<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> "Fundusz Własności Pracowniczej PKP to unikalny na rynku fundusz będący formą udziału pracowników w prywatyzacji firmy. "
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
417,01 PLN
Wartość jednostki 13.01.2020
455,10 PLN
Wartość jednostki 13.01.2021
+9,13 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Uczestnicy

  • Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem utworzonym zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawą o funduszach inwestycyjnych.
  • Uczestnikami Funduszu mogą być tylko osoby spełniające kryteria określone w tych ustawach, którym następnie przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu.
 • Informacje

  Typ funduszu stabilnego wzrostu
  Kategoria Jednostki PR - FWP PKP
  Zakres geograficzny Polska
  Początek działalności funduszu 03.10.2003
  Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) ----
  Zarządzający Marcin Szortyka, Tomasz Rabęda
 • Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest unikalnym na rynku funduszem, w którym po raz pierwszy w Polsce znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego jako sposób udziału pracowników w prywatyzacji firmy. Do Funduszu trafia 15% środków uzyskanych ze sprzedaży majątku PKP S.A., między innymi nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych.
  • Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest również niezwykłym projektem biorąc pod uwagę jego skalę – do Funduszu przystąpiło ponad 380 tys. osób.
  • Fundusz ma charakter funduszu stabilnego wzrostu - minimum 60% aktywów jest inwestowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.
 • Proces Inwestycyjny

  Aktywa Funduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje. Udział akcji w aktywach Funduszu zawiera się w przedziale od 0% do 40%, zaś pozostałe środki Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w Statucie, a w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów, o wysokiej wiarygodności kredytowej. Fundusz podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną gospodarki, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynku akcji.

  Inwestycje w akcje

  Mając na uwadze osiągnięcie celów statutowych poprzez maksymalizację osiąganej stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka, fundusz lokuje środki w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową określoną na podstawie analizy fundamentalnej. Przedmiotem inwestycji są również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne.

  Inwestycje w dłużne papiery wartościowe

  Fundusz inwestuje w papiery dłużne Skarbu Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Na decyzje inwestycyjne wpływ może mieć również analiza stopnia płynności, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka zmiany stóp procentowych, oraz ryzyka rynkowego.

 • Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

  UWAGA!

  W dniach 24.12 oraz 31.12 infolinia czynna w godz. 9:00-13:00

  +48 22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9:00-17:00)

  Adres do korespondencji z Funduszem:

  Fundusz Własności Pracowniczej PKP

  Skrytka pocztowa nr 18

  02-696 Warszawa 113

 • Jak można dokonać wypłaty z FWP PKP SFIO?

  Od 7 września 2007 roku w wybranych placówkach Banku Pekao S.A.

  Lista placówek Banku Pekao S.A.

 • Ogłoszenia funduszu

 • Dokumenty do pobrania