazany przez ZUS numer rachunku bankowego.

W sytuacji, gdy zatrudnienie danego pracownika ustanie lub też PPE zostaną zlikwidowane możliwa jest wypłata transferowa na IKE lub do innego PPE.

Oszczędności zgromadzone na rachunku PPE podlegają zasadom dziedziczenia. W przypadku śmierci uczestnika programu zgromadzone środki mogą zostać wypłacone w gotówce osobom uprawnionym przez pracownika, a jeżeli takich nie ma to spadkobiercom zmarłego. Jest także możliwość transferu środków na IKE uposażonych osób. Nie ma obowiązku uiszczenia podatku od spadków i darowizn oraz podatku od zysków.

Warto również wiedzieć, że składki podstawowe, które finansuje podmiot zatrudniający zwolnione są z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczna pracownika i pracodawcy.

 

Różnice – PPK a PPE

Główną różnicą między PPE a PPK jest to, że PPE są programem nieobowiązkowym dla pracodawcy, podczas gdy do PPK muszą przystąpić wszyscy przedsiębiorcy z niewielkimi wyjątkami. Pracownicy jednak mają dobrowolność przystąpienia do programów. Do PPE przystąpić mogą jedynie pracownicy etatowi – do PPK natomiast również Ci zatrudnienia na innych umowach, od których są odprowadzane składki na ZUS. PPE to program, w którym całość składek wpłacana jest przez pracodawcę, ale po osiągnięciu określonego wieku zebrane oszczędności można wypłacić jednorazowo i wydać na dowolny cel. W przypadku PPK składki na konto pracownika trafiają z 3 źródeł: od samego pracownika, od pracodawcy i z budżetu państwa. Wypłata środków jest jednak mocno doprecyzowana.

 

Obliczenia

Przykład

Dane:

Wiek na początku oszczędzania: 30 lat

Wiek na końcu oszczędzania: 60 lat

aktualne wynagrodzenie brutto: 5 000 zł

wynagrodzenie netto po potrąceniu PPK: 3 436,19 zł

roczny wzrost wynagrodzenia: 2,8 %

jednorazowa wpłata powitalna: 250 zł

wpłata roczna ze strony państwa: 240 zł

podstawowa składka pracownika: 2 %

podstawowa składka pracodawcy: 1,5 %

roczna stopa zwrotu z inwestycji: 3,5 %

Jednorazowa wypłata w momencie zakończenia oszczędzania: 25 %

Pozostałe 75 % środków zostanie wypłaconych w 120 ratach (przez okres 10 lat)

 

Obliczenia:

Miesięczna składka pracownika = 5 000 zł x 2 % = 100 zł

Miesięczna składka pracodawcy = 5 000 zł x 1,5 % = 75 zł

Suma zgromadzonych środków wpłacanych przez pracownika bez uwzględnienia rocznego wzrostu wynagrodzenia = 100 zł x 12 miesięcy x 30 lat = 36 000 zł

Suma zgromadzonych środków wpłacanych przez pracownika z uwzględnieniem rocznego wzrostu wynagrodzenia = 36 000 zł x 153,545 % = 55 276,20 zł

Suma zgromadzonych środków wpłacanych przez pracodawcę bez uwzględnienia rocznego wzrostu wynagrodzenia= 75 zł x 12 miesięcy x 30 lat = 27 000 zł

Suma zgromadzonych środków wpłacanych przez pracownika z uwzględnieniem rocznego wzrostu wynagrodzenia = 27 000 zł x 153,545 % = 41 457,15 zł

Suma zgromadzonych środków wpłacanych przez państwo = 250 zł + 240 zł x 30 lat = 7 450 zł

Suma środków pochodzących z zarządzania aktywami: 69 874,68

Suma wszystkich zgromadzonych środków w ramach PPK = 55 276,20 zł + 41 457,15 zł + 7 450 zł + 69 874, 68 zł = 174 058,03 zł

Jednorazowa wypłata 25 % środków = 174 058,03 x 25 % = 43 514,51 zł

Comiesięczne świadczenie wypłacane w 120 ratach= (174 058,03 x 75 %): 120 = 1 087,86 zł

 

Podsumowanie

To czy bardziej opłacalne jest oszczędzanie w ramach PPE czy PPK podlega indywidualnej ocenie każdego pracownika, który chce przystąpić do programu. Każdy z programów zakłada oszczędzanie środków, które będzie można wykorzystać po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale sposób zbierania oszczędności jak i ich wypłacania jest różny. Warto zastanowić się nad tym, czego oczekujemy po takim programie i które z założeń bardziej nam odpowiadają.

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.