<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Emerytura 2035
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Emerytura 2035

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
10,05 PLN
Wartość jednostki 22.10.2020
12,09 PLN
Wartość jednostki 22.10.2021
+20,30 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Emerytura

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Komentarze dotyczące wyników funduszu

8 subfunduszy NN Emerytura zaczyna swoją działalność 29 listopada 2019 r. jako produkt dedykowany Pracowniczym Programom Kapitałowym (PPK). NN Emerytura stosują strategię funduszy zdefiniowanej daty – subfundusze o dalszej dacie docelowej w większym stopniu inwestują w akcje, natomiast im bliższa jest data docelowa tym portfel subfunduszy staje się ukierunkowany na bezpieczeństwo i inwestycje w obligacje.
Pierwsze miesiące funkcjonowania portfeli NN Emerytura upłyną pod znakiem stopniowej, wraz z napływami środków z PPK, budowy pozycji w portfelu odpowiadająca limitom alokacyjnym dla poszczególnych subfunduszy.
Rozwiń
Thumbnail
Michał WitkowskiZarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszuFundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
Benchmarkbrak
Początek działalności funduszu29.11.2019
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,35% (opłata maksymalna)
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
ZarządającyMichał Witkowski, Marcin Szortyka

Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony jest dla Uczestników PPK urodzonych między rokiem 1973 a rokiem 1977 i może być nieodpowiedni dla Uczestników PPK , którzy planują wycofać swoje środki przed Zdefiniowaną Datą Funduszu (2035 rok).

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz może inwestować do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz fundusze o charakterze dłużnym), zaś do 70% Aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne oraz fundusze o charakterze udziałowym)
  • Pierwsze miesiące funkcjonowania portfeli NN Emerytura upłyną pod znakiem stopniowej, wraz z napływami środków z PPK, budowy pozycji w portfelu odpowiadająca limitom alokacyjnym dla poszczególnych subfunduszy.