NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego

15 lutego 2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j, Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 5 i 6 w związku z art. 31 ust. 2 pkt 2 Statutu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, informuje - na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa nr 13/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. - o zwołaniu na dzień 9 marca 2017 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

 

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Topiel 12,
00-342 Warszawa.

Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów będzie następujący:

  1. otwarcie obrad Zgromadzenia Inwestorów;
  2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  3. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów;
  4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów;
  5. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zmian w Statucie Funduszu polegających na zmianie parametrów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii W i X
    NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego na warunkach proponowanych przez zarząd NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
  6. zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.

 

Treść proponowanej zmiany statutu funduszu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu na piśmie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów dokonane zostało, zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art.  30 ust. 6 Statutu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego - na stronie internetowej www.nntfi.pl.

Załącznik
do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów
NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z dnia 15 lutego 2017 roku
 

                                                                                         

W artykule 15t ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

                                                                                         

6. W ramach emisji Certyfikatów serii P zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii W.

W artykule 15u ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

 

6. W ramach emisji Certyfikatów serii P zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii X.

Pobierz pełną treść ogłoszenia tutaj.