NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Pracowniczy Program Emerytalny 

Czym jest Pracowniczy Program Emerytalny?

PPE jest zorganizowaną i finansowaną przez Pracodawcę formą dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach tzw. III filaru emerytalnego.

Dzięki odrębnej regulacji w Ustawie o Pracowniczych Programach Emerytalnych, PPE oferuje szereg korzyści nie tylko dla Pracownika, ale również dla Pracodawcy. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:

Korzyści

Dla Pracodawcy:

 • ulga podatkowa - koszty prowadzenia PPE stanowią koszty uzyskania przychodu,
 • ulga ZUS - składka podstawowa PPE jest elementem wynagrodzenia, od którego nie są naliczane składki ZUS,
 • posiadanie wysokiej jakości benefitu pozapłacowego, wyróżniającego Pracodawcę na rynku pracy,
 • budowanie wizerunku nowoczesnego i dbającego o pracowników Pracodawcy,
 • zwiększenie lojalności Pracowników oraz zwiększony poziom ich retencji wraz ze wzrostem wartości wpłaconych na PPE środków.

Dla Pracownika:

 • dodatkowe środki na przyszłą emeryturę,
 • zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki),
 • możliwość zabezpieczenia finansowego rodziny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
 • możliwość budowania dodatkowego kapitału na emeryturę w oparciu o atrakcyjne warunki inwestowania,
 • możliwość samodzielnego zarządzania środkami – Pracownik samodzielnie dokonuje wyboru rodzaju funduszu lub funduszy,
 • maksymalna wysokość składki Pracodawcy to 7% wynagrodzenia brutto pracownika,
 • możliwość wpłacania składki dodatkowej przez Pracownika.

Nasi eksperci

 

Agnieszka Jaworska-Martycz

Agnieszka Jaworska-Martycz

Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych

+48 22 108 5731

agnieszka.jaworska-martycz@nntfi.pl

Agnieszka Jaworska-Martycz

 

Grzegorz Mierucki

Grzegorz
Mierucki

Menadżer ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5604

grzegorz.mierucki@nntfi.pl

Grzegorz Mierucki

 

Artur Pazderski

Artur
Pazderski

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5740

artur.pazderski@nntfi.pl

Artur Pazderski

 

Magdalena Dziubak

Magdalena
Dziubak

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5730

magdalena.dziubak@nntfi.pl

 

Joanna Goławska

Joanna
Goławska

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5736

joanna.golawska@nntfi.pl

Najczęściej zadawane pytania

 • Co to jest Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)?
  PPE jest to dobrowolna forma grupowego oszczędzania na emeryturę, organizowana przez Pracodawcę przy współudziale Pracowników. Pracodawca finansuje składkę podstawową z własnych środków, natomiast pracownik może zadeklarować swoją składkę dodatkową ze środków własnych pochodzących z wynagrodzenia netto. Zasady oraz formy tworzenia i prowadzenia zawarte są w Ustawie o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004r.
 • Kto może przystąpić do PPE utworzonego przez Pracodawcę?

  Pracowniczy Program Emerytalny jest tworzony w celu umożliwienia Pracownikom gromadzenia oszczędności, które będą mogły być wykorzystane przez nich na cele emerytalne. Z tego względu zasadą jest, iż prawo przystąpienia do PPE przysługuje każdemu Pracownikowi, który jest zatrudniony u Pracodawcy prowadzącego Program nie krócej niż 3 miesiące (art. 5 ust. 1 o PPE).

 • Jak stworzyć PPE w swoim zakładzie pracy?

  Przede wszystkim niezbędne jest zawarcie umowy między Pracodawcą a reprezentacją Pracowników oraz w dalszej kolejności umowy między Pracodawcą a instytucją finansową wybraną do zarządzania PPE (np. NN Investment Partners TFI). Ostatnim formalnym etapem jest rejestracja PPE w Komisji Nadzoru Finansowego i uzyskanie wpisu do rejestru PPE.

 • Jak długo trwa proces utworzenia PPE?

  Po złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego kompletu dokumentów rejestracyjnych, urząd ma 30 dni na ich weryfikację i wydanie formalnej decyzji.

 • Czy Pracodawca, który nie posiada związków zawodowych, może utworzyć PPE?

  Zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych u pracodawców, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe, Pracodawca zawiera umowę zakładową z reprezentacją Pracowników wyłonioną w trybie przyjętym u danego Pracodawcy.

 • Czy Pracodawca może zawiesić prowadzanie PPE lub całkowicie z niego zrezygnować?

  Tak, w myśl stosownych zapisów Ustawy o PPE, Pracodawca ma możliwość zawieszenia odprowadzania składek na PPE lub w określonych przypadkach w Ustawie ma możliwość likwidacji PPE.

 • Czy oprócz składki pracodawcy mogę inwestować dodatkowe środki własne?

  Tak, oprócz składek Pracodawcy istnieje możliwość inwestowania własnych środków na preferencyjnych warunkach. Można je wpłacać za pośrednictwem Pracodawcy z wynagrodzenia netto lub samodzielnie bezpośrednio na rachunek wybranego subfunduszu. Zasady dysponowania tymi środkami określa Regulamin Uczestnictwa PPI lub PPE.

 • Czy po przystąpieniu do PPE u nowego pracodawcy muszę przemieść środki zgromadzone w PPE u poprzedniego pracodawcy?

  Nie. Można je przenieść lub pozostawić w starym programie, jeżeli uzna się, że warunki zarządzania środkami w PPE u poprzedniego Pracodawcy są korzystniejsze. Decyzja należy do uczestnika.

 • W jaki sposób Pracodawca dokonuje wpłat do PPE?

  Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 116, poz. 1207 ze zm.) terminy naliczania oraz przelewu składki w ramach PPE na rachunek uczestnika wskazuje umowa zakładowa.

Rozwińzobacz mniej