<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o korekcie wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o korekcie wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu

5 stycznia 2021

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje, iż dokonał korekty wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu za dzień wyceny 30 grudnia 2020 roku.

Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich)

Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa prawidłowa po korekcie (w zł otych polskich)

451,41 451,99

Towarzystwo dokona automatycznie rekompensaty uczestnikom, którzy dokonali odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu w oparciu o skorygowaną wycenę oraz funduszowi zgodnie z regułami określonymi w prospekcie informacyjnym Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.