NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Obligacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
300,86 PLN
Wartość jednostki 11.12.2017
308,32 PLN
Wartość jednostki 11.12.2018
+2,48 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Koniunktura gospodarcza w Polsce w pierwszej połowie roku pozostawała bardzo dobra. Do silnej konsumpcji wewnętrznej dołączył wzrost inwestycji windując wskaźnik przyrostu PKB do poziomu około 5 proc. w skali roku. Korzysta na tym budżet państwa, który po czerwcu wciąż znajduje się na plusie. Oznacza to mniejszą podaż obligacji na aukcjach organizowanych przez Ministerstwo Finansów. To naturalnie wspiera polski rynek długu, który zachowywał się relatywnie mocniej niż inne rynki wschodzące.
Działo się tak również z powodu wciąż niskiej inflacji. Ta pozostaje nadal poniżej celu NBP stąd Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na poziomie niezmienionym już od trzech lat. Natomiast złoty znacznie osłabił się w trakcie ostatniego kwartału tracąc do głównych walut nawet 10 proc.
Na globalnym rynku długu ostatni kwartał upłynął pod znakiem zwiększonej zmienności. Obawy o dalszy wzrost barier handlowych oraz coraz bardziej restrykcyjna polityka monetarna amerykańskiego Fedu umocniły dolara oraz spowodowały spadki cen aktywów na rynkach wschodzących.
W tym okresie wykorzystywaliśmy szeroką paletę możliwości inwestycyjnych. Na rynku obligacji skarbowych byliśmy aktywni zarówno w Polsce, innych krajach rozwijających się jak i rozwiniętych. Inwestowaliśmy w instrumenty dłużne w walutach lokalnych oraz w EUR i USD. Korzystaliśmy z możliwości zabezpieczania portfela tak od ryzyka stopy procentowej, jak i od ryzyka walutowego. Szukaliśmy okazji w relatywnej wycenie poszczególnych segmentów rynku obligacji. Uważamy, że aktywne i elastyczne podejście do prowadzenia portfela jest najlepszą odpowiedzią na obecne otoczenie rynkowe. Światowa gospodarka pozostaje na ścieżce wzrostowej. Pozytywna koniunktura nie dotyka jednak wszystkich krajów w tym samym stopniu. Większe zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej ma przełożenie także na większe zróżnicowanie wycen aktywów na poszczególnych krajach. Powinno to pozwolić nam na jeszcze bardziej efektywną dywersyfikację portfela w przyszłości. W obliczu narastających napięć na arenie międzynarodowej oraz bliskiego końca łagodnej polityki banków centralnych, nasze podejście może okazać coraz bardziej przydatne.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% G0PL
Początek działalności funduszu25.02.1999
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,25%
ZarządzającyTomasz Rabęda

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.25 % (12.50zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.05zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym.
  • Minimum 70% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
  • Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO