<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 17 czerwca 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 17 czerwca 2022 r.

17 czerwca 2022

Z dniem 17 czerwca 2022 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 11 maja 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu, zaktualizowano nazwy subfunduszy oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale III.23 zmienio tytuł rozdziału, zmieniono punkty 3.23.3.1, 3.23.3.2, 3.23.3.4, 3.23.3.5, 3.23.4.1, 3.23.6 zastrzeżenie w punkcie 3.23.7.2, 3.23.7.5, zastrzeżenie w punkcie 3.23.8 oraz wpisano benchmark w punkcie 3.23.8.3;
  3. W Rozdziale V skreślono punkt 5.2.18;
  4. W Rozdziale VI zmieniono punkt 6.1,w tym wykres ryzyka oraz zaktualizowano Informacje wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088;
  5. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 17 czerwca 2022 r.
     

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.