NN TFI Investment Partners
Notowania
 

PPK dotyczy wszystkich pracodawców.
Zdaj się na doświadczenie NN Investment Partners TFI.

Dowiedz się o PPK i skorzystaj z wiedzy i pomocy naszych ekspertów.

Zarejestruj umowę PPK

Wypełnij prosty formularz i zarejestruj umowę PPK dla swojej firmy.
Jeśli rejestrujesz umowę w imieniu pracodawcy jako pełnomocnik, przygotuj wcześniej pełnomocnicwo. 

Pobierz wzór pełnomocnictwa

 

ZAREJESTRUJ

Dlaczego my?

Zaufało nam prawie 300 pracodawców, w tym Apple, Michelin, Google, Cisco

Jesteśmy obecni na polskim rynku od 22 lat

Mamy 18 lat doświadczenia w zarządzaniu programami emerytalnymi

Zarządzamy 18,7 miliarda aktywów naszych klientów

Byliśmy pierwszą firmą oferującą fundusze cyklu życia

Oferujemy narzędzia ułatwiające obsługę (platforma i aplikacja mobilna)

PPK to system oszczędzania dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są stosowane na całym świecie. Na wpłaty składają się:

Pracownik

WPŁATA PODSTAWOWA – OBOWIĄZKOWA

2% wynagrodzenia brutto*

WPŁATA DODATKOWA – DOBROWOLNA

do 2% wynagrodzenia brutto

Wpłaty liczone są od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

* Dla osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza łącznie kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia wpłata podstawowa może być mniejsza niż 2% ale nie mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia.

Pracodawca

WPŁATA PODSTAWOWA – OBOWIĄZKOWA

1,5% wynagrodzenia brutto

WPŁATA DODATKOWA – DOBROWOLNA

2,5% wynagrodzenia brutto

Wpłaty liczone są od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wpłaty na PPK zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu i wyłączone są tym samym z podstawy składek na ZUS.

Państwo

DOPŁATA ROCZNA

240zł*

DOPŁATA POWITALNA

250zł**

* po spełnieniu warunków określonych ustawą o PPK

** Jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące

PPK obowiązuje wszystkich pracowników

Sprawdź kiedy Twoja firma powinna przystąpić do programu

 • Czy Pracodawca będzie musiał przechowywać dokumentację w formie papierowej czy będzie mógł przechowywać ją w formie elektronicznej?

  Część zleceń i dyspozycji Pracownika składanych jest pracodawcy w formie papierowej. Sama Ustawa o PPK nie nakłada jednak na Pracodawcę obowiązku przechowywania dokumentacji w formie papierowej, jednakże w przypadku ewentualnego późniejszego kwestionowania przez Pracownika faktu złożenia określonych zleceń lub dyspozycji bądź ich treści warto jest archiwizować taką dokumentację. 

  Tylko dokumentacja prowadzona w formie papierowej może stanowić podstawę jej późniejszej weryfikacji pod kątem autentyczności. 

   

 • Czy w przypadku kiedy pracownik przekroczy próg 30-krotności wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne składka na PPK jest odprowadzana?

  Ustawa o PPK wskazuje, że wpłata na PPK powinna być odprowadzana w określonej stawce od wynagrodzenia, przy czym pod pojęciem wynagrodzenia rozumie się tu podstawę naliczania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zwolnienie po przekroczeniu progu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, opiera się na Art. 19 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i jako takie nie modyfikuje w żaden sposób definicji podstawy wymiaru składek. 

  Należy zatem przyjąć, że zwolnienie to nie odnosi się do wpłat na PPK?

 • Czy składka pracodawcy jest zwolniona ze wszystkich składek ZUS w tym ze składki wypadkowej, czy tylko z rentowo-emerytalnych ?

  Zgodnie z art. 26 ust. 5 Ustawy o PPK wpłaty finansowane przez Pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 Ustawy o Systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe. 

  Wydaje się zatem, że skoro wpłaty nie są wliczane do podstawy ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to nie stanowią podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe.

 • Co się stanie ze składką powitalną jeśli Pracownik zrezygnuje z uczestnictwa?  Czy będzie wymagana do zwrotu?

  Wpłata powitalna przysługuje uczestnikowi, który przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK, jeżeli za miesiące te dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK.

  Sam fakt rezygnacji z uczestnictwa w PPK nie wiąże się z obowiązkiem ‘oddania’ składki powitalnej.

  Dopiero w przypadku zwrotu środków z PPK składka powitalna zostanie ‘oddana’ Państwu i przekazana  rachunek wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy.

Rozwińzobacz mniej

Zarejestruj umowę PPK

Wypełnij prosty formularz i zarejestruj umowę PPK dla swojej firmy.
Jeśli rejestrujesz umowę w imieniu pracodawcy jako pełnomocnik, przygotuj wcześniej pełnomocnicwo. 

Pobierz wzór pełnomocnictwa

 

ZAREJESTRUJ

Kontakt bezpośredni

 

Agnieszka Jaworska-Martycz

Agnieszka Jaworska-Martycz

Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych

agnieszka.jaworska-martycz@nntfi.pl

Agnieszka Jaworska-Martycz

+48 695 290 402

 

Mirosław Tarczoń

Mirosław
Tarczoń

Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

miroslaw.tarczon@nntfi.pl

Mirosław Tarczoń

+48 502 892 977

 

Joanna Goławska

Joanna
Goławska

Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

joanna.golawska@nntfi.pl

+48 785 998 077

 

Grzegorz Mierucki

Grzegorz
Mierucki

Menedżer ds. Sprzedaży

grzegorz.mierucki@nntfi.pl

+48 722 262 749

 

Artur Pazderski

Artur
Pazderski

Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

artur.pazderski@nntfi.pl

+48 667 893 817