NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Obligacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
301,19 PLN
Wartość jednostki 16.02.2018
313,17 PLN
Wartość jednostki 18.02.2019
+3,98 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Najmniej ryzykowne z funduszy NN Investment Partners TFI mają za sobą bardzo udany IV kwartał i – szerzej – cały 2018 r. Ostatni kwartał roku przyniósł znaczne pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych. Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że podwyżek stóp procentowych może być mniej, niż się spodziewano. Spowolnienie amerykańskiej gospodarki potwierdzają wskaźniki wyprzedzające koniunkturę takie, jak PMI oraz ISM. Z kolei spadek notowań ropy naftowej o 40 proc. od październikowego szczytu zapowiada niższą presję inflacyjną. Wygląda na to, że wojny handlowe jednak wywierają negatywny wpływ na dwie największe gospodarki świata (pierwsza to USA, druga – Chiny).
Taki rozwój wydarzeń stworzył sprzyjające warunki pod wzrost cen (spadek rentowności) obligacji amerykańskich. Dla papierów z Polski warunki okazały się wręcz idealne, bo do wspierających czynników globalnych, doszły wydarzenia lokalne. Rentowność benchmarkowych obligacji 10-letnich spadła poniżej 3 proc. natomiast obligacje 2-3 letnie doszły do poziomu 1,5 proc. między innymi dlatego, że po listopadzie 2018 r. budżet państwa odnotował rekordową nadwyżkę przekraczającą 11 mld zł (jakakolwiek przewaga wpływów nad wydatkami państwa jest w dzisiejszych czasach rzadkością). To oznacza, że Ministerstwo Finansów ma mniejsze potrzeby pożyczania pieniędzy, podaż polskich obligacji skarbowych jest niska, a skoro tak – ceny są wysokie.
Jakby tego było mało inflacja w listopadzie okazała się o 0,4 punktu procentowego niższa niż oczekiwali ekonomiści i wyniosła 1,3 proc. rod do roku (wstępny odczyt wskazywał na 1,2 proc.). Powolny wzrost cen wynika z tego, że żywność drożeje wolno, presja na wzrost cen paliw jest niewielka, ceny usług telekomunikacyjnych maleją. Na koniec 2018 r. inflacja CPI pozostawała poniżej dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu NBP. Według Rady Polityki Pieniężnej inflacja w 2019 r. powinna w dalszym ciągu być ograniczona m.in. niższymi niż wcześniej prognozowanymi cenami ropy naftowej, a także oczekiwanym spowolnieniem wzrostu PKB. W rezultacie ryzyko silnego wzrostu inflacji w przyszłym roku jest stosunkowo niskie.
W 2018 r. subfundusz NN Obligacji wypracował stopę zwrotu na poziomie 3,43 proc. w tym 1,57 proc. w samym IV kw. dzięki aktywnemu zarządzaniu i szerokiemu spektrum inwestycyjnemu. Niesztampowa strategia inwestycyjna funduszu sprawia, że jest to jeden z najlepszych tego typu portfeli w ofercie polskich TFI. Zarówno w krótkim - rocznym, jak i długim terminie.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% G0PL
Początek działalności funduszu25.02.1999
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,25%
ZarządzającyTomasz Rabęda

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.25 % (12.50zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.05zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym.
  • Minimum 70% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
  • Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO